Трета книга на царете или първа книга на царете - Глава  15

  В осемнадесетата година от царуването на Еровоама Наватовия син, Авия се възцари над Юда;

  и царува три години в Ерусалим. Името на майка му бе Мааха, Авесаломова дъщеря.

  Той ходи във всичките грехове, които баща му бе сторил преди него; и сърцето му не бе съвършено пред Господа неговия Бог, както сърцето на баща му Давида.

  Но заради Давида Господ неговият Бог му даде светилник в Ерусалим, като издигна сина му подир него и утвърди Ерусалим;

  защото Давид стори онова, което бе право пред Господа, и през всичките дни на живота си, не се отклоняваше от нищо, което му заповяда, освен в делото относно хетееца Урия.

  И между Ровоама и Еровоама имаше война през всичките дни на Ровоамовия живот.

  А останалите дела на Авия, и всичко що извърши, не са ли написани в книгата на Юдовите царе? Имаше война и между Авия и Еровоама.

  И Авия заспа с бащите си, и погребаха го в Давидовия град; и вместо него се възцари син му Аса.

  Аса се възцари над Юда в двадесетата година на Израилевия цар Еровоама,

и царува в Ерусалим четиридесет и една година. Името на майка му бе Мааха, Авесаломова дъщеря.

И Аса върши това, което бе право пред Господа, както баща му Давид.

Той отмахна мъжеложците от земята, и дигна всичките идоли, които бяха направили бащите му.

А още свали и майка си Мааха да не бъде царица, понеже тя бе направила отвратителен идол на Ашера; и Аса съсече нейния идол та го изгори при потока Кедрон.

Но високите места не се премахнаха; сърцето обаче на Аса бе съвършено пред Господа през всичките му дни.

И той донесе в Господния дом посветените от баща му вещи, и посветените от самия него вещи, сребро, злато и съдове.

И между Аса и Израилевия цар Вааса имаше война през всичките им дни.

И Израилевият цар Вааса като възлезе против Юда, съгради Рама, за да не оставя никого да излиза от Юдовия цар Аса, нито да влиза при него.

Тогава Аса взе всичкото сребро и злато, останало в съкровищата на Господния дом и в съкровищата на царската къща, та ги даде в ръцете на слугите си; и цар Аса ги прати при сирийския цар Венадад, син на Тавримона, син на Есиона, който живееше в Дамаск, да рекат:

Нека има договор между мене и тебе, както е имало между баща ми и твоя баща; ето, пратих ти подарък сребро и злато; иди, развали договора си с Израилевия цар Вааса, за да се оттегли от мене.

И Венадад послуша цар Аса та прати началниците на силите си против Израилевите градове, и порази Иион, Дан, Авел-вет-мааха и целия Хинерот с цялата Нефталимова земя.

А Вааса, като чу това, престана да гради Рама, и установи се в Терса.

Тогава цар Аса възгласи на целия Юда, без никакво изключение та дигнаха камъните на Рама и дърветата й, с които Вааса градеше; и с тях цар Аса съгради Гава Вениаминова и Масфа.

А всичките останали дела на Аса, всичкото му юначество, всичко що извърши, и градовете, които съгради, не са ли написани в Книгата на летописите на Юдовите царе? А във време на старостта си той се разболя от болест в нозете.

И Аса заспа с бащите си, и биде погребан с бащите си в града на баща си Давида; а вместо него се възцари син му Иосафат.

А във втората година на Юдовия цар Аса, над Израиля се възцари Надав Еровоамовият син, и царува над Израиля две години.

Той върши зло пред Господа, като ходи в пътя на баща си, и в греха му, чрез който направи Израиля да греши.

А Вааса, Ахиевият син, от Исахаровия дом, направи заговор против него; и Вааса го уби в Гиветон, който принадлежеше на филистимците; защото Надав и целият Израил обсаждаха Гиветон.

А Вааса го уби в третата година на Юдовия цар Аса, и се възцари вместо него.

И щом се възцари, изби целия Еровоамов род; не остави на Еровоама нищо живо, което не изтреби, според словото, което Господ говори чрез слугата Си Ахия силонеца,

поради греховете, с които Еровоам съгреши, и чрез които направи Израиля да греши, и поради раздразнението, с което предизвика гнева на Господа Израилевия Бог.

А останалите дела на Надава, и всичко що извърши, не са ли написани в Книгата на летописите на Израилевите царе?

И между Аса и Израилевия цар Вааса имаше война през всичките им дни.

В третата година на Юдовия цар Аса се възцари в Терса Вааса Ахиевият син над целия Израил, и царува двадесет и четири години.

Той върши зло пред Господа, като ходи в пътя на Еровоама, и в греха му, чрез който направи Израиля да греши.


Тази глава в нормален вид