Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Кумранската община
ВИСШ ЕВАНГЕЛСКИ БОГОСЛОВСКИ ИНСТИТУТ
ОБЕДИНЕН БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ

СЕМЕСТРИАЛНА РАБОТА НА ТЕМА:

“КУМРАНСКАТА ОБЩИНА - СОЦИАЛЕН ЖИВОТ И УЧЕНИЕ”

ОТ ДАНАИЛ ЦВЕТАНОВ РАДКОВ - СТУДЕНТ - IV курс

ДОМАШНО ЗАДАНИЕ КЪМ КУРСА: “Библейска археология”
ПРЕПОДАВАТЕЛ: д-р Ралф Александър
СОФИЯ, ЮНИ 2000

Съдържание

1. Въведение
2. Кумран
3. Религиозна принадлежност
4. Литературна дейност
5. Социален живот
6. Учение
7. Заключение
8. Библиография
Приложение 1 - Географска карта на Палестина
Приложение 2 - Въздушна снимка на останки от Кумранската община

1. Въведение

Благодарение на колективен труд, до нас са достигнали думите на Бога, написани и разпространявани през вековете, за да достигнат до наши дни.

Авторите на Стария и Новия Завет, вдъхновявани и водени от Святия Дух, са извършвали една много важна литературно-религиозна дейност с изключително значение за последователите на истинния Бог.

Макар и като завършен сборник, и във времето след Христа, колективната работа върху съхраняването и осветляването на Библейския текст не е престанала. Заедно с Мазоретите, последните десетилетия във фокуса на библеисти, археолози и историци е дейността на Кумранската община.

Началото на откритията на тяхната безценна дейност е поставена от непрофесионални археолози. Историята разказва, как едно козарче, тръгнало да търси изгубената си коза, и след като хвърля камък в една пещера, за да я подплаши, счупва един глинен съд със свитъци. По-късно се установява, че това са свитъци със текстове от Св. Писание, което от своя страна дава ход на по-задълбочени археологични експедиции.

Откриването на тези текстове съкрати с 1000 години периода между писането на книгите и най-старите оцелели преписи. Те са известни като "Свитъците от Мъртво море", и голяма част от тях се преписват на Кумранската община.1

Главните източници, за историята, дисциплината и учението на тази група са: нейният Правилник (Устав); Сборник с благословии; Химни; Коментарите - преди всичко на книгата на пророк Исая, книгата на пророк Осия, на Наум, на Авакум, както и някои антологии - фрагмент Мидраш за Мелхиседек; Благословението на патриарсите; Флорилегиум и др.

В настоящата работа, ще се опитаме да дадем повече светлина, върху социалния живот и учението на обитателите, на тази загадъчна общност.

2. Кумран

Долината2 Кумран или Хирбет Кумран се намира северозападно от Мъртво море. Виж Приложение 1. По нейното име се именуват ръкописите намерени не само там, но и в цялата област. Виж. Литературна дейност.

При разкопките на развалините наоколо се констатира, че тук е имало живот още по времето на Юдейските царе. Постройките са разрушени при земетресение в 31г. преди Хр., и са изоставени до 4г. преди Хр., когато ги възтановяват.

Близо до тях в радиус от един километър са разположени пещерите, където са намерени прочутите ръкописи.

3. Религиозна принадлежност

Обитателите на Хирбет Кумран са Юдейска религиозна секта, отъждествявана като есеи.

Това се потвърждва от свидетелствата на Филон Александрийски, според който "есеите са около 4000 души, които живеят в селища и посвещават голяма част от времето си на колективно разискване на морала, религиозните въпроси и култовата чистота".

И на Плиний, който казва, че "те живеят на западното крайбрежие на Мъртво море и са се отрекли както от общуването с жени, така и от каквито и да било богатства".

Йосиф Флавий също твърди, че те "водят живот откъснат от обществото".

Още и обяснението на прозвището есеи е в полза на твърдението, че Кумранци са принадлежали към тази секта: "Думата "есеи", понякога се използва за широк кръг от юдейски сектантски групи. Една такава група е общността от Кумран. Ако се докаже, че кумранските юдеи са били есеи, литературата, намерена там, ще има по-голяма стойност от всички други описания на живота на есеите.3

Професор Николай Шоваров заключва: "Близостта на кумранската община в структурата и учението й с есеите обаче и сега би могла да се счита за сигурна".4

Несъмнено произходът на Кумранската община се корени в свещеническите кръгове. Както вече констатирахме мнозинството изследователи са склонни да виждат в нея есейска разновидност, но това мнение все още не е възприето от всички, напр. Х. Рабин счита, че тя е Фарисейска, а А.М. Хаберман - садукейска5, и др.

Има голямо разнообразие в това как самите кумранци наричат себе си: 1) jahad (повече от 100 пъти) - "заедно", "общност", "община"; 2) 'dt h'bjwnjm "община на бедните"; 3) berit hahadasa "Нов съюз"; 4) 'eda(h) - "общество", "община"; 5) bene 'or "Синове на светлината; 6) "Синове на Садок".6

4. Литературна дейност

Понятието Кумрански ръкописи се прилага не само към ръкописите намерени в пещерите около Кумранската община, но и към други находки в тази област около Мъртво море.

Според Българската енциклопедия на БАН, Кумранските ръкописи са на староеврейски, арамейски, арабски, старогръцки и латински датирани в периода 3 в. Пр. Хр. до 8в. Открити в периода 1947-56г. в пещери в Юдейската пустиня - в района на местностите Кумран, Масада и др., на западното крайбрежие на Мъртво море. Съдържат 40 000 фрагмента от библейски книги (Стар и Нов Завет), апокрифи и др. 7

За Стария Завет фрагменти (ок. 100 ръкописа) от всички книги освен Естир; два цели свитъка на Исая; Коментари към Авакум, Наум, и Псалмите.

Дейността на Кумранската община се периодизира от около 100г. преди Хр. до 72г. след Хр. до падането на крепостта Масада.8 Друг източник разширява този период от 2в. преди Хр. до напускането на селището през войната от 66-72 след Хр., когато книгите им вероятно са скрити в пещерите, за да бъдат в безопасност.9

Находките от светилници в пещерите говорят, че вероятно през горещите периоди, те са пишели в тях.

5. Социален живот

За комуналния начин на живот, свидетелстват помещенията използвани от всички в общината: Обща кухня, трапезария, място за миене на съдове, (намерени са над 700 съдове), различни други помещения; водни източници, водопроводна система, щерни (цистерни); място за извършване на юдейския ритуал за умиване; останки от маси и различни съоръжения за писане; постройката имала и втори етаж наречен "скрипториум", където са се писали и преписвали ръкописите; разпознати са помещения за животни и др. Виж Приложение 2.

"Дисциплинарен наръчник", или правилника на Кумран, дава данни как е функционирала общината.

Висш орган е общото събрание на пълноправните членове. Ежедневните дела се разглеждат в Съвета на общината, който се състои от 3ма свещеника и 12 други членове. Според Милик, 12те обикновени членове олицетворяват израилските колена, а 3-та свещеника - трите левитски рода - на Гирсон, Каат и Мерари.10

В правилника на общината се споменават три важни длъжностни лица стоящи над цялата община: 1) мъж, надзираващ пълноправните членове, който има административни и религиозни функции, и председателствува общите събрания; 2) мъж, надзираващ работата на пълноправните членове, който се занимава със стопанските дела и работата, както по всяка вероятност и с финансите; 3) мъж, стоящ начело на пълноправните членове, който проверява кандидатите за членове.

Нови членове са се приемали с изпитателен срок. След една година, ако се установи, че кандидатът е годен и още желае да стане член, неговото имущество се дава в ръцете на надзирателя на работата на пълноправните членове. След още една година изпитание и след гласуване, той може да стане редовен член. Приемането се съпровожда с тържество, като се използва предписанието от Мойсей.11 Новия член полага клетва.

В Документа от Дамаск се различават четири вида членове на кумранската община: свещеници, левити, синове на Израил и пришълци.

Като се съди по многото свидетелства, свещениците заемат ръководно положение в общината. Наистина, общите въпроси се решавали от всички членове, но именно на свещениците принадлежи правото по отсъждане във връзка с учението (Закона), имуществото и правните въпроси в общината.

За простъпки има различни наказания: лишаване от една четвърт от дневната дажба, отделяне от общата трапеза и забрана за използване на кухненските съдове, изключване от общината.

Близо до Кумран е намерено гробище с около 1100 гроба, 43 от които разкопани, 7 от тях на жени и деца, което от една страна може да загатне, че това не е монашеско общество, но от друга патолозите твърдят, че те са от по-късно време. Ако се даде тежест на последното твърдение, може да се приеме, че общината е монашеска. Съгласно антропологическо изследване на костите от Кумранското гробище максималната възраст на мъжете е 50-55 години12.

Особено място заемат ритуалните измивания. Те са свързани безспорно с изискванията за строго спазване на Левитската чистота. Съботата се е спазвала от цялата община.

Важно значение имат и общите трапези. Те трябва да се устройват на всяко място, където има десет члена на общността. На трапезата е задължително присъствието на свещеник, който да благославя хляба и ширата13. Дискутира се въпроса, дали тези трапези имат сакрален характер.

6. Учение

Дуализмът пропива идейно представите и схващанията на Кумранската община - в космически и в социално-етически план. Светът е разделен на два враждебни лагера: на царство на светлината, доброто, правдата, и на царство на тъмнината, злото, неправдата. Начело на първото е архангел Михаил, а на второто - Велиал. Към царството на светлината са членовете на общината. Те са "синовете на светлината". Борбата между доброто и злото е обрисувано в различни етапи по-специално в книгата "Войната на синовете на светлината". Синовете на светлината (те самите) се борят срещу синовете на тъмнината;14

Старозаветния закон тълкували по-строго от фарисеите. Бог присъства в темите на ръкописите, те поддържат Старозаветния възглед за Бога; Имат и учение за Сатана, ангелите, греховността на човека; нуждата от спасение - то се осъществява чрез подчинение на Тората и законите в общината.

Следния цитат говори за това, как Кумранските обитатели разбират спасението. То е чрез изпълнение учението на Учителя по праведност и покорство на Божиите заповеди:

Всички, които се придържат към тези правила, които вършат всичко според закона и които слушат гласа на Учителя, и се изповядват пред Бога, като казват: "Наистина, ние вършихме неправда и ние и нашите бащи, като вървяхме противно на предписанията на Завета. Справедливи и истинни са твоите наказания срещу нас". Тези, които не нарушават нарочно твоите святи заповеди, праведни наказания и истинни свидетелства, тези, които се учат от предишните наказания, които хората от нашето общество изпитаха, които внимават в гласа на Учителя по праведност, и не отхвърлят праведните наставления, когато ги чуят - те ще се радват и ще бъдат доволни, и сърцата им ще бъдат силни, и те ще имат власт над всички деца на света, и Бог ще се смили над тях, и те ще се спасят, защото са вярвали в Святото Му Име.15

Есхатология: акцента е, че общината се намира в есхатологичен момент. Очаквали скорошното настъпване на новата ера, в която ще се яви Давидовият Месия, пророк като Мойсей и свещеник от Аароновото потомство.

Те тълкуват библейските пророчества като свързани с тяхното време и твърдят, че са получили допълнително откровение от Бога чрез "Учителя на праведността"16. Около него се събират свещеници, левити и други юдеи, които желаят да пазят култовата чистота и разпоредбите на закона.

Приема се, че този учител е живял около 110г. преди Хр., когато Кумран е заселен за първи път. Трудно може да се оприличи това лице, с някоя историческа фигура. Някои предположения са: Оний III, Йосе син на Йозера, Юда Макавей, фарисеят Юда (края на II век), Оний Справедливи (убит в 65г. преди Хр.) и др.17 Ясно е обаче, че с учителя на справедливост, не са свързани никакви месиански очаквания, в който и да е Кумрански ръкопис.

Установени са някои прилики между тях и ранната църква, по отношение на очакванията им за бъдещето, в библейските тълкувания, вярата във всеобщо възкресение, и някои общи религиозни обреди, но има и съществени различия: Християните придават на Кръщението и Господнята трапеза значение на тайнство и не се оттеглят от обществото. Те виждат единствено Исус като Пророк, Свещеник и Цар, като Спасител, а не само водач. Кумранстката общност не твърди, че техният Учител е възкръснал от мъртвите, въпреки че някои очакват това.18

Учението за предопределението се среща често в химните, като освен приемане на Божието предузнаване, се стига до твърдението: "Защото Ти си създал праведния и нечестивия, т.е. предопределил кой да бъде в лагера на доброто и кой на злото.19 В тази връзка стои и учението за Богоизбраничеството на членовете на Кумранската община. Те са "избрани от Бога, синове на благодатта". Разликата спрямо общо-юдейската концепция е, че само членовете на общината са избраници Божии, а не целият народ.

Противопоставяли се на поклонението в храма извършвано от садукеите. Те се разграничават от Ерусалим, и това е отбелязано от някои ръкописи. Имат претенцията да бъдат "праведния остатък от Израил", след като династията на Хасмонеите завладява първосвещенската гражданската, и военната власт.

7. Заключение

Кумранската община е юдейска общност, която се придържа много строго към тълкуването на Закона, и към ритуалната чистота на юдейската религия.

Можем да кажем, че с тяхното изолирано съществувание от религиозния живот на Ерусалим, те се стремят да запазят чиста своята вяра, както от немарливото отношение на свещенството, така и от разрушителните набези на Римската власт. В това отношение допринася и подчертаното свещеническо членство на общността.

От изложените данни имаме право да твърдим, че Кумранската общност е есейска секта, водеща изолиран, но много стриктен монешески живот, със строга вътрешна дисциплина и йерархия.

Особено ценна е тяхната литературна дейност, която подпомогна изключително много текстовата критика на Стария Завет.

Намерените свитъци и коментари дадоха още едно категорично доказателство върху достоверността на Библията, и непроменимостта и по време на пътуването й през вековете.

Въпреки, че има сходства в учението с християнството, нямаме основание да смятаме, че тя е имала връзка с ранната църква. В това отношение е показателно следването на техния учител по праведност, който както вече казахме не е идентичен с Исус Христос. Въпреки това ние трябва да сме благодарни на Бог за тяхната дейност, защото тя допринася за утвърждаването на нашата вяра.

Библиография

1. Библейски речник, Нов човек, С. 1994г.
2. Александър, Р., Лекции по Библейска археология, ВЕБИ - ОБФ
3. Брюс, Ф., Исус и християнските свидетелства извън Новия Завет, Нов Човек, С. 1991г.
4. Шиваров, Н., Библейска археология, Синодално издателство, С. 1992г.
5. Българска енциклопедия на БАН, Книгоиздателска къща Труд, С. 1999г.
6. Мей, Хамилтън, Оксфордски библейски атлас, Нов Човек, С. 1998г.


1 Библейски речник - стр. 288

2 Или "легло на поток" - Библейски речник стр. 288

3 Библейски речник стр. 164

4 Библейска археология стр.545

5 Библейска археология стр. 540

6 Библейска археология стр. 541

7 Българска енциклопедия стр. 562

8 Според д-р Александър

9 Библейски речник стр.497

10 Библейска археология стр. 541

11 Вт. 11:26-32; 27:11-26

12 Библейска археология стр. 541

13 Според Йосиф Флавий - Юдейските войни II.8.5, храната обикновено се състои от хляб и варено ястие.

14 Библейска археология стр. 243

15 Исус и християнските свидетелства извън Новия Завет - стр. 69

16 "Той е свещеник и на него е дадено от Бога правилното познание и тълкувание на писанията". Библейска археология стр. 540

17 Библейска археология стр. 540

18 Библейски речник стр. 498

19 Затова учение пише Йосиф Флавий в Юдейски древности XIII.5.9. - Библейска археология стр.544