Начало > Библейските книги > Новия Завет

Деяния на апостолите

“Деянията на Святия Дух”

І. Предистория

А. Това е единствената незавършена книга в Библията.

 1. Святият Дух не е спрял да работи.
 2. Това е една велика мисионерска книга.

Б. Дава ни историята на разпространението на християнството.

 1. Описва 30-годишен период, започващ веднага след смъртта и възкресението на Исус.

  а) От възкресението на Христос (около 30-33 г. сл. Хр.) до затворничеството на Павел (ок. 63 г. сл. Хр.) 2

 2. Действието започва от Ерусалим и завършва в Рим.

В. Разказва историята на растежа и изграждането на християнската Църква.

 1. В началото от всеки вярващ се е изисквало да бъде обрязан и кръстен.
 2. В края на разказа вече е разчупена всяка бариера между юдеи и езичници.

Г. Осигурява връзка между евангелията и посланията.

ІІ. Автор и време на написване

А. Лука, възлюбеният лекар.

Б. Приблизително ок. 63 г. сл. Хр.

ІІІ. Основна тема и послание

А. Историята и изграждането на ранната църква.

 1. От Възнесението на Христос до затварянето на Павел в Рим.

Б. Формалното начало на ерата на Святия Дух.

В. Лука изгражда книгата си около:

 1. Ключови фигури – Петър и Павел:

  а) Петър – от 2-ра до 12-та глава;

  б) Павел – от 13-та глава до края.

 2. Важни теми и събития:

  а) Ролята на Святия Дух;

  б) Пионерските мисионерски пътувания до недостигнати територии;

  в) Обръщащи се хора към Исус;

  г) Растежът на църквата;

  д) Животът в християнското общество.

 3. Значителни проблеми:

  а) Конфликти между юдеи и езичници;

  б) Гонение на църквата от някои римляни;

  в) Преследване от юдеи и римляни;

  г) Конфронтации с езичници;

  д) Други трудности в служението.

 4. Географски измерения – от Ерусалим до Рим.

Г. Принципни поучения:

 1. Възкресение, съд, покаяние, прощение на греховете, дара на Святия Дух.

Д. Записани са 9 съживления в:

 1. Ерусалим, Самария, Кесария, Антиохия, Мала Азия, Македония, Атина, Коринт, Рим.

Е. 70 пъти се споменава Святият Дух.

Ж. Из цялата книга виждаме силата на молитвата.

 1. В горната стая.
 2. Молитвата при събирането на Петдесятница.
 3. Красната Порта на “Молитвения Храм”.
 4. На Петдесятница, когато мястото се разтресе.
 5. Соломоновото предверие.
 6. Дяконите бяха избрани с молитва.
 7. Стефан се моли за своите гонители.
 8. Великото молитвено събиране в Самария – 8:15.
 9. Савел и Ананий в молитва – 9:11.
 10. Молитвата в дома на Корнилий.
 11. Молитвеното събиране в Ерусалим заради езичниците.
 12. Молитвата в дома на Марко, когато дойде Павел.
 13. Молитва преди изпращането на Павел на мисионерско пътуване.

ІV. Общи насоки и разделение на книгата.

Книгата Деяния е разделена на две части:

А. Период на местните (домашни) мисии:

 1. Центърът е бил Ерусалим. Работата е била основно в Палестина, между юдеите.

  а) Подготвителни събития:

  • Божествената заповед – 1:4-8;
  • Възнасящият Се Христос – 1:10,11;
  • Слизането на Духа – 2:1-4;
  • Екипирането на работниците – 2:4, 4:31.

  б) Служенията:

  • Петър на Петдесятница – 2:14-40;
  • Втората проповед на Петър – 3:12-26
  • Обръщението му към Синедриона –
  • Стефан – 7:1-60;
  • Филип и Петър – 8:5-25;
  • Филип – 8:26-40.

  в) Факти относно църквата:

  • Растеж;
  • Изпълване със Святия Дух – 4:31;
  • Единство и благоволение – 4:32-37;
  • Духовна сила на църквата – 5:12-16;
  • Назначаването на дяконите – 6:1-6.

  г) Гонението на църквата.

Б. Периодът на чуждестранните мисии

 1. Започва с главен център в Ерусалим, но скоро той се премества в Антиохия в Сирия.

  а) Предварителни събития, водещи до мисии по целия свят;

  б) Началото на чуждестранните мисии;

  в) Първото мисионерско пътуване на Павел – Павел, Варнава и Йоан Марко, 13:4-14:26;

  г) Съветът в Ерусалим;

  д) Второто мисионерско пътуване на Павел – 15:36-18:22;

  е) Третото мисионерско пътуване на Павел – 18:23-21:15;

  ж) Павел в Ерусалим и Кесария;

  з) Павловото пътуване до Рим като затворник – 27:1-28:16.

В. Разделение:

 1. Петър и началото на църквата в Палестина – 1:1-12:25.

  а) “В цяла Юдея, Галилея, Самария” – 1:9-31;

  б) Далече до Финикия, Кипър и Антиохия – 9:32-12:25.

 2. Павел и нарастването на църквата от Антиохия до Рим – 13:1-28:31.

  а) Из областите Фригия и Галатия – 13:1-15:35;

  б) До Македония – 15:36-21:16;

  в) До Рим – 21:17-28:31.

Святият Дух в книгата Деяния

Деяния 1:1-1:11 Святият Дух е ключа за ефективно християнско служение.

1:12-2:41 Святият Дух прави присъствието Си явно.

2:42-4:37 Святият Дух дава сила.

5:1-5:52 Святият Дух изисква пълно освещаване.

6:1-7:60 Святият Дух свидетелства.

8:1-40 Святият Дух не може да се купи.

9:1-31 Святият Дух призовава мисионери.

9:32-11:18 Святият Дух разширява видението.

11:19-11:30 Святият Дух разкрива бъдещето.

12:1-24 Святият Дух избавя във време на гонение.

13:1-14:28 Святият Дух установява мисионерска работа (1-вото пътуване).

15:1-16:5 Святият Дух изяснява доктрини.

16:6-18:18 Святият Дух води.

18:19-20:5 Святият Дух дава по-обширен живот (19:1-7).

20:6-23:35 Святият Дух предупреждава.

24:1-26:32 Святият Дух защитава.

27:1-28:16 Святият Дух обръща корабокрушението в служене.

28:17-28:31 Святият Дух дава увереност.

Назад | Съдържание | Напред