Книгата на пророк Наума - Глава  1

  Наложеното пророчество против Ниневия. Книгата на видението на елкусеанина Наум.

  Господ е ревнив Бог, Който отплаща;
Господ въздава и се гневи;
Господ отдава възмездие на противниците Си,
И пази гняв за враговете си.

  Господ е дълготърпелив, и велик в сила,
И никак няма да обезвини нечестивия;
Пътят на Господа е във вихрушка и буря,
И облаците са праха на нозете Му,

  Смъмрюва морето, и го изсушава,
И пресушава всичките реки;
Васан и Кармил повяхват,
И ливанският цвят се изнурява.

  Планините треперят от Него,
И хълмовете се разтопяват;
А земята се раздвижва от присъствието Му,
Да! светът и всичките му жители.

  Кой може да устои пред негодуванието Му?
И кой може да застане, когато пламне гневът Му?
Когато яростта Му се излива като огън,
Скалите се разпадат пред Него.

  Господ е благ, крепост е в ден на бедствие,
И познава уповаващите на него.

  Но с потопно наводнение
Ще направи пълно разорение на мястото на Ниневия,
И ще прогони враговете Си в тъмнината.

  Какво се съвещавате против Господа?
Той ще направи пълно разорение,
Тъй щото бедствие няма да ви нападне втори път.

Защото, сплетени ако и да са като тръни,
И като че ли измокрени от питието си,
Те ще бъдат съвършено погълнати като суха слама.

От тебе излезе един,
Който измисля зло против Господа,
И намерява нечестие.

Така казва Господ:
Ако и да са в пълната си сила, и при това мнозина,
Пак ще бъдат посечени, когато замине той;
А тебе ако и да те наскърбих,
Няма вече да те наскърбявам.

Още сега ще строша хомота му от тебе,
И ще разкъсам връзките ти.

Но за тебе, Ниневио, Господ даде заповед
Да се не посее вече потомство с твоето име;
От капището на боговете ти ще изсека ваяните и леяните идоли;
Ще го направя твой гроб, защото си скверен.

Ето върху планините
Нозете на онзи, който благовествува,
Който проповядва мир!
Празнувай, Юдо, празниците си,
Изпълнявай обреците си;
Защото нечестивият няма вече да замине през тебе,
Като е съвсем отсечен.


Тази глава в нормален вид