Начало > Библейските книги > Новия Завет

Второ послание на апостол Петър

“Предупреждение спрямо лъжливите учители”

І. Автор и време на написване

А. Апостол Петър

  1. Написано към края на живота му.

Б. Вероятно около 66-70 г. сл. Хр.

В. Написано в Рим

  1. Написано към същите хора, към които е написано и І Петрово.

ІІ. Цел на написване

А. Да предупреди хората спрямо лъжливите учители.

Б. Да ги укрепи.

В. Да напомни.

ІІІ. Централна тема

А. Да предупреди за наличието на лъжливи учители.

  1. За да се ограничи влиянието на лъжливите учения, трябва да се постави силно ударение на Словото на Бога и на сигурността на изпълнението на Божиите обещания.

ІV. Паралел

А. Паралел между ІІ Петрово и ІІ Тимотей

  1. ІІ Тим. 4:6
  2. ІІ Петр. 1:14

V. Отделни теми

А. Издържане до съда

Б. Предсказване на лъжеученията

В. Практически предупреждение срещу лъжливите учители

Г. Истинско знание за Бога

Д. Книгата на сигурните неща

Е. Християнски рискове/премеждия

VІ. Разделение

1. Въведение 1:1

2. Естеството на истинското знание 1:2-21

3. Риск при отхвърляне на знанието 2:1-22

4. Надеждата в истинското знание 3:1-18

Назад | Съдържание | Напред