Начало > Тълкувание на Новия Завет > Том III: От Посланието до Галатяните до Откровението
Глава 1
Google

Послание на апостол Павел до Тит

Глава 1.

Без цитат. Цитат от: .

1 Павел, слуга Божий и апостол Исус Христов за подпомагане вярата на Божиите избрани и познаване на истината, която е по благочестието,

2 в надежда за вечен живот, който преди вечни времена е обещал Бог, Който не лъже,

3 а в своите времена яви словото Си чрез посланието, поверено на мене по заповед на Бога, нашия Спасител,

4 до Тита, истинното ми чадо по общата ни вяра: Благодат и мир да бъде с тебе от Бога Отца и Христа Исуса, нашия спасител.

5 Оставих те в Крит по тая причина, да туриш в ред недовършеното и да поставиш презвитери във всеки град, както аз ти поръчах;

6 ако е някой непорочен, на една жена мъж, и има вярващи чада, които не са обвинени в разпуснат живот или непокорство.

7 Защото епископът трябва да бъде непорочен, като Божий настойник, не своеволен, нито гневлив, нито навикнал на пияни разправии, нито побойник, нито да е лаком за гнусна печалба;

8 а гостолюбив, да обича доброто, разбран, праведен, благочестив, самообладан;

9 който да държи вярното слово според както е било научено, за да може и да увещава със здравото учение, и да опровергава ония, които противоречат.

10 Защото има мнозина непокорни човеци, празнословци и измамници, а особено от обрязаните,

11 чиито уста трябва да се затулят, човеци, които извращат цели домове, като учат за гнусна печалба това, което не трябва да учат.

12 Един от тях, някой си техен пророк е казал:
"Критяните са винаги лъжци,
зли зверове, лениви търбуси".

13 Това свидетелство е вярно. По тая причина изобличавай ги строго, за да бъдат здрави във вярата

14 и да не дадат внимание на юдейски басни и на заповеди от човеци, които се отвръщат от истината.

15 За чистите всичко е чисто; а за осквернените и невярващите нищо няма чисто, но и умът им и съвестта им са осквернени.

16 Твърдят, че познават Бога, но с делата си се отричат от Него, като са мръсни и непокорни, неспособни за какво и да било добро дело.
 

Тълкувание

Ст. 1. Павел …. апостол, и пр. Както има обичай и в другите си Послания, Павел обявява, че е апостол, и посочва целта на апостолството си. Тази цел е да прогласи на света истината, която е за спасение. Познаването на тази истина е неизбежно нужно за освобождение от грях и достигане на благочестие; и тя произвежда действие чрез вярата на Божиите избрани. Виж. бел. на Рим. 8:28-30; Еф. 1:3-12; 1Пет. 1:2-9. Избраните се спасяват чрез жива вяра в Христа, и като сърдечно се подчиняват на всяка евангелска истина (1Пет. 1:22). А тези неща стават чрез действието на Св. Дух; и плодът и доказателството им се виждат в истинно благочестив живот. Виж. бел. на 2Тим. 1:9-11.

Ст. 2. В надежда. Вярващият притежава вечен живот; но той още не е напълно постигнат, и за това може да се каже, че е предмет на надежда. – Е обещал Бог. Обещанието било дадено на човека във време; но то е било в Божието намерение, и Бог Отец го дал на Сина, преди светът да стане, т.е., преди вековете да захванат да вървят (Еф. 1:4). – Който не лъже. Че Бог не може да бъде лъжец дава на вярващия утехата на съвършенна увереност (Евр. 6:18).

Ст. 3. Виж. бел. на Рим. 5:6; Гал. 4:4. Срав. и с Рим. 16:25; Еф. 3:5.

Ст. 4. Истинното ми чадо. Виж. бел. на 1Тим. 1:2. Силната и нежна обич, която Павел имал за Тит е трогателно изказана в 2Кор. 2:13 и 7:6,7,13. – Общата ни вяра, - вярата, която всички истинни ученици Христови изповядват. Виж. бел. на Юд. ст. 3.

Ст. 5. Крит, - голям и добре населен остров, вероятно този, който в Стария Завет се нарича Кафтор (Вт. 2:23; Ер. 47:4; Ам. 9:7). Омир казва, че имало сто града на острова. Във времето на Павел Крит бил населен от гърци и от други племена. В старо време жителите му били прочути по праведните си закони и добродетелния си характер; но те били ужасно изпаднали, и много години преди времето на апостолите се прочули за пороците си, а особенно за лъжене и измама. Между тези, които са били в Ерусалим в Денят на Петдесетница (Д.А. 2:11) се споменават и Критяни; и вероятно е, че някои от тях са пренесли и посяли евангелието в отечеството си. Не знаем до колко е успяло то най-напред. От този стих се вижда, че Павел отишъл в Крит с Тит, и че трудовете им били твърде успешни. Изречението “на всеки град” може да не означава всичките градове в острова, но само тези градове, в които е имало вярващи; а те трябвало да са били доста многобройни ако се е изисквало Тит да остане да ги уреди. Назначението на презвитери, които да се грижат за църквите в духовно отношение е изисквало здрав разсъдък и внимателно размишление. Това църквите сами си го вършили, и си избирали хората по предложение на Тит; а Тит тогава ръкополагал избраните, както е станало със седемте дякони, за които се говори в Д.А. гл. 6. Че презвитерите и епископите, даже и когато се установила разликата помежду им, са били избирани от народа преди да се ръкоположат, и че това се е правело така дълго време след апостолите, се доказва от свидетелството на стари църковни писатели. Даже Киприян, в 3-и век, който е поддържал най-много от всички преимуществата на духовенството, свидетелствува, че такъв е бил обичаят в него време, и той го считал за богоопределено, че кандидатите за ръкополагане трябва да бъдат гласувани от народа, който е присъствувал, когато ръкополагането се е очаквало. Амвросий, епископ на Милан в Италия в 4-и век, като говори на паството си, казва: “Вие сте ми бащи, които ме избрахте да ви бъда епископ; вие, казвам го явно, сте ми и чада и бащи”. Има мнозина, които против волята си, и даже против волята на другите епископи и презвитери, са били избрани от народа, и принудени да приемат службата си. – Да туриш в ред285, т.е., чрез поучение и влияние, а не чрез власт, като че ли е имал право да управлява. Виж. бел. на 1Пет. 5:2,3.

Ст. 6. В този и следващите стихове се споменават същите качества, както и в 1Тим. гл. 3. – Вярващи чада, - добре възпитани, тъй щото челядта е челят на истинен християнин, и пример на другите.

Ст. 7-9. Виж. бел. на 1Тим. 3:1-7. Като Божий настойник286. Виж. бел. на 1Кор. 4:1,2. Презвитерът или епископът е председател на църквата, която се счита за дом Божий. Срав. с 1Тим. 3:15. – Да може и да увещава, и пр. Виж. бел. на 2Тим. 2:24-26, 4:2-5.

Ст. 10,11. Има мнозина непокорни, и пр. Същият вид хора се намирали и в Крит с каквито Тимотей е имал работа в Ефес. Виж. бел. на 1Тим. 1:6,7; 2Тим. 3:6,7; 1Тим. 6:4,5,5-10. – Чиито уста, и пр. Устата им трябвало да се запушат, както Господ съмлач Фарисеите, Садукеите, и Иродияните (Мт. 22:22-46). – Учат за гнусна печалба. Никаква язва не е толкова съсипителна за благочестието, колкото лакомство за печалба.

Ст. 12. Пророк, т.е., поет. Поетите често са се наричали пророци. Авторът, за който се загатва тука бил Епименид, един философ и поет, който живял в Крит 600 години преди Христа. – Лъжци. И други писатели свидетелствуват, че Критяните били лъжци. Апостолът никога не се двоумил да каже истината, за кой да е народ, когато е имал добра причина за това, макар че някои може да са се докачвали от това, което казвал за народа им. В два други случая Павел е привеждал изводи от езически поети (Д.А. 17:28; 1Кор. 15:33).

Ст. 13. Това свидетелство е вярно287. Павел без съмнение е изпитал това в сношенията си с Критяните. Той казва сега това, не за да ги унижи, но да ги спаси. – Изобличавай ги строго. Това е било нужно; но изобличението е трябвало да стане така както се заповядва в Посланията до Тимотей.

Ст. 14. Да не дадат …. басни, и пр. Виж. бел. на 1Тим. 1:4-6, 4:7, 6:20; 2Тим. 4:4. Като отхвърля съвършенно такива човешки заповеди, апостолът напълно се съгласява в поученията си с поученията на нашия Господ (Мт. 15:1-20; Мк. 7:1-13).

Ст. 15. За чистите, и пр. Всички външни неща, които Бог е направил са чисти за тези, които са чисти отвътре; но, за тези които са нечисти сърдечно, и най-чистите неща стават мръсни, по причина на нечистотата, която събуждат. Така например, за чистите по сърце бракът, и всичко което е свързано с него, е чисто и свещенно като постановление Божие за най-високите цели на духовно, вечно, общественно, и светско добро; но за нечистите по сърце това, което е най-свещенно става грубо и унизително сладострастие. Същото е истина и за придобиване на святост чрез външни средства, като, например, въздържание от храна и други телесни удоволствия. Не печелим нищо ако речем да отхвърлим, каквото Бог е направил добро и ни го е дал да му се наслаждаваме с благодарение (1Тим. 4:3-5). Апостолът изказва същата мисъл и в Рим. 14:20, където виж. бел. – Умът им и съвестта им. Цялото умственно и нравственно естество се осквернява от грешната нечистота, която се намира в сърцето. Такива хора, прочее, не могат да се очистят нравственно с никакви закони или правила на външни обедности, защото, каквото и да сторят, това което е само по себе си чисто става средство или случай за скверност на тях.

Ст. 16. Твърдят, че познават, и пр. Такива хора се хвалят със знанието и благочестието си, но делата им доказват, че те са или самооблощени или съзнателно лицемери. Имало е такива хора в Християнските общини във времето на апостолите; такива хора ще ги има и сега. Никой да не се подмами подире им, нито да обърне ухо на поучението и поведението им.

Назад | Съдържание | Напред