Псалм  119

  (По слав. 118). По еврейски, азбучен псалом.
Алеф
Блажени ония, които са правдиви в пътя,
Които ходят в закона на Господа.

  Блажени които пазят изявленията Му,
И Го търсят от все сърце;

  Които и не вършат беззаконие,
Ходят в пътищата Му.

  Ти си ни заповядал за правилата си,
Да ги пазим грижливо.

  Дано се оправят пътищата ми
Така щото да пазят Твоите повеления!

  Няма да се посрамя тогава
Когато почитам всичките Твои заповеди.

  Ще Те славя с правдиво сърце,
Когато науча справедливите Ти съдби.

  Повеленията Ти ще пазя;
Недей ме оставя съвсем.
Бет.

  Как ще очисти младежът пътя си?
Като му дава внимание според Твоето слово.

От все сърце Те потърсих;
Недей ме оставя да заблудя от заповедите Ти.

В сърцето си опазих Твоето слово
За да не ти съгрешавам.

Благословен си, Господи;
Научи ме на повеленията Си.

С устните си разказах
Всичките съдби на устата Ти.

В пътя на Твоите изявления се радваха толкова,
Колкото във всичкото богатство.

За правилата Ти ще размишлявам,
И Твоите пътища ще зачитам.

В повеленията Ти ще се наслаждавам;
Не ще забравя Твоето слово.
Гимел.

Показвай щедрота на слугата Си, за да живея;
Така ще пазя словото Ти.

Отвори очите ми
За да гледам чудесни неща в Твоя закон.

Пришелец съм аз на земята;
Не скривай от мене заповедите Си.

Душата ми се изнурява от копнежа,
Който имам винаги към Твоите съдби.

Ти си изобличил горделивите;
Проклети да са ония, които се отклоняват от Твоите заповеди.

Отдалечи от мене укор и презрение,
Защото опазих Твоите повеления.

Даже първенци седнаха и говореха против мене;
Но слугата Ти размишляваше за Твоите повеления.

Твоите свидетелства наистина са моя наслада
И мои съветници.
Далет.

Душата ми прилепна за пръстта;
Съживи ме според словото Си.

Изявих пътищата си, и Ти си ме послушал;
Научи ме на повеленията Си.

Направи ме да разбирам пътя на Твоите правила,
Така да размишлявам за Твоите чудесни дела.

Душата ми се топи от тъга;
Укрепи ме според словото Си.

Отдалечи от мене пътя на лъжата,
И благоволи да ми дадеш да съблюдавам закона Ти.

Пътят на истината избрах;
Твоите съдби поставих пред себе си.

Прилепих се към Твоите свидетелства;
Господи, да ме не посрамиш.

Ще тичам по пътя на Твоите заповеди,
Когато разшириш сърцето ми.
Хе.

Господи, научи ме пътя на Твоите повеления,
И аз ще го пазя до край.

Вразуми ме, и ще държа закона Ти.
Да! ще го пазя от все сърце.

Управяй ме в пътя на Твоите заповеди,
Защото в него се наслаждавам.

Приклони сърцето ми към Твоите свидетелства,
А не към сребролюбие.

Отвърни очите ми да не гледат суета,
И съживи ме в пътищата Си.

Потвърди словото Си към слугата Си,
Което ще води към страх от Тебе.

Отвърни от мене укора, от който се боя,
Защото Твоите съдби са добри.

Ето, копнея за Твоите правила;
Съживи ме чрез правдата Си.
Вав.

Нека дойдат върху мене и
Твоите милости, Господи,
Твоето спасение, според словото Ти.

Ще имам какво да отговоря на онзи, който ме укорява,
Защото уповавам на Твоето слово.

И не отнемай съвсем словото на истината от устата ми,
Защото се надявах на Твоите съдби.

Така ще пазя Твоя закон постоянно
На вечни векове;

И ще ходя на широко,
Защото потърсих Твоите правила.

Ще говоря за Твоите свидетелства и пред царе,
И няма да се посрамя;

И ще се наслаждавам в Твоите заповеди,
Които възлюбих;

Също и ще повдигам ръцете си към Твоите заповеди, които възлюбих,
И ще размишлявам за повеленията Ти.
Заин.

Помни словото към слугата Си,
На което си ме направил да уповавам.

Това е моята утеха в скръбта ми,
Че словото Ти ме съживи.

Горделивите ми се подсмиваха много;
Но аз не се отклоних от Твоя закон.

Спомних си, Господи, за Твоите от старо време съдби,
И се утеших.

Горещо негодуване ме обзе по причина на нечестивите,
Които оставят Твоя закон.

Твоите повеления ми станаха песен
В дома гдето странствувам.

Нощем си спомних Твоето име, Господи,
И опазих закона Ти.

Това е моето хваление,
Че опазих Твоите правила.
Хет.

Господи, Ти си мой дял;
Обещах се, че ще пазя Твоите думи.

Потърсих благоволението Ти от все сърце;
Смили се за мене според словото Си.

Размислих върху пътищата си,
И обърнах нозете си към Твоите свидетелства.

Побързах, и не се забавих.
Да опазя Твоите заповеди.

Връзките на нечестивите ме обвиха;
Но аз не забравих Твоя закон.

По среднощ ставам за да Те славя
За Твоите справедливи съдби.

Аз съм другар на всички, които Ти се боят,
И на ония, които пазят Твоите правила.

Господи, земята е пълна с Твоята милост;
Научи ме на Твоите повеления.
Тет.

Господи, Ти си сторил добро на слугата Си
Според словото Си.

Научи ме на добро разсъждение и знание,
Защото аз повярвах Твоите заповеди.

Преди да бях наскърбен аз заблуждавах;
Но сега държа Твоето слово.

Ти си благ и правиш добро;
Научи ме на Твоите повеления.

Горделивите изковаха лъжа против мене;
Но аз от все сърце ще пазя Твоите правила.

Тяхното сърце надебеля като лой;
Но аз се наслаждавам в закона Ти.

Добре ми стана, че бях наскърбен,
За да науча Твоите повеления.

Законът на Твоите уста е за мене по-желателен
От хиляди злато и сребро.
Иод.

Твоите ръце ме направиха и утвърдиха;
Вразуми ме за да науча Твоите заповеди.

Ония, които Ти се боят, ще се зарадват като ме видят,
Защото на словото Ти уповах.

Зная, Господи, че Твоите съдби са праведни,
И по справедливост си ме наказал.

Моля Ти се, нека ми бъде
Твоето милосърдие за утеха
Според словото Ти към Твоя слуга.

Нека дойдат върху мене Твоите благи милости, за да живея;
Защото Твоят закон е моя наслада.

Нека се посрамят горделивите, защото са ме повалили с лъжи;
Но аз ще размишлявам за Твоите правила.

Нека се обърнат към мене ония, които Ти се боят,
А именно ония, които познават Твоите свидетелства.

Сърцето ми нека бъде непорочно относно Твоите повеления,
За да се не посрамя.
Каф.

Душата ми примира за Твоето спасение;
Но аз се надявам, на Твоето слово.

Очите ми чезнат за изпълнението на словото Ти,
Като казвам: Кога ще ме утешиш?

Защото станах като мех в дим;
Но пак не забравям Твоите повеления.

Колко са дните на Твоя слуга?
Кога ще извършиш съдба против гонителите ми:

Горделивите изкопаха ями за мене,
Като се противят на Твоя закон.

Всичките Твои заповеди са верни;
Понеже човеците ме гонят с лъжи, Ти ми помогни.

Без малко щяха да ме погубят на земята;
Но аз не оставих Твоите правила.

Съживи ме според милосърдието Си;
Така ще пазя свидетелството на Твоите уста.
Ламед.

Господи Твоето слово
Е утвърдено на небето до века.

Верността Ти пребъдва из род в род;
Ти си основал земята и тя стои.

Колкото за Твоите наредби, те и до днес стоят,
Защото всички са Твои слуги.

Ако Твоят закон не беше ми наслада,
То аз и тогава бих загинал в скръбта си.

До века няма да забравя Твоите правила,
Защото чрез тях си ме съживил.

Твой съм аз; спаси ме,
Защото потърсих Твоите правила.

Нечестивите ме чакаха за да ме погубят;
Но аз ще внимавам в Твоите свидетелства.

Видях граница на всяко съвършенство
Но Твоята заповед е твърде широка.
Мем.

Колко обичам аз Твоя закон!
Цял ден се поучавам в него.

Твоите заповеди ме правят по-мъдър от неприятелите ми,
Защото те са винаги с мене.

По-разумен съм от всичките си учители,
Защото се поучавам в Твоите свидетелства.

По-разумен съм от старите,
Защото опазих Твоите правила.

От всеки лош път въздържах нозете си,
За да пазя Твоето слово.

От Твоите съдби не се отклоних,
Защото Ти си ме научил.

Колко са сладки на вкуса ми Твоите думи!
Да! по-сладки от мед в устата ми.

Чрез Твоите правила станах разумен;
Затова мразя всеки лъжлив път.
Нун.

Твоето слово е светилник на нозете ми,
И виделина на пътеката ми.

Заклех се, и го потвърдих,
Че ще държа праведните Твои съдби.

Много съм наскърбен;
Господи, съживи ме според словото Си.

Приеми моля ти се, Господи, доброволните приноси на устата ми,
И научи ме на съдбите Си.

Животът ми е постоянно в опасност;
Но аз не забравих Твоя закон.

Нечестивите поставиха примка за мене;
Но аз не се отклоних от Твоите правила.

Възприех Твоите свидетелства за свое наследство до века,
Защото те са радост на сърцето ми.

Приклоних сърцето си за да върша повеленията Ти.
Винаги и до край.
Самех.

Намразих двоеумните,
А Твоя закон възлюбих.

Ти си мой покров и мой щит:
На Твоето слово се надявам.

Отдалечете се от мене, вие злодейци,
Защото аз ще пазя заповедите на моя Бог.

Укрепявай ме според словото Си, за да живея;
И да се не засрамя в надеждата си.

Дръж ме, и ще бъда в безопасност,
И ще зачитам винаги Твоите повеления.

Ти си презрял всички, които се отклоняват от Твоите повеления,
Защото суетна е измамата им.

Изхвърляш като шлак всичките нечестиви на земята;
Затова възлюбих Твоите повеления.

Снагата ми настръхна поради страха ми от Тебе.
И от съдбите Ти се уплаших.
Аин.

Извърших правосъдие и правда,
Да ме не предадеш на угнетителите ми;

Стани поръчител на слугата Си за добро;
Не оставяй горделивите да ме угнетяват.

Очите ми чезнат за спасението Ти.
И за Твоето праведно слово.

Постъпвай към слугата Си според милостта Си,
И научи ме на повеленията Си.

Твой слуга съм аз; вразуми ме
За да познавам Твоите свидетелства.

Време е да подействува Господ,
Защото наруших закона Ти.

Понеже аз любя Твоите заповеди.
Повече от злато, даже от чисто злато,

Понеже считам за прави всичките Твои правила относно всяко нещо,
Затова мразя всеки лъжлив път.
Пе.

Чудесни са Твоите свидетелства;
Затова душата ми ги пази.

Изясняването на Твоето слово просвещава,
Вразумява простите.

Отворих широко устата си и пъхтях,
Защото копнеех за Твоите заповеди.

Обърни се към мене и смили се за мене,
Както постъпваш към ония, които обичат Твоето име.

Оправяй стъпките ми в словото Си,
И не оставяй да ме завладее никое беззаконие;

Избави ме от човешки насилия;
Така ще държа Твоите правила.

Осияй с лицето Си върху слугата Си,
И научи ме на повеленията Си.

Водни потоци текат из очите ми.
Понеже не се спазва Твоя закон.
Цаде.

Праведен си Ти Господи;
Прави са и Твоите съдби.

Постановил си свидетелствата Си,
С правда и превъзходна вярност.

Моята ревност ме изяде,
Защото противниците ми забравиха Твоите думи.

Твоето слово е добре пречистено,
Затова слугата Ти го обича.

Скромен съм и презрян,
Обаче не забравям Твоите правила.

Твоята правда е вечна правда;
И законът Ти е истина.

Неволи и утеснения ме намериха;
Обаче Твоите заповеди са моя наслада.

Твоите свидетелства са праведни до века;
Вразуми ме, и ще живея.
Коф.

Извиках от все сърце;
Послушай ме, Господи, и ще пазя повеленията Ти.

Извиках към Тебе;
Спаси ме и ще пазя повеленията Ти.

Предварих зората с викането си;
На Твоите думи уповавах.

Очите ми предварят нощните стражи,
За да размишлявам за Твоето слово.

Чуй гласа ми според милосърдието Си;
Съживи ме, Господи, според съдбите Си.

Приближиха се ония, които нечестиво ме преследват,
И са се отклонили от закона Ти.

Ти си близо, Господи;
И всички Твои заповеди са истина.

Отдавна зная от Твоите свидетелства,
Че Ти си ги учредил за винаги.
Реш.

Виж скръбта ми и избави ме,
Защото не съм забравил закона Ти.

Защити делото ми и изкупи ме;
Съживи ме според словото Си.

Избавлението е далеч от нечестивите,
Защото те не търсят Твоите повеления.

Много са Твоите благи милости, Господи;
Съживи ме според съдбите Си.

Мнозина са моите гонители и противници;
Но аз не се отклоних от свидетелствата Ти.

Като видях коварните, погнусих се от тях.
Защото не пазят Твоето слово.

Виж колко обичам аз Твоите правила;
Съживи ме, Господи, според милосърдието Си.

Същността на Твоето слово е истина;
И Твоите праведни съдби, до една траят до века.
Шин.

Първенци ме преследваха без причина;
Но сърцето ми трепери от думите Ти.

Аз се радвам на Твоето слово.
Като оня, който намира много користи.

Мразя лъжата и се гнуся от нея,
Но закона Ти обичам.

Седем пъти на ден Те хваля,
За Твоите праведни съдби.

Много мир имат ония, които обичат Твоя закон,
И за тях няма спънки та да се препъват.

Надявах се за Твоето спасение, Господи,
И изпълнявах Твоите заповеди.

Душата ми опази Твоите свидетелства;
И аз ги любя твърде много.

Държах Твоите правила и Твоите свидетелства;
Защото всичките ми пътища са пред Тебе.
Тав.

Нека стигне викането ми пред Тебе, Господи;
Вразуми ме според словото Си.

Нека дойде молбата ми пред Тебе;
Избави ме според словото Си.

Устните ми ще изливат хваление,
Защото ме учиш на повеленията Си.

Езикът ми ще пее за словото Ти,
Защото всички Твои заповеди са правда.

Ръката Ти нека бъде готова да ми помогне,
Защото аз избрах Твоите правила.

Копнях за Твоето спасение, Господи;
И законът Ти е моя наслада.

Нека живее душата ми, и ще Те хвали;
И нека ми помагат съдбите Ти.

Скитах се като изгубена овца;
Потърси слугата Си, защото не забравих Твоите заповеди.


Тази глава в нормален вид