Битие или първата от петте Моисееви книги - Глава  10

  Ето потомството на Ноевите синове, Сима, Хама и Яфета; че и на тях се родиха синове след потопа.

  Яфетови синове: Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мосох и Тирас.

  А Гомерови синове: Асханаз, Рифат и Тогарма.

  А Яванови синове: Елисей, Тарсис, Китим и Доданим.

  От тях се разделиха островите на народите, в техните земи, всеки според езика си, според племето си, в народите си.

  Хамови синове: Хус, Мицраим, Фут и Ханаан.

  А Хусови синове: Сева, Евила, Савта, Раама и Савтека; а Раамови синове: Шева и Дедан.

  Хус роди и Нимрода. Той пръв стана силен на земята.

  Той беше голям ловец пред Господа; затова се казва: Като Нимрода, голям ловец пред Господа.

Първо той царува над Вавилон Ерех, Акад и Халне, в Сенаарската земя.

От тая земя излезе и отиде в Асирия, та съгради Ниневия, Роовот-Ир, Халах

и Ресен между Ниневия и Халах (който е големият град).

А Мицраим роди Лудим, Анамим, Леавим, Нафтухим,

Патрусим, Каслухим (от които произлязоха филистимците) и Кафторим.

А Ханаан роди: първородния си син Сидон, после Хет,

евусейците, аморейците, гергесейците,

евейците, арукейците, асенейците,

арвадците, цемарейците и аматейците; и след това ханаанските племена се пръснаха.

Пределът на ханаанците беше от Сидон, като се отива за Герар до Газа, и като се отива за Содом и Гомор, Адма и Цевоим до Лаша.

Тия са Хамовите синове в земите си, в народите си, според племената си, според езиците си.

Родиха се тъй също чада на Сима, баща на всичките Еверовци и по-стар брат на Яфета.

Симови синове: Елам, Асур, Арфаксад, Луд и Арам.

А Арамови синове: Уз, Ул, Гетер и Маш.

И Арфаксад роди Сала, а Сала роди Евера.

И на Евера се родиха двама сина; името на единия беше Фалек, защото в неговите дни се разпредели земята; а името на брата му беше Иоктан.

Иоктан роди Алмодада, Шалефа, Хацармавета, Яраха.

Адорама, Узала, Дикла,

Овала, Авимаила, Шева,

Офира, Евила и Иовава; всички тия бяха Иоктанови синове.

Техните поселения бяха от Меша, като се отива за Сефар, източната планина.

Тия са Симовите синове в земите си, според племената си, според езиците си, според народите си.

Тия са племената на Ноевите синове според поколенията им, в народите им; и от тях се отделиха народите по земята след потопа.


Тази глава в нормален вид