Книгата на пророк Исаия - Глава  55

  1 О вие, които сте жадни, дойдете всички при водите;
И вие, които нямате пари, дойдете купете, та яжте;
Да! дойдете, купете вино и мляко,
Без пари и без плата.

  2 Защо иждивявате пари за онова, което не е хляб,
И трудът си за това, което не насища?
Послушайте Ме с внимание и ще ядете благо,
И душата ви ще се наслаждава с най-доброто1.

  3 Приклонете ухото си и дойдете при Мене,
Послушайте, и душата ви ще живее;
И Аз ще направя с вас вечен завет
Според верните милости, обещани на Давида.

  4 Ето, дадох го за свидетел на племената,
За княз и заповедник на племената.

  5 Ето, ще призовеш народ, когото ти не познаваш;
И народ, който не те познаваше, ще тича при тебе,
Заради Господа твоя Бог,
И заради Светия Израилев, защото те е прославил,

  6 Търсете Господа, докле може да се намери.
Призовавайте Го докато е близо;

  7 Нека остави нечестивият пътя си,
И неправедният помислите си,
Нека се обърне към Господа, и Той ще се смили за него,
И към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро.

  8 Защото Моите помисли не са като вашите помисли.
Нито вашите пътища като Моите пътища, казва Господ.

  9 Понеже, както небето е по-високо от земята,
Така и Моите пътища са по-високи от вашите пътища,
И Моите помисли от вашите помисли.

10 Защото както слиза дъждът и снегът от небето,
И не се връща там,
Но пои земята
И я прави да произрастява и да напъпва,
Та дава семе на сеяча и хляб на гладния2.

11 Така ще бъде словото Ми, което излиза из устата Ми;
Не ще се върне при Мене празно,
Но ще извърши волята Ми,
И ще благоуспее в онова, за което го изпращам.

12 Защото ще излезете с радост,
И ще бъдете изведени с мир;
Планините и хълмовете ще запеят пред вас радостно,
И всичките полски дървета ще изпляскат с ръце.

13 Вместо драка ще израсте елха,
Вместо трън ще израсте мирта;
И това ще бъде на Господа за име,
За вечно знамение, което няма да се изличи.


Предишна глава Следваща глава


1 Еврейски: Тлъстината.

2 Еврейски: Ядещия.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава