Начало > Креда, разработки, басни > Разработки
Изкупление
Google

ИЗКУПЛЕНИЕ

(Atonement)

Думата изкупление се среща само веднъж в Новия Завет във версията на Кинг Джеймс и въобще не се среща в съвременните преводи. Можем да срещнем думата в Римляни 5:11: “И не само това, но и се хвалим в Бога чрез нашия Господ Исус Христос, чрез Когото получихме сега това примирение.” Гръцката дума използвана в този текст е katallage, която в други текстове е преведена като примирение /Римляни 11:15; II Коринтяни 5:18-19/. Класическото значение на глаголната форма на тази дума е “да се сдобриш отново с хора, с които си бил отчужден”. Ако погледнем думата като съществително, тя би описала състоянието на тези, които са възстановили приятелството си. В Новия Завет разбира се, тази дума се отнася към Божието примирение на света с Него, чрез делото на Исус Христос на кръста. Тайер го описва като: “възстановяване според Божията милост към грешниците, които са се покаяли и сложили своето упование в изкупителната смърт на Исус Христос”.

Английската дума изкупление по произхода си представя идеята за някой да бъде в хармонични взаимоотношения с някой друг, да бъде едно цяло с него, или помирен. Обаче, в съвременното богословие употребата на думата се използва повече, за да обясни процесът, чрез който това състояние на хармония е постигнато, отколкото взаимоотношението само по себе си.

Библията приема, че поради греха има нужда от изкупление, за да бъдат хората в правилни взаимоотношения с Бога. Старият Завет говори често за тази нужда от изкупление. Годишната жертва, известна като Денят на Изкуплението беше за тази цел /Левит 16/. Въпреки, че Старозаветните жертви не можеха да премахнат греха, те наистина свидетелстваха за греха, който беше разрушил общението между Бога и човечеството и сочеха към смъртта на Христос, Божият Агнец, Който е способен да премахне греха. В Неговата жертва, целта на Старозаветните жертвоприношения е изпълнена. Новозаветната дума, която най-точно съответства със Старозаветната концепция за изкуплението е hilaskomai /да направиш изкупление, и в другите й форми, hilasterion /място за изкупление/ и hilasmos /изкупителна жертва, изкупление/. Виж примерите в Левит 1:4; 4:20, 26, 31, 35; 5:10,16,18; 9:7; 14:20; 16:24; 2579; Числа 5:8; ? Летописи 28:20; Псалм 130:4; и Езекил 44:27; 45:15,17. За допълнителна информация, виж статиите относно “Омилостивление” и “Примирение”.

Тази статия е от книгата
SALVATION - Word studies from the Greek New Testament
by Gerald Cowen - стр 45-46.