Книгата на пророк Малахия - Глава  1

  Господното слово наложено на Малахия за Израиля:

  Аз ви възлюбих, казва Господ;
А вие думате: В какво се вижда че си ни възлюбил?
Не беше ли Исав брат на Якова? казва Господ;
Но Аз възлюбих Якова,

  А Исава намразих,
И направих горите му да запустеят,
И наследството му да бъде за чакалите на пустинята.

  И ако рече Едом: Ние станахме бедни,
Но ще съградим изново запустелите места,
То така казва Господ на Силите:
Те ще съградят, но Аз ще съборя;
И ще се нарекат нечестива страна,
И люде против които Господ негодува винаги.

  Очите ви ще видят това, и ще речете:
Господ е велик и оттатък Израилевия предел.

  Син почита баща си,
И слуга господаря си;
Ако, прочее, съм Аз баща, где е почитта към Мене?
И ако съм Господар, где е страхът от Мене?
Казва Господ на Силите на вас,
Свещеници, които презирате името Ми
Но вие казвате: В какво показахме презрение към името Ти?

  Принасяте осквернен хляб на олтара Ми.
Но вие казвате: С какво Те осквернихме?
С това, че казвате:
Трапезата Господна е за презиране.

  И когато принесете сляпо животно за жертва, не било лошо!
И когато принесете куцо или болно, не било лошо!
Принеси го сега на началника си;
Ще бъде ли благоразположен към тебе,
Или ще те приеме ли?
Казва Господ на Силите.

  И сега помолете се Богу за да се смили над нас;
Понеже това зло е ставало чрез вас,
Ще ви приеме ли?
Казва Господ на Силите.

Дано някой от вас би затворил вратата |на храма,
|За да не палите огън на олтара Ми напразно!
Аз не благоволя към вас
Казва Господ на Силите,
Нито ще приема принос от ръката ви.

Защото от изгрева на слънцето до захождането му
Името Ми ще бъде велико между народите,
И на всяко място ще се принася на името Ми темян
И чист принос.
Защото Моето име ще бъде велико между народите,
Казва Господ на Силите;

Но вие го осквернявате, като думате:
Трапезата Господна е скверна,
И това, което тя ни доставя, ястието от нея, е за презиране.

Думате още: Ето, каква досада е тя!
И я презирате, казва Господ на Силите,
Като докарвате грабнатото, куцото и болното.
Такъв принос като докарвате,
Да го приема ли от ръцете ви? казва Господ.

Затова проклет да бъде измамникът,
Който, като има в стадото си мъжко,
И прави обрек, жертвува Господу нещо с недостатък;
Защото Аз съм велик Цар,
Казва Господ на Силите.
И името Ми е страшно между народите.


Тази глава в нормален вид