Първото съборно послание на Иоана - Глава  4

  1 Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога; защото много лъжепророци излязоха по света.

  2 По това познавайте Божия Дух: всеки дух, който изповяда, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога;

  3 а никой дух, който не изповядва Спасителя1, не е от Бога; и това е духът на Антихриста, за когото сте чули, че иде, и сега е вече в света.

  4 Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги; защото по-велик е Оня, Който е във вас, от онзи, който е в света.

  5 Те са от света, за това светски говорят и светът тях слуша.

  6 Ние сме от Бога; който познава Бога, нас слуша; който не е от Бога, не ни слуша. По това разпознаваме духа на истината и духа на заблудата.

  7 Възлюбени, да любим един другиго, защото любовта е от Бога; и всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога.

  8 Който не люби, не е познал Бога; защото Бог е любов.

  9 В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя единороден Син, за да живеем чрез Него.

10 В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни.

11 Възлюбени, понеже така ни е възлюбил Бог, то и ние сме длъжни да любим един другиго.

12 Никой никога не е видял Бога; но ако любим един другиго, Бог пребъдва в нас, и любовта към него е съвършена в нас.

13 По това познаваме, че пребъдваме в Него и Той в нас, гдето ни е дал от Духа Си.

14 И ние видяхме и свидетелствуваме, че Отец прати Сина Си да бъде Спасител на Света.

15 Ако някой изповяда, че Исус е Божият Син, Бог пребъдва в него, и той в Бога.

16 И ние познаваме и сме повярвали любовта, която Бог има към нас. Бог е любов; и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог пребъдва в него.

17 В това се усъвършенствува любовта в нас, когато имаме дръзновение в съдния ден, защото, както е Той, така сме и ние в тоя свят.

18 В любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха; защото страхът има в себе си наказание, и който се страхува, не е усъвършенствуван в любовта.

19 Ние любим [Него], защото първо Той възлюби нас.

20 Ако рече някой: Любя Бога, а мразя брата си, той е лъжец; защото, който не люби брата си, когото е видял, не може да люби Бога, Когото не е видял.

21 И тая заповед имаме от Него: Който люби Бога, да люби и брата си.


Предишна глава Следваща глава


1 Гръцки: Исуса.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава