Начало > Библейските книги > Новия Завет

Послание към Галатяните

“Свобода от закона”

І. Автор и време на написване

А. Апостол Павел

Б. Приблизително 50-60 г. сл. Хр.

 1. Написано до църквите в Галатия – област в Мала Азия, чиито точни граници не са известни.

ІІ. Тема и послание

А. Книгата Галатяни представлява силна и красноречива защита на Новозаветната истина, че сме оправдани чрез вяра в Исус Христос:

 1. Чрез нищо повече или по-малко;
 2. Ние сме осветени чрез покорството, което идва от вяра в Божията работа за нас, в нас и чрез нас, посредством благодатта и силата на Христос и Святия Дух.

Б. Предупреждение да не се връщат към юдаизма.

 1. Защита на апостолството на Павел.

В. Основният спор е между християнската свобода и опозицията от страна на поучението на юдаистите.

 1. Юдаистите били юдеи-християни, които вярвали, че някои от церемониите, практикувани в Стария Завет, се отнасят и за Новия.
  • Лъжеучителите настоявали, че спазването на церемониите е основна част от плана за спасение.
  • След успешното пътуване на Павел през Галатия, те продължили да настояват, че обръщането на езичниците към християнството трябва да става според старозаветните обреди, и преди всички чрез обрязване.
 2. Юдаистите твърдели, че Павел не е истински апостол.
  • Обвинявали го, че е променил първоначалния вид и изисквания на Евангелието с цел да го направи по-приемливо за езичниците.

ІІІ. Ключови думи

А. Вяра, благодат, свобода и Кръста.

ІV. Известни стихове

А. Плодовете на Духа – 5:22.

Б. “Съразпнах се с Христа….” – 2:20.

VI. Разделение на книгата

 1. Поздрави и въведение 1:1-9
 2. Истинност на апостолството на свободата и вярата 1:10-2:21
 3. Доказателство на доктрината на свободата и вярата 3:1-4:31
 4. Практикуване на живота на свобода и вяра 5:1-6:10
 5. Заключение 6:11-18

Назад | Съдържание | Напред