Левит или третата от петте Моисееви книги - Глава  22

  1 Господ говори още на Моисея, казвайки:

  2 Речи на Аарона и на синовете му, кога да се въздържат от светите приноси, които израилтяните Ми посвещават, за да не омърсяват Моето свето Име. Аз съм Господ.

  3 Кажи им, че всеки човек от цялото ви потомство, във всичките ви поколения, който има нечистота на себе си, и пристъпи до светите приноси, които израилтяните посвещават Господу, тоя човек ще се изтреби от пред Мене. Аз съм Господ.

  4 Който от Аароновото потомство е прокажен, или има течение, да не яде от светите неща, догде се очисти. И който се допре до какво да било нещо, което е нечисто от мърша, или до човек, из когото излиза съвъкупително семе,

  5 или който се допре до каквото да е животно, от което може да стане нечист, или до човек, от когото може да стане нечист, каквато и да е нечистотата му,

  6 оня човек, който се допре до кое да е от такива, ще бъде нечист до вечерта, и да не яде от светите неща догдето не окъпе тялото си във вода.

  7 Когато залезе слънцето ще бъде чист, и подир това нека яде от светите неща, защото това му е храната.

  8 Мърша или звероразкъсано да не яде, за да се не оскверни от тях. Аз съм Господ.

  9 Да пазят, прочее, заръчването Ми, за да не си навлекат грях и умрат поради това, ако са се омърсили. Аз съм Господ, Който ги освещавам.

10 Ни един чужденец да не яде от светите неща: гост на свещеника ако е, или наемник, пак да не яде от светите неща.

11 Но ако някой свещеник купи някого с пари, той може да яде от тях, както и оня, който се е родил у дома му; те могат да ядат от хляба му.

12 Дъщеря на свещеник, ако е омъжена за чужденец, да не яде от приноса за издигане от светите неща.

13 Но ако дъщеря на свещеник овдовее или бъде напусната и няма дете, и се върне в бащиния си дом, както е била в младостта си, тя може да яде от хляба на баща си. Обаче никой чужденец да не яде от него.

14 И ако някой от незнание яде нещо свето, тогава да даде на свещеника равното на светото нещо и да му притури петата му част.

15 Свещениците да се не отнасят със светите неща, които израилтяните принасят Господу, като с просто нещо,

16 за да не навлекат на себе си беззаконието на престъпление, когато ядат техните свети неща; защото Аз съм Господ, Който ги освещавам.

17 Господ още говори на Моисея, казвайки:

18 Говори на Аарона, на синовете му и на всичките израилтяни, като им кажеш: Всеки човек от Израилевия дом, или от чужденците в Израиля, който принесе принос срещу какви да са обреци, или като какви да са доброволни приноси, които принасят Господу за всеизгаряне,

19 за да ви бъде приет, трябва да принесе мъжко, без недостатък, от говедата, от овците, или от козите.

20 Нищо с недостатък да не принасяте, защото не ще ви бъде прието.

21 Който, за изпълнение на обрек, или за доброволен принос, принесе от говедата или от овците в примирителна жертва Господу, нека я принесе без недостатък, за да бъде приета; никакъв недостатък да няма в нея.

22 Животно сляпо, или със строшена или изкълчена част, или което има оток, суха краста, или лишаи, такива да не принасяте Господу, нито да правите от тях жертва Господу чрез огън на олтара.

23 Но юнец или овца с нещо излишно или с недостатък в частите можеш да принесеш за доброволен принос: обаче срещу обрек не ще бъде приет.

24 Животно превито, или със смазани или изтръгнати мъди, или скопено да не принасяте Господу, нито да правите така в земята си.

25 Нито от страна на чужденец да принасяте едно от всички тия за храна на вашия Бог, защото разтление има в тях, недостатък има в тях; не ще ви бъдат приети.

26 Господ още говори на Моисея, казвайки:

27 Когато се роди теле, или агне, или яре, тогава нека бъде седем дена с майка си; а от осмия ден нататък ще бъде прието за жертвен чрез огън принос Господу.

28 А крава или овца да не заколите в един ден с малкото й.

29 И когато принесете благодарствена жертва Господу, да я принесете така щото да ви бъде приета.

30 В същия ден да се изяде; да не оставяте нищо от нея до сутринта. Аз съм Господ.

31 И тъй, да пазите заповедите Ми и да ги вършите. Аз съм Господ.

32 И да не осквернявате Моето свето Име; но Аз ще съм осветен между израилтяните. Аз съм Господ, Който ви освещавам,

33 Който ви изведох из Египетската земя, за да бъда вашият Бог. Аз съм Иеова.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава