Книгата на пророк Осия - Глава  14

  Израилю, върни се при Господа твоя Бог,
Защото си паднал чрез беззаконието си.

  Вземете със себе си думи и върнете се при Господа;
Речете му: Отнеми всяко наше беззаконие,
И приеми благата ни;
Така ще отдадем благодарствени приноси от устните си.

  Асур няма да ни избави;
Ние няма да яздим на коне;
И няма вече да речем на делото на ръцете си: Вие сте наши богове;
Защото у Тебе сирачето намира милост.

  Аз ще изцеля отстъплението им,
Ще ги възлюбя доброволно,
Защото гневът Ми се отвърна от него.

  Аз ще бъда като роса на Израиля;
Той ще процъфти като крем,
И ще простре корените си като ливанско дърво.

  Клоновете му ще се разпространят;
Славата му ще бъде като маслина,
И благоуханието му като Ливан.

  Които живеят под сянката му
Изново ще се съживят като жито
И ще процъфтят като лоза;
Дъхът му ще бъде като ливанско вино.

  Ефреме, какво имаш вече да се оплакваш от идолите си?
Аз го чух, и ще го пазя;
Аз му съм като вечнозелена елха;
От Мене е твоят плод.

  Кой е мъдър та да разбере тия неща?
Кой е разумен та да ги познае?
Защото пътищата Господни са прави,
И праведните ще ходят по тях,
А престъпниците ще паднат в тях.


Тази глава в нормален вид