Книгата на пророк Амос - Глава  2

  Така казва Господ:
Поради три престъпления на Моав,
Да! поради четири, няма да отменя наказанието му,
Защото изгори костите на едомския цар та станаха вар;

  Но аз ще изпратя огън върху Моава,
Та ще изпояде палатите на Кариот;
И Моав ще умре всред метеж,
Всред силни викания, и всред тръбен звук;

  И ще изтребя съдията отсред него,
И заедно с него ще убия всичките му първенци, казва Господ.

  Така казва Господ:
Поради три престъпления на Юда,
Да, поради четири, няма да отменя наказанието му,
Защото отхвърлиха закона на Господа,
И не опазиха повелението Му,
И идолите, след които ходиха бащите им,
Ги заблудиха;

  Но аз ще изпратя огън върху Юда,
Та ще изпояде палатите на Ерусалим.

  Така казва Господ:
Поради три престъпления на Израиля,
Да! поради четири, няма да отменя наказанието му,
Защото продадоха праведния за пари,
И немощния за един чифт обуща;

  Те ожидат да видят земен прах на главата на сиромасите,
И извръщат пътя на кротките;
И син и баща му ходят при същата девица,
Та омърсяват светото Ми име;

  Още при всеки жертвеник си лягат на заложени дрехи,
И в капищата на боговете си пият вино купено с парите на несправедливо глобяваните.

  Но аз изтребих пред тях аморееца,
Чиято височина бе, като височината на кедрите,
И който бе як като дъбовете;
При все това, съсипах плода му изотгоре
И корените му изотдолу.

Още Аз ви възведох из Египетската земя,
И ви развеждах четиридесет години през пустинята,
За да наследите земята на аморейците.

И въздигнах от синовете ви пророци,
И от юношите ви назореи.
Не е ли така, израилтяни? казва Господ.

А вие напоявахте назореите с вино,
И заповядвахте на пророците
Като им казвахте: Да не пророкувате.

Ето, Аз ще ви притисна на мястото ви,
Както притиска кола пълна със снопи.

Бързината ще се изгуби от скороходеца,
И якият не ще уякчи силата си,
И юначният няма да избави живота си;

Стрелецът не ще може да устои,
Нито бързоногият да избегне,
Нито конникът да избави живота си;

И доблестният между юнаците
Гол ще побегне в оня ден, казва Господ.


Тази глава в нормален вид