Числа или четвъртата от петте Моисееви книги - Глава  10

  1 И Господ говори на Моисея, казвайки:

  2 Направи си две сребърни тръби; изковани да ги направиш; и да ти служат за свикване на обществото и за дигане на становете.

  3 Когато засвирят с тях, нека се събере цялото общество с тебе до входа на шатъра за срещане.

  4 Ако засвирят само с едната тръба, тогава да се събират при тебе първенците, Израилевите хилядници.

  5 А когато засвирите тревога, тогава да се дигат становете, които са разположени към изток;

  6 и когато засвирите тревога втори път, тогава да се дигат становете, които са разположени към юг. Да свирят тревога, за да се дигат.

  7 А когато има да се събере събранието, да свирите, обаче, без да засвирите тревога.

  8 И тръбачите да бъдат свещениците, Аароновите синове; това ще ви бъде вечен закон в поколенията ви.

  9 И когато излезете на война в земята си против неприятеля, който би ви притеснил, тогава да засвирите тревога; и ще бъдете спомнени пред Господа вашия Бог, и ще бъдете избавени от неприятелите си.

10 И на увеселителните си дни, и на празниците си, и на новолунията си да свирите с тръбите над всеизгарянията си и над примирителните си жертви; и това ще ви бъде за спомен пред вашия Бог. Аз съм Иеова вашият Бог.

11 Във втората година, на двадесетия ден от втория месец, облакът се издигна от скинията за плочите на свидетелството.

12 И израилтяните се дигнаха от Синайската пустиня според реда на пътуването си; и облакът застана във Фаранската пустиня.

13 Дигнаха се първи път, според както Господ заповяда чрез Моисея.

14 Първо се дигна знамето на стана на юдейците според устроените им множества; и над множеството му беше Наасон Аминадавовият син.

15 Над множеството на племето на исахарците беше Натанаил Суаровият син.

16 А над множеството на племето на завулонците беше Елиав Хелоновият син.

17 Тогава, като се сне скинията, дигнаха се гирсонците и мерарийците, които носеха скинията.

18 После се дигна знамето на Рувимовия стан, според устроените им множества; и над множеството му беше Елисур Седиуровият син.

19 Над множеството на племето на симеонците беше Селумиил Сурисадаевият син.

20 А над множеството на племето на гадците беше Елиасаф Деуиловият син.

21 Тогава се дигнаха Каатовците, които носеха светилището, до пристигането на които скинията се поставяше.

22 После се дигна знамето на стана на ефремците според устроените им множества; и над множеството му беше Елисама Амиудовият син.

23 Над множеството на племето на манасийците беше Гамалиил Федасуровият син.

24 А над множеството на племето на вениаминците беше Авидан Гедеониевият син.

25 После се дигна знамето на стана на данците, последни от всички станове, според устроените им множества; и над множеството му беше Ахиезер Амисадаевият син.

26 Над множеството на племето на асирците беше Фагеил Охрановият син.

27 А над множеството на племето на нефталимците беше Ахирей Енановият син.

28 Така ставаше пътуването на израилтяните според устроените им множества, когато се дигаха.

29 В това време Моисей каза на Овава, син на мадиамеца Рагуил, Моисеевия тъст: Ние отиваме на онова място, на което рече Господ: Ще ви го дам. Ела заедно с нас, и ще ти сторим добро; защото Господ е обещал1 добро на Израиля.

30 Но той му рече: Няма да дойда, но ще отида в своята си земя и при рода си.

31 А Моисей каза: Не ни оставяй, моля, понеже ти знаеш где трябва да разполагаме стан в пустинята, и ще бъдеш око за нас.

32 И ако дойдеш с нас, то доброто, което Господ ще направи на нас, същото добро ще направим и ние на тебе.

33 И тъй, пропътуваха тридневен път от Господната планина; и ковчегът на Господния завет се движеше пред тях тридневен път, за да им търси място за почивка.

34 И Господният облак беше над тях денем, когато тръгваха от стана.

35 И когато ковчегът се дигаше на път, Моисей казваше: Стани Господи, и да се разпръснат враговете Ти, и да побягнат от пред Тебе ония, които Те мразят.

36 А когато се спираше, той казваше: Върни се Господи, при десетките хиляди на Израилевите хиляди.


Предишна глава Следваща глава


1 Еврейски: говорил ... за.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава