Начало > Тълкувание на Новия Завет > Том І Евангелията
Съгласиe на Eвангелията
Google

“Съгласие на Четирите Евангелия”2

ЧАСТ I
ВЪПЛАЩЕНИЕТО, РОЖДЕНИЕТО И МЛАДОСТТА НА НАШИЯ ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

§1. Предисловието на Евангелието от Йоан – Йн. 1:1-18.
§2. Предисловието на Евангелието от Лука – Лк. 1:1-4.
§3. Ангел Гавриил предсказва на Захария рождението на Йоан (В Ерусалим) – Лк. 1:5-25.
§4. Ангел Гавриил предсказва на Дева Мария, че тя ще зачне и ще роди Исус (В Назарет) – Лк. 1:26-38.
§5. Дева Мария посещава Елисавета (В планинската част на Юдея) – Лк. 1:39-56.
§6. Рождението на Йоан Кръстител (В планинската част на Юдея) – Лк. 1:57-80.
§7. Ангел Господен се явява на Йосиф (В Назарет) – Мт. 1:18-25.
§8. Рождението на Исус (Във Витлеем) – Лк. 2:1-7.
§9. Родословия – Мт. 1:1-17; Лк. 3:23-38.
§10. Ангел известява на овчарите за раждането на Исус (Близо до Витлеем) – Лк. 2:8-20.
§11. Обрязването на Исус и представянето му в храма (Във Витлеем и Ерусалим) – Лк. 2:21-38.
§12. Посещението на мъдреците – Мт. 2:1-12.
§13. Бягството в Египет; жестокостта на Ирод – Мт. 2:13-18.
§14. Завръщането от Египет и заселването в Назарет – Мт. 2:19-23; Лк. 2:39,40.
§15. Исус в храма на дванадесет години – Лк. 2:41-52.

ЧАСТ II
ОТ НАЧАЛОТО НА ПРОПОВЯДВАНЕТО НА ЙОАН КРЪСТИТЕЛ ДО ПЪРВАТА ПАСХА В ХРИСТОВОТО СЛУЖЕНИЕ

§16. Проповядването на Йоан Кръстител (В Юдейската пустиня) – Мт. 3:1-12; Мк. 1:1-8; Лк. 3:1-18.
§17. Кръщението на Исус (В Йордан) – Мт. 3:13-17; Мк. 1:9-11; Лк. 3:21,22.
§18. Изкушението на Исус (В Юдейската пустиня) - Мт. 4:1-11; Мк. 1:12,13; Лк. 4:1-13.
§19. Свидетелството на Йоан Кръстител за Исус (Оттатък Йордан) – Йн. 1:19-34.
§20. Запознаването на учениците на Йоан с Исус – Йн. 1:35-42.
§21. Разговорът на Исус с Филип и Натанаил – Йн. 1:43-51.
§22. Сватбата в Кана Галилейска – Йн. 2:1-12.

ЧАСТ III
ПЪРВАТА ПАСХА В ПРОПОВЯДВАНЕТО НА ИСУС
И СЪБИТИЯТА ДО ВТОРАТА

§23. Исус чисти храма (Ерусалим) – Йн. 2:13-25.
§24. Разговор с Никодим (Ерусалим) – Йн. 3:1-21.
§25. Исус кръщава в Юдея. Йоан пак свидетелствува за него – Йн. 3:22-36.
§26. Исус отива в Галилея. Йоан Кръстител е хвърлен в тъмница – Йн. 4:1-3; Мт. 4:12; Мк. 1:14; Лк. 4:14; Мт. 14:3-5; Мк. 6:17-20; Лк. 3:19,20.
§27. Разговор със самарянката. Мнозина от самаряните повярват в Исус (В Сихар) – Йн. 4:4-42.
§28. Исус поучава в Галилея – Йн. 4:43,44; Мт. 4:17; Мк. 1:14,15; Лк. 4:14,15; Йн. 4:45.
§29. Изцеление на сина на един царски чиновник от Капернаум (В Кана) – Йн. 4:46-54.
§30. Исус поучава в Назарет, но хората не го приемат – Лк. 4:16-30.
§31. Исус напуска Назарет и се заселва в Капернаум – Мт. 4:13-16.
§32. Чудесният лов на рибите. Призоваването на Петър, Андрей, Яков и Йоан (Близо до Капернаум) – Лк. 5:1-11; Мт. 4:18-22; Мк. 1:16-20.
§33. Изцелението на един обладан (В Капернаум) – Мк. 1:21-28.; Лк. 4:31-37.
§34. Изцелението на тъщата на Петър и на мнозина други (В Капернаум) – Мт. 8:14-17; Мк. 1:29-34; Лк. 4:38-41.
§35. Господ проповядва по цяла Галилея и изцелява болни; изцелението на един прокажен – Мт. 4:23-25 и 8:2-4; Мк. 1:35-45; Лк. 4:42-44 и 5:12-16.
§36. Изцелението на един парализиран човек (В Капернаум) – Мт. 9:2-8; Мк. 2:1-12; Лк. 5:17-26.
§37. Призоваването на Матей (Левий), и угощението в къщата му (В Капернаум) – Мт. 9:9-13; Мк. 2:13-17; Лк. 5:27-32.
§38. Отговор на питания за поста – Мт. 9:14-17; Мк. 2:18-22; Лк. 5:33-39.

ЧАСТ IV
ВТОРАТА ПАСХА И СЪБИТИЯТА ДО ТРЕТАТА

§39. Господ Исус идва в Ерусалим; изцелява един болен при къпалнята Витесда; и учи – Йн. 5:1-47.
§40. Учениците късат класове в съботен ден – Мт. 12:1-8; Мк. 2:23-28; Лк. 6:1-5.
§41. Изцелението на изсъхналата ръка в друг съботен ден – Мт. 12:9-14; Мк. 3:1-6; Лк. 6:6-11.
§42. Популярността на Исус се увеличава; Той прави много изцерения – Мт. 12:15-21; Мк. 3:7-12; Лк. 6:7-19.
§43. Исус се оттегля на планината и избира дванадесетте апостоли – Мт. 10:2-4; Мк. 3:13-19; Лк. 6:12-17.
§44. Словото на Исус на планината (Близо до Капернаум) – Мт. 5:1-8:1; Лк. 6:20-49.
§45. Изцеление на слугата на стотника (Капернаум) – Мт. 8:5-13; Лк. 7:1-10.
§46. Възкресението на синът на една вдовица (Близо до Наин) – Лк. 7:11-17.
§47. А. Йоан Кръстител изпраща ученици до Исус; Свидетелството на Исус за Йоан – Мт. 11:2-19; Лк. 7:18-35.
Б. Осъждението на непокаялите се градове; покана към натоварените – Мт. 11:20-30.
§48. На трапезата в дома на Симон Фарисеина, една жена Го помазва с миро – Лк. 7:36-50.
§49. Господ обхожда Галилея пак с дванадесетте апостоли – Лк. 8:1-3.
§50. След изцелението на един обладан, книжниците и фарисеите хулят и търсят знамение; отговори на Исус – Мт. 12:22-45; Мк. 3:20-30; Лк. 11:14-36.
§51. Исус казва, че истинските негови ученици са негови сродници – Мт. 12:46-50; Мк. 3:31-35; Лк. 8:19-21.
§52. Притчата за сеяча (При Галилейското езеро) – Мт. 13:1-23; Мк. 4:1-25; Лк. 8:4-18.
§53. Притчата за плевелите и други притчи – Мт. 13:24-53; Мк. 4:26-34; Лк. 13:18-21.
§54. Господ успокоява бурята (В Галилейското езеро) – Мт. 8:18; Мк. 4:35; Лк. 8:22; Мт. 8:19-22; Лк. 9:57-62; Мт. 8:23-27; Мк. 4:36-41; Лк. 8:22-25.
§55. Гадаринските обладани – Мт. 8:28-9:1; Мк. 5:1-21; Лк. 8:26:-40.
§56. Изцелението на една жена, която имаше кръвотечение, и възкресението на дъщерята на Яир (В Капернаум) – Мт. 9:18-26; Мк. 5:22-43; Лк. 8:41-56.
§57. Изцеление на двама слепи и на един ням обладан – Мт. 9:27-34.
§58. Господ отново поучава в Назарет, и пак е отхвърлен от хората – Мт. 13:54-58; Мк. 6:1-6.
§59. Трета обиколка в Галилея. Исус дава поръчения на дванадесетте и ги изпраща – Мт. 9:35-38, 10:1,5-42, 11:1; Мк. 6:6-13; Лк. 9:1-6.
§60. Ирод вярва, че Исус е Йоан Кръстител, когото той беше обезглавил, и сега е възкръснал от мъртвите – Мт. 14:1,2,6-12; Мк. 6:14-16, 21-29; Лк. 9:7-9.
§61. Дванадесетте се връщат и Исус заедно с тях заминава от Галилейското море, и после нахранва петте хиляди – Мт. 14:13-21; Мк. 6:30-44; Лк. 9:10-17; Йн. 6:1-14.
§62. Исус ходи по водата на Галилейското езеро – Мт. 14:22-36; Мк. 6:45-56; Йн. 6:15-21.
§63. Поучава в синагогата в Капернаум – Йн. 6:22-7:1.

ЧАСТ V
ОТ ТРЕТАТА ПАСХА
ДО ПОСЛЕДНОТО НАПУСКАНЕ НА ГАЛИЛЕЯ
(Около шест месеца)

§64. Исус отговаря на фарисеите, които обвиниха учениците му, защото яли хляб с немити ръце (В Капернаум) – Мт. 15:1-20; Мк. 7:1-23.
§65. Изцеление на дъщерята на Сирофиникянката (В Тирската земя) – Мт. 15:21-28; Мк. 7:24-30.
§66. Изцеление на един ням човек и на мнозина други. Нахранване на четирите хиляди (В Декаполските предели) – Мт. 15:29-38; Мк. 7:31-8:9.
§67. Фарисеите и садукеите отново искат знамение (Близо до Магдала при Галилейското езеро) – Мт. 15:39-16:4; Мк. 8:10-12.
§68. Наставление против квасът на фарисеите (Североизточната страна на Галилейското езеро) – Мт. 16:4-12; Мк. 8:13-21.
§69. Изцеление на един сляп (Във Витсаида) – Мк. 8:22-26.
§70. Господ предизвестява смъртта си, възкресението си и страданията на последователите си (В околностите на Кесария Филипова) – Мт. 16:13-28; Мк. 8:27-9:1; Лк. 9:18-27.
§71. Преображението на Исус и разговора му с тримата ученици (На планината Тавор) – Мт. 17:1-13; Мк. 9:2-13; Лк. 9:28-36.
§72. Изцеление на един обладан, когото учениците не можаха да изцелят – Мт. 17:14-21; Мк. 9:14-29; Лк. 9:37-43.
§73. Исус отново предизвестява смъртта и възкресението си – Мт. 17:22-23; Мк. 9:30-32; Лк. 9:43-45.
§74. Чудесното намиране на парите за данъкът от две драхми (В Капернаум) – Мт. 17:24-27; Мк. 9:33.
§75. Различни поучения (В Капернаум):
А. За смиреномъдрие; пример с едно дете – Мт. 18:1-5; Мк. 9:33-37; Лк. 9:46-48.
Б. За един, който не следваше учениците – Мк. 9:38-41; Лк. 9:49,50.
В. За съблазните – Мт. 18:6-9; Мк. 9:42-50.
Г. За търсене на погиналите; притчата за деветдесет и деветте – Мт. 18:10-14.
Д. За прощението; притчата на царя, който прегледа сметките на слугите си – Мт. 18:15-35.
§76. Последното напускане на Галилея – Йн. 7:2-10; Мт. 19:1; Мк. 10:1; Лк. 9:51-56.
§77. Изпращането на седемдесетте – Лк. 10:1-16.
§78. Изцеление на десетте прокажени – Лк. 17:11-19.

ЧАСТ VI
ОТ ПРАЗНИКЪТ НА ШАТРОРАЗПЪВАНЕТО
ДО ПОСЛЕДНОТО ПРИСТИГАНЕ НА ИСУС ВЪВ ВИТАНИЯ

§79. Празникът на шатрите; поучение на Исус (В Ерусалим) – Йн. 7:11-8:1.
§80. Жената хваната в прелюбодейство (В Ерусалим) – Йн. 8:2-11.
§81. Исус продължава да поучава, а когато юдеите искат да го убият с камъни, той се спасява – Йн. 8:12-59.
§82. Исус изцелява един сляпо-роден; показва себе си като Добрия Пастир – Йн. 9:1-10:21.
§83. Връщането на седемдесетте (В Ерусалим или в околността му) – Лк. 10:17-24.
§84. Притчата за Добрия Самарянин (Близо до Ерусалим) – Лк. 10:25-37.
§85. Посещение на Исус при Марта и Мария (Във Витания) – Лк. 10:38-42.
§86. Господ отново поучава учениците как да се молят – Лк. 11:1-13.
§87. Исус в къщата на един фарисей; изобличава фарисеите – Лк. 11:37-54.
§88. Различни поучения – Лк. 12:1-59.
§89. За участта на галилеяните; притчата на безплодната смоковница; изцеление на една жена в съботен ден – Лк. 13:1-17.
§90. Празникът на освещението на храма; Исус се оттегля от Ерусалим и отива оттатък Йордан – Йн. 10:22-42.
§91. Исус пътува към Ерусалим, и поучава по пътя (Оттатък Йордан) – Мт. 19:1,2; Мк. 10:1; Лк. 13:22-33.
§92. В къщата на един фарисей Исус изцелява красничав човек, и поучава (Оттатък Йордан) – Лк. 14:1-24.
§93. Какво се изисква от учениците на Христос? (Оттатък Йордан) – Лк. 14:25-35.
§94. Притчите за изгубената овца, за изгубената драхма и за блудния син (Оттатък Йордан) – Лк. 15:1-32.
§95. Притчата за неправедния настойник (Оттатък Йордан) – Лк. 16:1-13.
§96. Изобличение на сребролюбивите фарисеи; притчата за богаташа и Лазар (Оттатък Йордан) – Лк. 16:14-31.
§97. За съблазните, вярата и смиреномъдрието – Лк. 17:1-10.
§98. Възкресението на Лазар (Във Витания) – Йн. 11:1-46.
§99. Съветът на Каиафа против Исус; Исус се оттегля от Ерусалим до Ефраим – Йн. 11:47-54.
§100. За идването на Божието царство – Лк. 17:20-37.
§101. Притчите за несправедливия съдия, и за фарисея и бирника – Лк. 18:1-14.
§102. За развода – Мт. 19:3-12; Мк. 10:2-12.
§103. Исус приема и благославя малките деца – Мт. 19:13-15; Мк. 10:13-16; Лк. 18:15-17.
§104. Богатият момък – Мт. 19:16-30; Мк. 10:17-31; Лк. 18:18-30.
§105. Притчата за работниците на лозето – Мт. 20:1-16.
§106. Исус за трети път предизвестява смъртта и възкресението си (Виж №70 и 77) – Мт. 20:17-19; Мк. 10:32-34; Лк. 18:31-34.
§107. Славолюбивото искане на Заведеевите синове – Мт. 20:20-28; Мк. 10:35-45.
§108. Изцеление на двама слепи близо до Ерихон – Мт. 20:29-34; Мк. 10:46-52; Лк. 18:35-43.
§109. Исус посещава Закхей – Лк. 19:1-10.
§110. Притчата за десетте мнаси – Лк. 19:11-28.
§111. Пристигане на Исус във Витания, и вечерята в къщата на прокажения Симон – Йн. 11:55-57; Мт. 26:6-13; Мк. 14:3-9; Йн. 12:1-11.

ЧАСТ VII
ВЛИЗАНЕ НА НАШИЯ ГОСПОД В ЕРУСАЛИМ
И СЪБИТИЯТА ДО ЧЕТВЪРТАТА ПАСХА

§112. Тържественото влизане на Исус в Ерусалим – Мт. 21:1-11, 14-17; Мк. 11:1-11; Лк. 19:29-44; Йн. 12:12-19.
§113. Безплодната смоковница; изчистване на храма – Мт. 21:12,13,18,19; Мк. 11:12-19; Лк. 19:45-48, 21:37,38.
§114. Смоковницата изсъхнала – Мт. 21:20-22; Мк. 11:20-26.
§115. Питане за властта на Исус; притчата за двамата сина – Мт. 21:23-32; Мк. 1:27-33; Лк. 20:1-8.
§116. Притчата за лошите земеделци – Мт. 21:36-46; Мк. 12:1-12; Лк. 20:9-19.
§117. Притчата за сватбата на царския син – Мт. 22:1-14.
§118. Питане на фарисеите за даването данък на Кесаря – Мт. 22:15-22; Мк. 12:13-17; Лк. 20:20-26.
§119. Питане на садукеите за възкресението – Мт. 22:23-33; Мк. 12:18-27; Лк. 20:50.
§120. Питане на един законник; големите заповеди – Мт. 22:34-40; Мк. 12:28-34.
§121. Как може Христос да е син на Давид? – Мт. 22:41-46; Мк. 12:35-37; Лк. 20:41-44.
§122. Съвети против лошият пример на книжниците и фарисеите – Мт. 23:1-12.
§123. Горко изречено против книжниците и фарисеите; плач за Ерусалим – Мт. 23:13-39.
§124. Двете лепти на вдовицата – Мк. 12:41-44; Лк. 21:1-4.
§125. Някои гърци искат да видят Исус; неговия разговор; глас от небето – Йн. 12:20-36.
§126. Неверието на юдеите – Йн. 12:37-50.
§127. Исус като си отива от храма, предрича своето отхвърляне от първосвещениците и старейшините, и гонението на учениците – Мт. 24:1-14; Мк. 13:1-13; Лк. 21:5-19.
§128. Знаменията на Христовото идване, за опустошението на Ерусалим, и за края на Юдейската държава – Мт. 24:15-42; Мк. 13:14-37; Лк. 21:20-36.
§129. Исус говори за последното си идване, сиреч за съда:
А. Нуждата да бъдат учениците му будни – Мт. 24:43-51.
Б. Притчата за десетте девици – Мт. 25:1-13.
В. Притчата за талантите – Мт. 25:14-30.
§130. Виденията за съдния ден – Мт. 25:31-46.
§131. Началниците се наговарят да убият Исус; предателството на Юда – Мт. 26:1-5,14-16; Мк. 14:1,2,10,11;Лк. 22:1-6.
§132. Приготовление за Пасхата – Мт. 26:17-19; Мк. 14:12-16; Лк. 22:7-13.

ЧАСТ VIII
ЧЕТВЪРТАТА ПАСХА; СТРАДАНИЯТА НА ИСУС
И ДРУГИ СЪБИТИЯ ДО КРАЯ НА СЪБОТАТА

§133. Вечерята на Пасхата; Исус изобличава славолюбието на учениците си – Мт. 26:20; Мк. 14:17; Лк. 22:14-18, 24-30.
§134. Исус измива нозете на учениците си – Йн. 13:1-20.
§135. Исус посочва предателя; Юда се оттегля – Мт. 26:21-25; Мк. 14:18-21; Лк. 22:21-23; Йн. 13:21-35.
§136. Постановлението на Господнята вечеря – Мт. 26:26-29; Мк. 14:22-25; Лк. 22:19,20; (1Кор. 11:23-25).
§137. Исус предсказва разпръсването на учениците си, и отричането на Петър – Мт. 26:31-35; Мк. 14:27-31; Лк. 22:31-38; Йн. 13:36-38.
§138. Последният разговор на Исус с учениците преди страданията му – Йн. 14,15 и 16гл.
§139. Последната молитва на Исус заедно с учениците– Йн. 17гл.
§140. Исус в Гетсимания – Мт. 26:30, 36-46; Мк. 14:26, 32-42; Лк. 22:39-46; Йн. 18:1.
§141. Исус предаден и хванат – Мт. 26:47-56; Мк. 14:43-52; Лк. 22:47-53; Йн. 18:2-12.
§142. Исус пред първосвещеника; Петър се отрича три пъти от Христос – Мт. 26:57,58, 69-75. Мк. 14:53,54, 66-72; Лк. 22:54-62; Йн. 18:13-27.
§143. Народният съвет осъжда Исус; слугите го ругаят и бият – Мт. 26:59-68; Мк. 14:55-65; Лк. 22:63-71.
§144. Завеждат Исус при Пилат – Мт. 27:1,2; Мк. 15:1; Лк. 23:1; Йн. 18:28.
§145. Юда се разкайва и се обесва – Мт. 27:3-10 (Д.А. 1:18,19).
§146. Нашия Господ пред Пилат; Пилат иска да го пусне – Йн. 18:29-32; Мт. 27:11-14; Мк. 15:2-5; Лк. 23:2-5; Йн. 18:33-38.
§147. Нашия Господ пред Ирод; връщат го при Пилат; Пилат отново търси случай да го пусне – Лк. 23:6-16.
§148. Пилат за пореден път търси случай да пусне Исус, но най-после се покорява на волята на юдеите, и като го бие предава го на разпятие – Мт. 27:15-26; Мк. 15:6-15; Лк. 23:17-25; Йн. 18:39,40, 19:1.
§149. Войниците се поругават с Исус – Мт. 27:27-30; Мк. 15:16-19; Йн. 19:2,3.
§150. Последният опит на Пилат да пусне Исус – Йн. 19:4-16.
§151. Отвеждат Исус да го разпнат – Мт. 27:31-34; Мк. 15:20-23; Лк. 23:26-33; Йн. 19:16,17.
§152. Разпятието – Мт. 27:35-38; Мк. 15:24-28; Лк. 23:33,34,38; Йн. 19:18-24.
§153. Хулят Исус на кръста; Каещия се разбойник – Мт. 27:39-44; Мк. 15:29-32; Лк. 23:35-37, 39-43.
§154. Исус препоръчва майка си на Йоан – Йн. 19:25-27.
§155. Тъмнината по обяд; Смъртта на Исус – Мт. 27:45-50; Мк. 15:33-37; Лк. 23:44-46; Йн. 19:28-30.
§156. Завесата на храма се раздира; гробовете се разтварят; впечатлението направено на стотника от тези събития; жените при кръста – Мт. 27:51-56; Мк. 15:38-41; Лк. 23:45, 47-49.
§157. Пробождането на ребрата Му – Йн. 19:31-37.
§158. Свалянето от кръста и погребението на тялото на Исус – Мт. 27:57-61; Мк. 15:42-47; Лк. 23:50-56; Йн. 19:38-42.
§159. Поставянето на стража при гроба – Мт. 27:62-66.

ЧАСТ IX
ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ГОСПОДА
И ЧЕТИРИДЕСЕТТЕ ДНИ ДО ВЪЗНЕСЕНИЕТО МУ

§160. Възкресението; Жените посещават гроба – Мт. 28:1-4; Мк. 16:1-4; Лк. 24:1-3; Йн. 20:1,2.
§161. Ангелите при гроба – Мт. 28:5-7; Мк. 16:5-7; Лк. 24:4-8.
§162. Жените се връщат към града, Исус им се явява – Мт. 28:8-10; Мк. 16:8; Лк. 24:9-11.
§163. Петър и Йоан тичат към гроба – Лк. 24:12; Йн. 20:3-10.
§164. Исус се явява на Мария Магдалина – Мк. 16:9-11; Йн. 20:11-18.
§165. Разказът на стражарите – Мт. 28:11-15.
§166. Исус се явява на двама ученици, които отиват в Емаус – Мк. 16:12,13; Лк. 24:13-35.
§167. Исус се явява на апостолите, когато Тома не е с тях – Мк. 16:14; Лк. 24:36-43; Йн. 20:19-25.
§168. Явява се втори път на учениците, когато и Тома е с тях – Йн. 20:26-29.
§169. Явява се на седем ученици при Галилейското езеро – Мт. 28:16; Йн. 21:1-24.
§170. Исус се явява на апостолите и на други ученици на една планина в Галилея – Мт. 28:16-20 (1Кор. 15:6); Мк. 16:15-18.
§171. Последните наставления на Исус към апостолите – Лк. 24:44-49 (Д.А. 1:3-8).
§172. Възнесението на Исус – Мк. 16:19,20; Лк. 24:50-53 (Д.А. 1:9-12).
§173. Краят на евангелието от Йоан – Йн. 20:30,31, и 21:25.

Назад | Съдържание | Напред