Начало > Библейските книги > Стария Завет

Съдии

Цел: Да покаже, че Божият съд над греха е сигурен, както и прощението на греховете и възстановяването ни, ако се покаем.

Автор: Вероятно Самиул

Място на действие: Ханаанската земя, по-късно наречена Израел. Бог помогна на Израел да завладее Ханаанската земя, която е била населявана от много нечестиви нации. Заради компромиса с убежденията и покорството си спрямо Бога, Израел можеше да загуби земята си.

Записан е първият граждански закон на Израел.

Разделение:

А. Военният разгром на Израел, 1:1-3:4

Б. Избавянето на Израел от съдиите, 3:5-16:31

В. Моралният упадък на Израел, 17:1-21:25

Прелюбодейство в племето на Дан. Война против племето на Вениамин.

Основни теми:

  • Компромис – Израел направи компромис и отхвърли мисията, която имаше да изтреби всички народи от земята, която завладя, дори напротив – прие техните обичаи.
  • Упадък – Моралният упадък на Израел се корени в независимостта на всяко племе. Всеки правел това, което мислел, че е правилно, нямало единство на управление и поклонение. Идолопоклонството и религията довели до окончателно отхвърляне на вярата в Бога.
  • Поражение – Бог използва потисници, за да накаже Израел и да изпита верността им към Него.
  • Покаяние – Упадъкът и поражението накарали хората да извикат за помощ. Те се обърнали към Бога на милостта и освобождението.
  • Освобождение – Заради покаянието на Израел Бог издигнал герои, които да освободят народа Му от пътищата на греха и потисниците. Бог използва много хора, за да изпълни Своята цел.

Назад | Съдържание | Напред