За превода

Второзаконие или третата от петте Моисееви книги
Глава  32

ПОМОЩ  

  1 Слушай, небе, и ще говоря; И да чуе земята думите на устата ми.

  2 Учението ми ще капе като дъжд;
Думата ми ще слезе като роса,
Като тънък дъжд на зеленище,
И като пороен дъжд на трева.

  3 Понеже ще провъзглася името на Господа,
Отдайте величие на нашия Бог.

  4 Той е Канара; делата му са съвършени,
Защото всичките Му пътища са прави,
Бог на верността е, и няма неправда в Него;
Справедлив и прав е Той.

  5 Те се развратиха;
Порокът им не подобава на Неговите чада;
Те са поколение извратено и криво.

  6 Така ли въздавате Господу,
Люде глупави и неразумни?
Не е ли Той Отец ти, Който те е усвоил? -
Той, Който те е създал и утвърдил.

  7 Спомни си предишните дни,
Смисли годините на много поколения;
Попитай баща си, и той ще ти извести, -
Старците си, и те ще ти кажат.

  8 Когато Всевишният даваше наследство на народите,
Когато разпръсна Адамовите потомци,
Постави границите на племената
Според числото на израилтяните.

  9 Защото дял на Господа са Неговите люде,
Яков е |падащото| Му |Се| с жребие наследство.

10 Намери го в пуста земя,
Да! в пуста, дива и виеща;
Огради го, настави го,
Опази го като зеницата на окото Си.

11 Както орел разбутва гнездото си.
Трепери над пилетата си,
Разпростира крилата си
Та ги подема, и вдига ги на крилата си,

12 |Така| Господ сам го води,
И нямаше с него чужд бог.

13 Издигна го на високите места на света,
И той яде произведенията на нивите;
И кърми го с мед от камък
И с масло от скала кременлива.

14 С краве масло и с овче мляко,
С тлъстина от агнета
И от овни васански и от козли,
С тлъстина от пшеница;
И ти пи вино - кръв гроздова.

15 А Иесурун затлъстя и ритна;
Затлъстял си, угоил си се,
Надебелял си;
Тогава забрави Бога, Който го създаде,
И презря Канарата на спасението си.

16 С чужди |богове| Го раздразниха до ревнуване,
С мерзости Го раздразниха до гняв.

17 Пожертвуваха на бесове, |които| не |бяха Бог|,
На богове, които не бяха знаели,
На нови |богове| наскоро въведени
От които бащите ви не се бояха;

18 А ти не помисли за Канарата, Която те роди,
И забрави Бога Създателя твой.

19 Видя Господ и огорчи се,
Защото Го разгневиха синовете Му и дъщерите Му;

20 И рече: Ще скрия лицето Си от тях,
Ще видя каква ще бъде сетнината им;
Защото те са поколение развратено,
Чада, в които няма вярност.

21 Те Ме раздразниха до ревнуване с |онова, което| не е Бог,
С кумирите си Ме разгневиха;
За това и Аз ще ги раздразня до ревнуване с ония, които не са люде,
С народ несмислен ще ги разгневя.

22 Защото огън се накладе в гнева Ми,
И ще пламне дори до най-дълбокия ад;
Ще пояде земята с произведенията й,
И ще изгори основите на планините.

23 Ще натрупам на тях зло;
Всичките Си стрели ще изхвърля върху тях.

24 Ще изтлеят от глад,
Ще бъдат изпоядени от възпалителна болест
И от лют мор;
Зверски зъби ще изпратя върху тях,
И отрова от пълзящите по земята.

25 Извън нож а извътре ужас
Ще погуби децата им,
И младежа и девицата,
Бозайниче и белокосия старец.

26 Рекох: Разпръснал бих ги,
Изличил бих спомена им изсред човеците,

27 Ако не се боях от гнева на неприятеля.
Да не би да високоумствуват противниците им
И кажат: Мощната наша ръка
Направи всичко това, а не Господ.

28 Защото те са народ неразбран,
И няма в тях разум.

29 О да бяха мъдри, да разбират това,
Да смисляха сетнината си!

30 Как би могъл един да прогони хиляда,
И двама да обърнат в бяг десет хиляди,
Ако Канарата им не би ги предала,
И Господ не би ги предал!

31 Защото тяхната канара не е като нашата Канара;
И самите ни неприятели нека съдят |за това|.

32 Понеже тяхната лоза е от содомската лоза
И от гоморските ниви;
Гроздето им е грозде отровно,
Гроздовете им са горчиви;

33 Виното им е отрова змийска
И мъчителна отрова аспидова.

34 Това не е ли скрито у Мене?
Не е ли запечатано в съкровищата Ми?

35 На Мене принадлежи възмездието и въздаянието;
Ногата им с време ще се подплъзне;
Защото близо е денят на погиването им,
И приготвеното за тях наближава.

36 Защото Господ ще съди людете Си
И ще пожали слугите Си,
Когато види, че изчезна силата им,
И че не остана никой, затворен или свободен1.

37 И ще рече: Где са боговете им, Канарата, на която уповаваха,

38 Които ядяха тлъстината на жертвите им,
Пиеха виното на възлиянията им?
Те нека станат и ви помогнат
Нека ви бъдат закрила.

39 Вижте сега, че Аз съм Аз,
И освен Мене няма Бог;
Аз убивам и Аз съживявам,
Аз наранявам и Аз изцелявам;
И няма кой да избавя от ръката Ми.

40 Защото дигам ръката Си към небето
И казвам: |Заклевам се| във вечния Си живот,

41 Че, ако изостря лъскавия Си меч
И туря ръката Си на съдба,
Ще въздам на враговете Си,
И ще сторя възмездие на ненавистниците Си.

42 Ще упоя стрелите Си с кръв,
И мечът Ми ще яде меса
С кръвта на убитите и на пленените,
На чело с вражеските първенци.

43 Развеселете се, народи, с людете Му;
Защото ще въздаде за кръвта на слугите Си,
И ще стори възмездие на противниците Си,
И ще направи умилостивение за земята Си, за людете Си.

44 И Моисей дойде, той и Исус Навиевият син, та изговори всичките думи на тая песен на всеослушание пред людете.

45 И като свърши Моисей да говори всички тия думи на целия Израил, рече им:

46 Обърнете сърцата си към всички тия думи, които днес ви заявявам, за които да заръчате и на чадата си да внимават да вършат всичките думи на тоя закон.

47 Защото за вас това не е празно нещо; понеже то е животът ви, и с това ще се продължи животът ви на земята, към която минавате през Иордан, за да я завладеете.

48 В същия ден Господ говори на Моисея, казвайки:

49 Възкачи се на тая аваримска планина, планината Нево, която е в Моавската земя срещу Ерихон, и разгледай Ханаанската земя, която Аз давам на израилтяните за притежание;

50 и умри на планината, на която се възкачваш, и прибери се при людете си, както брат ти Аарон умря на планината Ор и се прибра при людете си;

51 защото не Ми се покорихте между израилтяните при водите на Мерива2 Кадис в пустинята Цин, понеже не Ме осветихте всред израилтяните.

52 За това, отсреща ще видиш земята; но в нея няма да влезеш, в земята, която давам на израилтяните.

 


1 |Т.е|., малолетен или пълнолетен.

2 |То ест:| Препиране.

 

Проект BGphpBible 1.2.1, поддържан от: vanyog.com.