За водача на хваление

 1. Той е водач, който съсредоточава вниманието си и направлява групата за хваление в необходимата посока, посредством личен пример.
 2. Той е организатор, който вдъхновява членовете, като създава благоприятна атмосфера, така че членовете да могат напълно да изразят себе си.
 3. Той е слуга, който се приготвя за времето на поклонение, за да може да бъде използван и воден от Светия Дух.

На какво трябва да се обърне внимание при хвалението?

 1. Подбирането на песни, при съставянето на програмата за хваление, трябва да има ясна цел.
 2. Водачът е длъжен да започва с хваление, което е близко до сърцето на вярващите и след това да води хвалението по свое усмотрение.
 3. Да помни четирите степени на хваление:

  А) Приканване към хваление
  Б) Водене в поклонение
  В) Довеждане до среща с Господа
  Г) Посвещение

 4. Постоянно да следи за движението на Светия Дух в поклонението.
 5. При съставяне на програмата за хваление, трябва да се отчита кога трябва да се пее бързо, кога бавно, кога да се избират високи или по-ниски тонове.
 6. Хвалението да бъде като изповед на вяра на водача.
 7. Да се подбират песни, които добре се знаят от всички вярващи (чрез непознати песни трудно се стига до поклонение).
 8. Да съблюдава баланс на обективното и субективното хваление (да балансира между химни и евангелизационни песни).
 9. Да подбира песни, които да изпълняват целите на богослужението.
 10. Да знае мелодията и думите на песента.
 11. Да управлява темпото.
 12. Да регулира високите и ниските тонове
 13. Да даде правилно тон.
 14. Да планира отрано прехода от един куплет към друг, от припев към заключителната част.

Ръководство за провеждане на поклонението

 1. Бъди поклонник.

  А) Отец търси поклонници – Йн. 4:23 “Но иде време и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на отца в дух и истина, защото такива поклонници иска Отец”.
  Б) Поклонник е този който отдава хвала.
  В) Поклонника разпространява около себе си благоуханието Христово.
  Г) Поклонение е: израз на любов, възхищение и хваление към Бога с подходящо отнощение и признаване на Неговото Господство.

 2. Молете се, планирайте и практикувайте.

  А) Молете се и искайте Господ да благослови времето за подготовка и времето на поклонение.
  Б) Запознайте се отрано с избраните песни, тяхното съдържание и мелодия. (Ако е възможно научете наизуст тяхното съдържание).
  Г) Запомнете последователността на песните, като отбележите паузите и местата на преход. Където е уместно съпровождайте момента на преход от една песен към друга с подходящи думи.
  Д) Даже ако песните са вече подредени и номерирани, запланувайте приблизително колко пъти ще пеете даден куплет, припев или цяла песен.
  Е) Подберете пасаж от Библията, който е подходяща за четене по време на хвалението. Планирайте време за това четене, за пеене на на песни от Духа, слово на знание и пророчества.
  Ж) Планирайте всичко по такъв начин, така че да се вмести в определеното време.
  З) Репетирайте го с човека, който ще изпълнява музикалния съпровод.
  И) Пригответе отрано плаките за песните за щрайбпроектора.

 3. По време на хвалението.

  А) Бъдете наблюдателни и чувствителни.
  Б) Ръководете времето за хваление.
  В) Ако не сте уверени в нещо или се чувствате напрегнати, не говорете за това пред другите.
  Г) Съсредоточете вниманието си на Бога и Му позволете да Ви води.
  Д) Бъдете чувствителни към вдъхновението на Светия Дух (макар да имаме предварително подготвен план, позволете на Духа да ви води, така че да повторите песен, стих, да започнете солово изпълнение или да започнете нова песен).

  Винаги търсете присъствието на Господа

  Е) Използвайте подходящото темпо за достигане и поддържане атмосфера на хваление.
  Ж) Ако вие водите музикалния съпровод, можете спрете пеенето, бивайки в поклонение на музикален фон (в това време четете от Библията или насърчавайте вярващите да се покланят на Бога лично).

 4. Това, което не трябва да се прави по време на хвалението.

  А) Избягвайте да избирате песните в последния момент (водачът е длъжен да подбира песните предварително).
  Б) Избягвайте дългите въведения, ненужните обяснения или коментари между песните.
  Г) Старайте се да не правите модолации, които са по-високи от обичайната ви тоналност, ако не сте достатъчно уверен, че можете да продължите да пеете в тази тоналност.
  Д) Избягвайте да включвате непознати песни (по-добре избирайте добре познати песни, отколкото нови песни, които е възможно да не се знаят от вярващите, и които няма да донесат благодат в настоящия момент).
  Е) Избягвайте да съчетавате песни с различно темпо.

Назад | Съдържание | Напред