Числа или четвъртата от петте Моисееви книги - Глава  33

  1 Ето пътуванията на израилтяните, които излязоха из Египетската земя по устроените си войнства под Моисеева и Ааронова ръка.

  2 Моисей по Господно повеление написа тръгванията им според пътуванията им; и ето пътуванията им според тръгванията им.

  3 В първия месец, на петнадесетия ден от първия месец, отпътуваха от Рамесий; на сутринта на пасхата израилтяните излязоха с издигната ръка пред очите на всичките египтяни,

  4 когато египтяните погребваха всичките си първородни, които Господ беше поразил помежду им. (И над боговете им Господ извърши съдби).

  5 И израилтяните, като отпътуваха от Рамесий, разположиха стан в Сокхот.

  6 Като отпътуваха от Сокхот, разположиха стан в Етам, който е в края на пустинята.

  7 Като отпътуваха от Етам върнаха се към Пиаирот, който е срещу Веелсефон, и разположиха стан срещу Мигдол.

  8 А когато отпътуваха от Пиаирот, преминаха през морето в пустинята, та пътуваха тридневен път през пустинята Етам и разположиха стан в Мера.

  9 А като отпътуваха от Мера, дойдоха в Елим; а в Елим имаше дванадесет водни извори и седемдесет палмови дървета, и там разположиха стан.

10 Като отпътуваха от Елим, разположиха стан при Червеното море.

11 Като отпътуваха от Червеното море, разположиха стан в пустинята Син.

12 Като отпътуваха от пустинята Син, разположиха стан в Дофка.

13 Като отпътуваха от Дофка, разположиха стан в Елус.

14 Като отпътуваха от Елус, разположиха стан в Рафидим, гдето нямаше вода да пият людете.

15 Като отпътуваха от Рафидим, разположиха стан в Синайската пустиня.

16 Като отпътуваха от Синайската пустиня, разположиха стан в Киврот-атаава.

17 Като отпътуваха от Киврот-атаава, разположиха стан в Асирот.

18 Като отпътуваха от Асирот, разположиха стан в Ритма.

19 Като отпътуваха от Ритма, разположиха стан в Римон-Фарес.

20 Като отпътуваха от Римон-фарес, разположиха стан в Ливна.

21 Като отпътуваха от Ливна, разположиха стан в Риса.

22 Като отпътуваха от Риса, разположиха стан в Кеелата.

23 Като отпътуваха от Кеелата, разположиха стан в хълма Сафер.

24 Като отпътуваха от хълма Сафер, разположиха стан в Харада.

25 Като отпътуваха от Харада, разположиха стан в Макилот.

26 Като отпътуваха от Макилот, разположиха стан в Тахат.

27 Като отпътуваха от Тахат, разположиха стан в Тара.

28 Като отпътуваха от Тара, разположиха стан в Митка.

29 Като отпътуваха от Митка, разположиха стан в Асемона.

30 Като отпътуваха от Асемона, разположиха стан в Масирот.

31 Като отпътуваха от Масирот, разположиха стан във Венеякан.

32 Като отпътуваха от Венеякан, разположиха стан в Хоргадгад.

33 Като отпътуваха от Хоргадгад, разположиха стан в Иотвата.

34 Като отпътуваха от Иотвата, разположиха стан в Еврона.

35 Като отпътуваха от Еврона, разположиха стан в Есион-гавер.

36 Като отпътуваха от Есион-гавер, разположиха стан в пустинята Цин, която е Кадис.

37 А като отпътуваха от Кадис, разположиха стан в планината Ор, при края на Едомската земя.

38 И по Господно повеление свещеникът Аарон се изкачи на планината Ор, и умря там, в четиридесетата година от излизането на израилтяните от Египетската земя, в петия месец, на първия ден от месеца.

39 Аарон беше на сто и двадесет и три години, когато умря на планината Ор.

40 И арадският цар, ханаанецът, който живееше на юг от Ханаанската земя, чу за идването на израилтяните.

41 А те, като отпътуваха от планината Ор, разположиха стан в Салмона.

42 Като отпътуваха от Салмона, разположиха стан във Финон.

43 Като отпътуваха от Финон, разположиха стан в Овот.

44 Като отпътуваха от Овот, разположиха стан в Е-аварим, на моавската граница.

45 Като отпътуваха от Иим, разположиха стан в Девон-гад.

46 Като отпътуваха от Девон-гад, разположиха стан в Алмон-дивлатаим.

47 Като отпътуваха от Алмон-дивлатаим, разположиха стан на планината Аварим, срещу Нево.

48 А като отпътуваха от планината Аварим, разположиха стан на моавските полета при Иордан, срещу Ерихон.

49 При Иордан разположиха стан, от Ветиесимот до Авел-ситим, на моавските полета.

50 Тогава Господ говори на Моисея на моавските полета при Иордан, срещу Ерихон, казвайки:

51 Говори на израилтяните, като им кажеш: Когато минете през Иордан в Ханаанската земя,

52 изгонете от пред себе си всичките жители на земята, изтребете всичките им изображения, унищожете всичките им леяни идоли, и съборете всичките им оброчища.

53 И завладейте земята и заселете се в нея; защото на вас съм дал тая земя за наследство.

54 И да разделите земята с жребие между семействата си за наследство; на по-многобройните да дадете по-голямо наследство, а на по-малобройните да дадете по-малко наследство. На всекиго наследството да бъде там, гдето му падне жребието. Според бащините си племена да наследите.

55 Но ако не изгоните от пред себе си жителите на земята, тогава ония от тях, които оставите, ще бъдат тръни в очите ви и бодли в ребрата ви, и ще ви измъчват в земята, в която живеете.

56 А и при туй, онова, което мислех да сторя на тях, ще го сторя на вас.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава