Начало > Библейските книги > Новия Завет

Евангелие от Матей

“Исус като Цар”

I. Автор: Матей (наричан още Левий), който е бил бирник.

А. Неговата работа е била да събира таксите, с които са се облагали товарите, пренасяни през областта с център Капернаум.

Б. Позицията му го е отчуждавала от мнозинството юдеи – те са смятали бирниците за предатели и са се отнасяли към тях като към отхвърлени грешници.

В. Исус призова Матей за Свой последовател и той веднага Го последва.

Г. Матей, както и всички останали автори на Евангелията, не споменава себе си като автор на тази книга.

Д. Той използва парични термини (на три места се говори за пари, като тези случаи не се споменават никъде другаде), което е отражение на светското му минало.

Е. Бил е син на Алфей и брат на Яков; бил е от град Капернаум.

Ж. Според преданията, Матей е бил мъченически убит в Етиопия.

II. До кого е адресирано: предимно към Юдеите

III. Ключови думи: “изпълнено”; “Царство” (50 пъти); “Небесното Царство” (30 пъти); “Цар”

IV. Явна цел: Да покаже, че Исус Христос от Назарет е Царствения Месия от юдейските пророчества.

V. Отличителни белези:

А. Глава 1:1-17 – пълно родословие на Исус.

Б. Случки и разговори, намиращи се само в това Евангелие:

 1. Глава 2:
  • Пристигането на мъдреците, 2:1;
  • Пътуването до Египет, 2:13,14;
  • Убийството на мъжките младенци, 2:16;
  • Връщането в Назарет, 2:19-23.
 2. Глава 3: Идването на фарисеите и садукеите при Йоан Кръстител, 3:7.
 3. Глави 5-7: Проповедта на планината (цялостна).
 4. 11:28: “Елате при мен всички, които се трудите и сте обременени…”
 5. 14:28-31: Петър ходи по водата.
 6. Глава 23: Седем пъти “Горко вам…” – обстойно смъмряне на фарисеите.
 7. 26:15: Трийсетте сребърника, взети от Юда.
 8. Глава 27:
  • Връщане на трийсетте сребърни монети, 27:3-10;
  • Сънят на Пилатовата съпруга, 27:19;
  • Възкръсването на светиите, 27:52;
  • Стражите на гроба, 27:64-66;
 9. Глава 28:
  • Подкупването на войниците, 28:12,13;
  • Земетресението, 28:2;
  • Великата заповед, 28:19,20.

В. Чудеса, описани само в Евангелие от Матей

 1. Изцелението на двамата слепи, 9:28-30.
 2. Парите за данъка, 17:24-27.

Г. Притчи, описани само в Евангелие от Матей:

 1. Глава 13: за плевелите, ст. 24-30; скритото съкровище, ст. 44; бисера, ст. 45; мрежата, ст.47.
 2. Глава 18: Немилостивият слуга, ст.23.
 3. Глава 20: Работниците на лозето, ст.1-16.
 4. Глава 21: Двамата сина, ст. 28-32.
 5. Глава 22: Сватбата на сина на царя, ст. 1-14.
 6. Глава 25:
  • Десетте девици, ст. 1-13;
  • Талантите, ст. 14-30;
  • Овците и козите, ст. 31-46.

VI Място на написване: Антиохия

VII Време на написване: 58-70 г. сл. Хр.

VIII Общо записани чудеса: 21

9:27-31

9:32-33

17:24-27

IX Общо записани притчи: 15

13:24-30, 36-43

13:44

13:45-46

13:47

18:23-35

20:1-16

21:28-32

22:1-13

25:1-13

25:14-30

X Животът на Исус

Роден – 4 г. пр. Хр.

Кръщение - 8 г. сл. Хр.

Начало на служението Му - 27 г. сл. Хр.

Разпънат - 30 г. сл. Хр.

Съдържание | Напред