Псалм  65

  1 (По слав. 64). За първия певец, Давидов псалом. Песен.
Тебе чака хваление, Боже, в Сион;
И пред Тебе ще се изпълни обрекът.

  2 Ти, Който слушаш молитва,
При Тебе ще дохожда всяка твар.

  3 Беззакония ми надвиха;
Но престъпленията ни, - Ти ще ги очистиш.

  4 Блажен човекът, когото избираш
И приемаш, за да живее в Твоите дворове;
Ще се наситим от благата на Твоя дом
На светия Ти храм.

  5 С ужасни неща ще ни отговаряш в правда,
Боже, Избавителю наш,
Надеждо на всичките земни краища,
И на ония, които са далеч по море, -

  6 Ти Който със силата Си утвърждаваш планините,
Препасан с могъщество,

  7 Който правиш да утихва шума на морето,
Бученето на вълните му и размирието на племената.

  8 Така и тия, които живеят по краищата на земята, се боят от Твоите знамения.
Развеселяваш излиянията на зората и на вечерта:

  9 Като посещаваш земята и я напояваш
Ти я преобогатяваш;
Реката Божия като е пълна с вода.
Ти промишляваш жито за тях,
Когато така си приготвил земята:

10 Като напояваш нейните бразди
Изравняваш буците й;
Като я размекваш с капките на дъжда
Благославяш поникналото от нея;

11 Върху годината на благостта Си туряш венец,
И от следите Ти капе тлъстина;

12 Пасбищата на пустинята капят от изобилията си,
И хълмовете се опасват с радост;

13 Ливадите се обличат със стада,
И долините се покриват с жито;
Възклицават, още и пеят.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава