Начало > Библейските книги > Новия Завет

Първо послание на апостол Йоан

“Сигурността на спасението”

І. Автор и време на написване

А. Йоан, син на Заведей

 1. Апостол, авторът на Евангелие от Йоан и на книгата Откровение.
 2. Първи братовчед на Исус.

Б. Написано около 90 г. сл. Хр.

 1. Написано от гр. Ефес.

ІІ. До кого е адресирано

А. До Църквата като цяло.

ІІІ. Цели за написване на посланието

А. Четири цели към вярващите

 1. Да прибави към радостта им – 1:4
 2. Да ги предпази от грях – 2:1
 3. Да ги предупреди за лъжливите учители – 2:26
 4. Да укрепи вярата им в Христос и да им даде сигурност във вечния живот – 5:13

ІV. Предистория

А. През първи век лъжеучители са се опитвали да отклонят християните, като са отричали истинската човечност на Христос.

 1. Това учение е било прието от гностиците.
 2. Голяма част от посланието говори за това.

Б. Йоан се противопоставя на гностиците, които са поучавали, че Духът е изцяло добър, а плътта е изцяло лоша.

V. Централна тема

А. Бог е живот, светлина и праведна любов.

 1. Неговият характер призовава към свят живот и братска любов към вярващите.

VІ. Отличителни белези

А. Писмото се нарича още “Писмо на сигурните неща”.

 1. Поставя силно ударение на духовното знание, придобито от вярващите.
 2. Думата “зная” се повтаря повече от 30 пъти.

Б. Седем важни места, на които се употребяват думите “ние знаем” или “вие знаете”.

Вярващите знаят, че:

 1. Праведният живот показва
 2. Ще бъдем като Христос, когато Той дойде 3:2
 3. Христос дойде, за да отнеме греховете ни 3:5
 4. Братската ни любов показва, че сме преминали от смърт към живот 3:14
 5. Той живее в нас - затова свидетелства Духът 3:24
 6. Имаме вечен живот 5:13
 7. Молитвите ни са отговорени 5:15

VІІ. Разделение

1. Реалността на превъплъщението 1:1-4

2. Общение с Отец и Сина 1:5-2:28

3. Божествено осиновление 2:29-4:6

4. Етика и Христос 4:7-5:12

5. Нещата, за които християните са сигурни 5:13-21

Назад | Съдържание | Напред