Книгата на пророк Малахия - Глава  3

  1 Ето, Аз изпращам вестителя Си,
Който ще устрои пътя пред Мене;
И Господ, Когото търсите,
Неочаквано ще дойде в храма Си,
Да! Ангелът на завета, когото вие желаете;
Ето, иде, казва Господ на Силите,

  2 Но кой може да издържи деня на пришествието Му?
И кой ще устои, когато Той се яви?
Защото е като огъня на пречиствач,
И като сапуна на тепавичари.

  3 Ще седне като един, който топи и пречиства сребро,
Та ще очисти левийците,
И ще ги претопи като златото и среброто;
И те ще принасят Господу приноси с правда.

  4 Тогава приносът на Юда и на Ерусалим
Ще бъде угоден Господу,
Както в древните дни,
Както в старите години.

  5 И Аз, като се приближа при вас за съдба,
Бързо ще заявя против баячите,
Против прелюбодейците, против кълнящите се лъжливо,
Против ония, които угнетяват наемниците в заплатата им, вдовицата и сирачето,
И против ония, които онеправдават чужденеца,
И не се боят от Мене,
Казва Господ на Силите.

  6 Защото, понеже Аз Господ не се изменявам,
Затова вие, Яковови чада, не загинахте.

  7 От дните на бащите си
Вие се отклонихте от наредбите Ми, и не ги опазихте.
Върнете се при Мене, и Аз ще се върна при вас,
Казва Господ на Силите.
Но вие думате: В какво да се върнем?

  8 Ще краде ли човек Бога? Вие обаче, Ме крадете.
Обаче думате: В какво Те крадем?
В десетъците и в приносите.

  9 Вие сте наистина проклети,
Защото вие, да! целият тоя народ, Ме крадете.

10 Донесете всичките десетъци във влагалището,
За да има храна в дома Ми,
И опитайте Ме сега за това,
Казва Господ на Силите,
Дали не ще ви разкрия небесните отвори
Да излея благословение върху вас,
Тъй щото да не стига място за него.

11 И заради вас ще смъмря поглъщателя,
Та няма вече да поврежда рожбите на земята ви;
И лозата ви на полето няма да хвърля плода си преждевременно,
Казва Господ на Силите.

12 Всичките народи ще ви облажават,
Защото ще бъдете желателна земя,
Казва Господ на Силите.

13 Вашите думи са били безочливи против Мене казва Господ;
А вие казвате: Що сме говорили против Тебе?

14 Вие рекохте: Напразно служим Богу;
И каква полза, че сме пазили заръчаното от Него,
И че сме ходили с жалеене пред Господа на Силите?

15 И сега ние облажаваме горделивите.
Да! ония, които вършат беззаконие, успяват;
Даже изкушават Бога, и се избавят.

16 Тогава боящите се от Господа говореха един на друг;
И Господ внимаваше и слушаше;
И написа се възпоменателна книга пред Него
За ония, които се бояха от Господа,
И които мислеха за името Му.

17 Тия ще бъдат Мои казва Господ на Силите,
Да! избрана скъпоценност, в деня който определям
И ще бъда благосклонен към тях
Както е благосклонен човек
Към сина, който му работи.

18 Тогава изново ще разсъдите
Между праведен и нечестив,
Между оня, който служи Богу,
И оня, който не Му служи.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава