Втора книга на царете или втора книга на Самуила - Глава  22

  Тогава Давид изговори Господу думите на тая песен, в деня, когато Господ го беше избавил от ръката на всичките му неприятели и от ръката на Саула;

  и рече: -
Господ е скала моя, крепост моя, и Избавител мой;

  Бог е канара моя, на Когото се надявам,
Щит мой, и рога на избавлението ми;
Висока моя кула е, и прибежище ми е,
Спасител мой е; Ти ме избавяш от насилие.

  Ще призова Господа, Който е достохвален;
Така ще бъда избавен от неприятелите си.

  Защото вълните на смъртта ме окръжиха,
Порои от беззаконие ме уплашиха;

  Връзките на ада ме обвиха,
Примките на смъртта ме стигнаха

  В утеснението си призовах Господа,
И към Бога мой викнах;
И от храма Си Той чу гласа ми,
И викането ми стигна в ушите Му.

  Тогаз се поклати и потресе земята;
Основите на небето се разлюляха
И поклатиха се, защото се разгневи Той.

  Дим се издигаше из ноздрите Му,
И огън из устата Му поглъщаше;
Въглища се разпалиха от Него.

Той сведе небето и слезе,
И мрак бе под нозете Му.

Възседна на херувими и летя,
И яви се на ветрени крила.

Положи за скиния около Си тъмнината.
Събраните води, гъстите въздушни облаци.

От святкането пред Него
Огнени въглища се разпалиха.

Гръмна Господ от небето,
Всевишният даде гласа Си;

И прати стрели та ги разпръсна,
Светкавици та ги смути.

Тогава се явиха морските дълбочини,
Откриха се основите на света
От изобличението на Господа,
От духането на духа на ноздрите Му.

Прати от височината, взе ме,
Извлече ме из големи води;

Избави ме от силния ми неприятел,
От ония, които ме мразеха,
Защото бяха по-силни от мене.

Стигнаха ме в деня на бедствието ми;
Но Господ ми стана подпорка.

И изведе ме на широко,
Избави ме, защото има благоволение към мене.

Въздаде ми Господ според правдата ми;
Според чистотата на ръцете ми възнагради ме.

Защото съм опазил пътищата Господни,
И не съм се отклонил от Бога мой в нечестие.

Защото всичките Му съдби са били пред мене;
И от повеленията Му не съм се отдалечил.

Непорочен бях пред Него.
И опазих се от беззаконието си.

Затова ми въздаде Господ според правдата ми,
Според чистотата ми пред очите Му.

Към милостивия, Господи, милостив ще се явиш,
Към непорочния, непорочен ще се явиш,

Към чистия, чист ще се явиш,
А към развратния, противен ще се явиш.

Оскърбени люде Ти ще спасиш;
А над горделивите с очите Ти за да ги смириш.

Защото Ти, Господи, си светилник мой;
И Господ ще озари тъмнината ми.

Защото чрез Тебе разбивам полк;
Чрез Бога мой прескачам стена.

Колкото за Бога, Неговият път е съвършен;
Словото на Господа е опитано;
Той е щит на всички, които уповават на Него.

Защото кой е бог освен Господа?
И кой е канара освен нашият Бог?

Бог е силната моя крепост,
И прави съвършен пътя ми;

Прави нозете ми като нозете на елените,
И поставя ме на високите ми места;

Учи ръцете ми да воюват,
Така щото мишците ми запъват меден лък.

Ти си ми дал и щита на избавлението Си;
И Твоята благост ме е направила велик.

Ти си разширил стъпките ми под мене;
И нозете ми не се подхлъзнаха.

Гоних неприятелите си и ги изтребих,
И не се върнах докато не ги довърших.

Довърших ги, стрих ги, та не можаха да се подигнат,
А паднаха под нозете ми.

Защото си ме препасал със сила за бой;
Повалил си под мене въставащите против мене.

Сторил си на обърнат гръб към мене неприятелите ми,
За да изтребя ония, които ме мразят.

Погледнаха, но нямаше избавител, - Към Господа, но не ги послуша,

Тогава ги стрих като земния прах,
Сгазих ги, както калта на пътищата, и стъпках ги;

Ти си ме избавил и от съпротивленията на людете ми;
Поставил си ме глава на народите;
Люде, които не познавах, слугуват ми.

Чужденците ми се покориха;
Щом чуха за мене, те ме и послушаха.

Чужденците ослабнаха,
И разтреперани излязоха из местата, гдето са се затворили.

Жив е Господ,
И благословена да бъде Канарата ми;
И да се възвиси Бог, моята спасителна скала,

Бог, Който отмъщава за мене,
И покорява племена под мене,

И Който ме извежда изсред неприятелите ми;
Да! възвишаваш ме над въставащите против мене;
Избавяш ме от насилника.

Затова, ще Те хваля, Господи, между народите,
И на името Ти ще пея.

Ти си, Който даваш велико избавление на царя Си,
И показваш милосърдие към помазаника Си.
Към Давида и към потомството му до века.


Тази глава в нормален вид