Числа или четвъртата от петте Моисееви книги - Глава  3

  1 А ето поколенията на Аарона и Моисея във времето, когато Господ говори на Моисея на Синайската планина.

  2 Ето и имената на Аароновите синове: Надав, първородният му, Авиуд, Елеазар и Итамар.

  3 Тия са имената на Аароновите синове, помазаните свещеници, които Моисей посвети, за да свещенодействуват.

  4 А Надав и Авиуд умряха пред Господа, като принасяха чужд огън пред Господа в Синайската пустиня; и нямаха чада; а Елеазар и Итамар свещенодействуваха в присъствието на баща си Аарона.

  5 И Господ говори на Моисея, казвайки:

  6 Приведи Левиевото племе и представи ги пред свещеника Аарона, за да му слугуват.

  7 Нека пазят заръчаното от него и заръчаното от цялото общество пред шатъра за срещане, за да вършат служенето около скинията.

  8 И нека пазят всичките принадлежности на шатъра за срещане, и заръчаното от израилтяните, за да вършат служенето около скинията.

  9 И да дадеш левитите на Аарона и на синовете му: те са дадени всецяло нему от страна на израилтяните.

10 А Аарона и синовете му да поставиш да вършат свещеническите си служби; а чужденецът, който би се приближил, да се умъртви.

11 Господ още говори на Моисея, казвайки:

12 Ето, Аз взех левитите измежду израилтяните, вместо всичките първородни от израилтяните, които отварят утроба; левитите ще бъдат Мои.

13 Защото всяко първородно е Мое; в деня, когато поразих всяко първородно в Египетската земя, Аз осветих за Себе Си всяко първородно в Израиля, и човек и животно; Мои ще бъдат. Аз съм Иеова.

14 И Господ говори на Моисея в Синайската пустиня, казвайки:

15 Преброй левийците според бащините им домове, по семействата им; да преброиш всичките мъжки от един месец и нагоре.

16 И тъй, Моисей ги преброи според Господното слово, както му беше заповядано.

17 А синовете на Леви1, по имената си, бяха тия: Гирсон, Каат и Мерарий.

18 И ето имената на гирсонците по семействата им: Ливний и Семей;

19 и каатците по семействата им: Амрам, Исаар, Хеврон и Озиил;

20 и мерарийците по семействата им: Маалий и Мусий. Тия са семействата на левийците, според бащините им домове.

21 От Гирсона произлезе семейството Ливниево и семейството Семеево; тия са семействата на гирсонците.

22 Преброените от тях по числото на всичките мъжки от един месец и нагоре, които се преброиха от тях, бяха седем хиляди и петстотин души.

23 Семействата на гирсонците да поставят шатрите си зад скинията към запад.

24 И началник на бащиния дом на гирсонците да бъде Елиасаф, Лаиловият син.

25 А под грижата на гирсонците в шатъра за срещане да бъдат скинията, шатърът, покривът му, закривката за входа на шатъра за срещане,

26 дворните завеси, закривката за входа на двора, който е около скинията и олтарът и въжата му за цялата му служба.

27 От Каата произлезе семейството на Амрамовците, и семейството на Исааровците, и семейството на Хевроновците, и семейството на Озииловците; тия са семействата на Каатовците.

28 Според числото на всичките мъжки от един месец и нагоре, имаше осем хиляди и шестстотин души, които пазеха поръчаното за светилището.

29 Семейството на Каатовците да поставят шатрите си откъм южната страна на скинията.

30 И началник на бащиния дом от семействата на Каатовците да бъде Елисафан, Озииловият син.

31 А под тяхната грижа да бъдат ковчегът, трапезата, светилникът, олтарите, принадлежностите на светилището, с които служат, закривката и всичко, което принадлежи на службата му.

32 И Елеазар, син на свещеника Аарона, да бъде началник над левитските началници и да надзирава ония, които пазят заръчаното за светилището.

33 От Мерария произлезе семейството на Маалиевците и семейството на Мусиевците; тия са Мерариевите семейства.

34 Които от тях се преброиха, според числото на всичките мъжки от един месец и нагоре, бяха шест хиляди и двеста души.

35 И началник на бащиния дом от семействата на Мерариевците да бъде Суриил, Авихаиловият син. Те да поставят шатрите си откъм северната страна на скинията.

36 И под грижата, назначена на мерарийците, да бъдат дъските на скинията, лостовете й, стълбовете й, подложките й, всичките й прибори, всичко, което принадлежи на службата й,

37 стълбовете на околния двор, подложките им, колчетата им и въжата им.

38 Тия, които ще поставят шатрите си пред лицето на скинията към изток, пред шатъра за срещане към изгрев слънце, да бъдат Моисей и Аарон и синовете му, които да имат грижа за светилището, сиреч, грижа за израилтяните; и чужденец, който би се приближил, да се умъртви.

39 Всичките преброени от левитите, които Моисей и Аарон преброиха по семействата им, по Господната заповед, всичките мъжки от един месец и нагоре, бяха двадесет и две хиляди души.

40 И Господ рече на Моисея: Преброй всичките мъжки първородни от израилтяните от един месец и нагоре и вземи числото на имената им.

41 И да вземеш левитите за Мене, (Аз съм Господ) вместо всичките първородни между израилтяните, и добитъка на левитите вместо всичките първородни между добитъка на израилтяните.

42 И тъй, Моисей преброи всичките първородни между израилтяните, според както Господ му заповяда;

43 и всичките мъжки първородни като се изброиха по име от един месец и нагоре, според преброяването им, бяха двадесет и две хиляди двеста и седемдесет и три души.

44 Господ говори още на Моисея, казвайки:

45 Вземи левитите, вместо всичките първородни между израилтяните, и добитъка на левитите, вместо техния добитък; и левитите ще бъдат Мои. Аз съм Господ.

46 А за откупване на двестате седемдесет и три души, с които първородните между израилтяните са повече от левитите,

47 да вземеш по пет сикли на глава; според сикъла на светилището да ги вземеш (един сикъл е равен на двадесет гери);

48 и парите на откупа от ония, които са повече, да дадеш на Аарона и на синовете му.

49 И така, Моисей взе парите на откупа от ония, които бяха повече от изкупените чрез размяна с левитите;

50 от първородните на израилтяните взе парите, хиляда триста и шестдесет и пет сикли според сикъла на светилището.

51 И Моисей даде парите от откупа на Аарона и на синовете му, според Господното слово, както Господ заповяда на Моисея.


Предишна глава Следваща глава


1 Печатна грешка в изданието от 1940 г. Трябва да бъде "Левий".

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава