Книгата на пророк Иоил - Глава  2

  Затръбете в Сион,
И дайте тревога в светия Ми хълм;
Нека се разтреперят всичките жители на страната;
Защото иде денят Господен, защото е близо,

  Ден тъмен и мъглив,
Ден облачен и мрачен,
Бързащ като зората, която се разпростира върху планините;
Идат люде много и силни,
Подобни, на които не е имало от века,
Нито подир тях ще има до годините на много поколения.

  Огън пояжда пред тях,
И пламък опаля подир тях;
Земята пред тях е като Едемската градина,
А зад тях гола пустиня;
Да! нищо не е избегнало от тях.

  Видът им е като вида на коне;
И тичат като конници.

  Като тропот от колесници |се чува
|Като скачат по върховете на бърдата,
Като пращение на огнен пламък, който пояжда тръстика,
Като шум на силни люде опълчени на бой.

  Пред тях племената се измъчват,
Всичките лица побледняват.

  Те тичат като юнаци;
Като военни мъже качват се на стената,
И маршируват всеки в пътя си
Без да развалят редовете си.

  Не се тласкат един друг;
Маршируват всеки в своя път;
И даже като падат около оръжията
Не спират вървежа си.

  Спускат се върху града,
Тичат по стената,
Качват се по къщите,
Влизат през прозорците като крадец.

Земята се тресе пред тях,
Небето трепери,
Слънцето и луната потъмняват,
И звездите оттеглят светенето си.

И Господ издава гласа Си пред тая Си войска;
Защото станът Му е много голям;
Защото е силен Оня, Който изпълнява словото Си;
Защото денят Господен е велик и твърде страшен;
И кой може да го изтърпи?

Но, казва Господ, даже и сега се обърнете към Мене
С цялото си сърце,
С пост, с плач, и с ридание;

И раздерете сърцето си, а не дрехите си,
Та се обърнете към Господа вашия Бог;
Защото е милостив и щедър,
Дълготърпелив и многомилостив,
И разкайва се за злото.

Кой знае дали Той не ще се повърне и разкае,
Та остави благословение след Себе Си,
Колкото за хлебен принос и възлияние на Господа вашия Бог?

Затръбете в Сион,
Осветете пост, свикайте тържествено събрание;

Съберете людете, осветете събранието,
Свикайте старейшините,
Съберете младенците и сучещите;
Нека излезе младоженецът из спалнята си,
И невестата из стаята си;

Нека плачат свещениците,
Служителите Господни,
Между предхрамието и олтара,
И нека рекат: Пощади, Господи, людете Си,
И не предавай наследството Си на позор,
Та да ги владеят народите.
Защо да рекат между племената:
Где е техният Бог?

Тогава Господ поревнува за земята Си,
И смили се за людете Си.

И Господ рече в отговор на людете Си:
Ето, Аз ще ви пратя житото,
Виното и маслото, та ще се наситите от тях,
И няма вече да ви направя за позор между народите;

Но ще отдалеча от вас северната язва,
И ще я оттласна в безводна и пуста земя,
С предната й страна към източното море,
А западната й страна към западното море;
И воня ще възлезе от нея,
И смрад ще се издигне от нея,
Защото е извършила надути работи.

Не бой се, земьо; радвай се и весели се;
Защото Господ извърши велики дела.

Не се плашете, полски животни;
Защото пасищата на целината поникват,
Защото дървото ражда плода си,
Смоковницата и лозата дават силата си.

Радвайте се, прочее, и вие, сионови чада,
И веселете се в Господа вашия Бог;
Защото ви дава есенен дъжд със справедлива мярка,
И ви наваля дъжд - есенен и пролетен -
В първия месец.

Гумната ще се напълнят с жито,
И линовете ще се преливат с вино и масло.

И ще ви възвърна годините, които изпояде скакалецът,
Изедникът, пръгът, и лапачът,
Моята голяма войска, която пратих между вас.

И ще ядете изобилно и ще се наситите,
И ще хвалите името на Господа вашия Бог,
Който е постъпвал чудесно с вас;
И людете Ми няма никога да се посрамят.

И ще познаете, че Аз съм всред Израиля,
И че съм Господ вашият Бог, и че няма друг;
И людете Ми няма никога да се посрамят.

И след това
Ще излея Духа Си на всяка твар;
И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват,
Старците ви ще виждат сънища,
Юношите ви ще виждат видения;

Още и на слугите и на слугините
Ще изливам Духа Си в ония дни.

И ще покажа чудеса на небето и на земята,
Кръв, огън, и стълбове от дим.

Слънцето ще се обърне в тъмнина,
И луната в кръв,
Преди да дойде великият и страшен ден Господен.

И всеки, който призове името Господно ще се избави;
Защото в хълма Сион и в Ерусалим ще има избавени,
Както рече Господ,
И между оцелелите ония, които Господ ще повика.


Тази глава в нормален вид