Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Богословието на греха, закона и смъртта (Римляни 1-8 гл.)
БЪЛГАРСКА БИБЛЕЙСКА АКАДЕМИЯ “ЛОГОС”

Есе на тема:

“Богословието на греха, закона и смъртта,
поддържано от Павел в Римляни 1-8 глави”

Кратък богословски анализ

Курсов проект от Данаил Цветанов Радков, Студент III курс
към курса “Систематично богословие” - III част
Преподавател: Д-р Дуайт Еколм

София, март 1999

“Затова, както чрез един човек грехът влезе в света, и чрез греха смъртта, и по тоя начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички съгрешиха, - защото и преди закона грехът беше в света: грях, обаче не се вменява, когато няма закон”1


 СЪДЪРЖАНИЕ

1. Въведение

2. Грехът

2.1 Стихове

2.2 Доктрината за греха според Павел

2.3 Произход и универсалност

2.4 Грехът на неверието

2.5 Последствията от греха

2.5.1 Смърт

2.5.2 Робство

3. Закон

3.1 Стихове

3.2 Същината на закона

3.3 Законът за юдеите

3.4 Чрез закона се разпознава само греха

4. Смъртта

4.1 Стихове

4.2 Естеството на смъртта

4.3 Смъртта в Римляни

4.3.1 Физическа смърт

4.3.2 Духовна смърт

4.3.3 “Втората смърт” - вечно осъждение

5. Заключение

Бележки

Напред