Начало > Библейските книги > Стария Завет

Битие
Началата

І. Заглавие и предистория

А. Книгата Битие говори за много начала.

 1. Началото на Вселената.
 2. Началото на човечеството.
 3. Началото на човешкия грях.
 4. Началото на Божиите обещания и план за спасение.

ІІ. Автор и време на написване

А. Евреите и християните вярват, че Моисей е автора/съставителя на първите пет книги от Стария Завет на Библията (Петокнижието).

Б. Книгата Битие обхваща по-дълъг период от време от която и да било друга книга в Библията; всъщност тя покрива период от време по-дълъг от този, който покриват всички останали 65 книги.

 1. 2 000 или повече години, 4 000 - 2090 г. пр. Хр. (Битие 1-11 гл.)
  • Сътворението, 4 000 г. пр. Хр. или по-рано. (Битие 1:1)
  • Смъртта на Тара, 2090 г. пр. Хр. (Битие 11:32)
 2. 193 години, 2090 - 1897 г. пр. Хр. (Битие 12-36 гл.)
  • Смъртта на Тара, 2090 г. пр. Хр. (Битие 11:32)
  • Йосиф в Египет, 1897 г. пр. Хр. (Битие 37:2)
 3. 93 години, 1897-1804 г. пр. Хр. (Битие 37-50 гл.)
  • Йосиф в Египет, 1897 г. пр. Хр. (Битие 37:2)
  • Смъртта на Йосиф, 1804 г. пр. Хр. (Битие 50:26)

ІІІ. Тема и послание

А. Битие е богата и комплексна книга, но преди всико тя е книга за взаимоотношения, наблягаща на тези между Бог и природата, Бог и човека и между самите хора.

Б. Поставя ударение върху това, че Бог е върховен над всичко, без значение дали е добро или зло.

В. Запознава ни с начина, който Бог е установил, за да влиза в завет със Своите избрани хора, изявявайки Своята любов и вярност към тях.

ІV. Разделение

А. Четири основни събития

 1. Сътворението на Вселената, Адам и Ева (1:1-2:25)
 2. Падението на човека и резултатът от греха (3:1-5:32)
 3. Потопът (6:1-9:29)
 4. Разпръсването на нациите (10:1-11:32)

Б. Историята на патриарсите: четирима основни герои (12:1-50:26)

 1. Авраам (12:1-20:18)
 2. Исаак (21:1-26:35)
 3. Яков (27:1-37:1)
 4. Йосиф (37:2-50:26)

V. Преглед на книгата Битие

А. Четирите основни събития, 1-11 глава.

 1. Сътворението - Бог е върховен Творец на материята, енергията, пространството и времето. Човекът е върха на Творението.
 2. Падението - Творението е покварено. Първият грях, човекът е отделен от Бога (Адам от Бога), вторият грях - човек е разделен от човек (Каин от Авел). Въпреки разрушителното проклятие на Падението, Бог обеща надежда за изкупление чрез семето на жената (3:15).
 3. Потопът - С размножаването на човечеството се размножава и греха, докато Бог се принуждава да унищожи цялото човечество, с изключение на Ной и неговото семейство.
 4. Нациите - Битие учи за единството на човечеството; чрез Ной всички сме деца на Адам, но заради непокорството при Вавилонската кула Бог раздели единната дотогава култура и език на хората и ги разпръсна по лицето на земята.

Б. Четирима велики мъже

 1. Авраам - Призоваването на Авраам заема централно място в тази книга. Трите заветни обещания, които Бог дава на Авраам (земя, потомство и благословение) са в основата на Неговия план за спасение на света.
 2. Исаак - Бог установи завета Си с Исаак като духовно свързан с Авраам.
 3. Яков - Бог трансформира този човек от егоист в слуга и промени името му на Израел, бащата на дванадесетте племена.
 4. Йосиф - Любимият син на Яков страда много от братята си и стана роб в Египет. Йосиф избави семейството си и го заведе от Ханаан в Гесенската земя.

Книгата Битие завършва с информация за предстоящо робство след смъртта на Йосиф. Съществува огромна нужда от изкупление, което предстои в книгата Изход.

Теми в книгата Битие

І. Началата - Сътворението 1 глава

 1. Различни теории
 2. Творя /на иврит - "бара"/ - да образувам, да оформя
 3. Владение

ІІ. Адам и Ева - живот в Божията градина 2 глава

ІІІ. Изкушението и падението на човека 3 глава

ІV. Каин и Авел 4 глава

 1. Грехът те подмамва - иска да те улови, но ти трябва да владееш над него! 4:7
 2. Каин напусна Господното присъствие 4:16

V. От Адам до Ной 5 глава

VІ. Нечестието на човека и осъждението за това 6 глава

 1. Ной беше угоден на Бога
 2. Ковчегът

VІІ. Потопът 7 глава

VІІІ. Излизането на Ной 8 глава

 1. Божият завет с Творението
  • Той никога повече няма да прокълне земята
  • Никога повече няма да наводни земята с потоп

ІХ. Божият завет с Ной 9 глава

 1. Всички нации са потомци на Ной

Х. Вавилонската кула 11 глава

ХІ. Призоваването на Авраам 12 глава

ХІІ. Авраам в Египет

ХІІІ. Разделянето на Авраам и Лот 13 глава

ХІV. Авраам избавя Лот 14 глава

ХV. Заветът между Бог и Авраам 15 глава

ХVІ. Агар и Исмаил 16 глава

ХVІІ. Заветът на обрязването 17 глава

ХVІІІ. Тримата пътници 18 глава

 1. Авраам ходатайства за Содом

ХІХ. Разрушаването на Содом и Гомор 19 глава

 1. Лот и неговите дъщери

ХХ. Авраам и Авимелех 20 глава

ХХІ. Раждането на Исаак 21 глава

 1. Договорът при Вирсавее

ХХІІ. Изпитването на Авраам 22 глава

ХХІІІ. Смъртта на Сара 23 глава

ХХІV. Исаак и Ревека 24 глава

ХХV. Смъртта на Авраам 25 глава

 1. Синовете на Исмаил
 2. Яков и Исав

ХХVІ. Исаак и Авимелех 26 глава

ХХVІІ. Яков взима благословението на Исаак 27 глава

 1. Яков заминава при Лаван

ХХVІІІ. Сънят на Яков във Ветил 28 глава

ХХІХ. Яков пристига в Падан Арам 29 глава

 1. Яков се жени за Лия и Рахил 2
 2. Децата на Яков

ХХХ. Нарастването на стадата на Яков 30 глава

ХХХІ. Яков си тръгва от Лаван 31 глава

 1. Лаван преследва Яков

ХХХІІ. Яков се приготвя да срещне Исав 32 главав

 1. Яков се бори с Бога

ХХХІІІ. Яков среща Исав 33 глава

ХХХІV. Дина и Сихем 34 глава

ХХХV. Яков се връща във Ветил 35 глава

 1. Смъртта на Рахил и Исаак

ХХХVІ. Потомството на Исав 36 глава

 1. Управниците на Едом

ХХХVІІ. Сънят на Йосиф 37 глава

 1. Йосиф е продаден от братята си

ХХХVІІІ. Юда и Тамар 38 глава

ХХХІХ. Йосиф и жената на Петефрий 39 глава

ХХХХ. Хлебарят и виночерпецът 40 глава

ХХХХІ. Сънят на Фараона 41 глава

 1. Йосиф става управител в Египет

ХХХХІІ. Братята на Йосиф отиват в Египет 42 глава

ХХХХІІІ. Второто им пътуване до Египет 43 глава

ХХХХІV. Сребърната чаша в чувала 44 глава

ХХХХV. Йосиф се разкрива 45 глава

ХХХХVІ. Яков отива в Египет 46 глава

ХХХХVІІ. Йосиф и глада 47 глава

ХХХХVІІІ. Манасий и Ефрем 48 глава

ХХХХІХ. Яков благославя синовете си 49 глава

ХХХХХ. Смъртта на Яков 50 глава

Съдържание | Напред