Книгата на пророк Захария - Глава  3

  1 И Господ ми показа великия свещеник Исуса стоящ пред ангела Господен; и Сатана1 стоеше отдясно му за да му се възпротиви.

  2 И Господ рече на Сатана: Господ да те смъмри, Сатано; да! да те смъмри Господ, Който избра Ерусалим. Не е ли този една главня изтръгната из огън?

  3 А Исус бе в нацапани дрехи като стоеше пред ангела.

  4 И ангелът проговаряйки рече на стоящите пред него, като думаше: Съблечете от него нацапаните дрехи. А нему рече: Ето, отнех от тебе беззаконието ти, и ще те облека в богати одежди.

  5 Тогава рекох: Нека турят хубава митра на главата му. И тъй, туриха хубава митра на главата му, и го облякоха с дрехи, докато ангелът Господен стоеше близо.

  6 И ангелът Господен заяви на Исуса казвайки:

  7 Така казва Господ на Силите: Ако ходиш в пътищата Ми, и ако пазиш наредбите Ми, тогава ти пак ще пазиш дома Ми, и пак ще пазиш дворовете Ми, и ще ти дам свободен достъп между стоящите тук.

  8 Слушай сега велики свещениче Исусе, ти и другарите ти, които седят пред тебе, (понеже и те са човеци поставени за знамение;) защото, ето, Аз ще доведа служителя Си Отрасъла.

  9 Защото, ето камъка, Който положих пред Исуса, на тоя единствен камък има седем очи; ето, Аз ще изсека издълбаното на него, казва Господ на Силите, и ще изгладя беззаконието на тая земя в един ден.

10 В оня ден, казва Господ на Силите, ще поканите всеки ближния си под лозата си и под смоковницата си.


Предишна глава Следваща глава


1 Т.е., Противник, или Обвинител.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава