Начало > Библейските книги
СЗ - общи данни
Google

СЗ - общи данни

Старият Завет се състои от 39 книги, обхващащи период от около 1000 години, и е написан от 25-30 различни автори. Почти целият Стар Завет е написан на иврит.

Разделение на Стария Завет

Петокнижието
1. Битие
2. Изход
3. Левит
4. Числа
5. Второзаконие

Исторически книги
6. Исус Навин
7. Съдии
8. Рут
9. І Царе
10. ІІ Царе
11. ІІІ Царе
12. ІV Царе
13. І Летописи
14. ІІ Летописи
15. Ездра
16. Неемия
17. Естир

Поезия
18. Йов
19. Псалми
20. Притчи
21. Еклисиаст
22. Песен на песните

Големи пророци
23. Исайя
24. Еремия
25. Плачът на Еремия
26. Езекиил
27. Данаил

Малки пророци
28. Осия
29. Йоил
30. Амос
31. Авдий
32. Йона
33. Михей
34. Наум
35. Авакум
36. Софония
37. Агей
38. Захария
39. Малахия

Съдържание на Старият Завет

І. Петокнижието

Битие - Сътворението
Авраам
Исаак
Яков
Йосиф
Изход - Моисей
Излизането
На планината Синай
Заповедите
Левит - Жертвите
Свещеничеството
Чисти и нечисти неща
Законът за святостта
Числа - Станът и на планината Синай
Напускане на планината Синай
В пустинята
Второзаконие - Законът
Книгата на Завета
Божият народ
Благословението на Моисей

ІІ. Исторически книги

Исус Навин - Обещаната земя
Разделението на земята
Съдии - Завоеванията на племената
Девора
Гедеон
Ефтай
Самсон
Рут - Рут и Вооз
І Царе - Призоваването на Самуил
Саул
Давид
ІІ Царе - Давид, цар на Юда
Бунтът на Авесалом
ІІІ Царе - Соломон
Двете царства
Илия
ІV Царе - Елисей
Падането на Самария
Падането на Ерусалим
І Летописи - Списък на служители
Градът на Давид
Ковчегът на Завета
Поръчения за Храма
ІІ Летописи - Построяването на Храма
Управлението на Соломон
Юдовото Царство
Йосия
Робството
Ездра - Връщането в Ерусалим
Голямото събиране
Неемия - Древните стени и порти
Посвещението
Естир - Аман и Мардохей

ІІІ. Поетически книги

Йов - Дебатът
Псалми - Книга 1 - Псалм 1-41
Книга 2 - Псалм 42-72
Книга 3 - Псалм 73-89
Книга 4 - Псалм 90-106
Книга 5 - Псалм 107-150
Притчи - Притчи Соломонови
Думите на мъдрите
Думите на Агур
Думите на Ламуил
Еклисиаст - Призив за мъдрост
Песен на песните - Песента на Соломон

ІV. Големи пророци

Исайя - Исайя и Ахаз
Относно нацията
Исайя и Езекия
Робството
Относно завръщането
Кир
Господният Помазаник
Еремия - Призоваването на пророка
Събитията в живота му
Относно нацията
Плачът на Еремия - Разрушаването на Ерусалим
Езекиил - Преди падането на Ерусалим
Съд над народите
След падането на Ерусалим
Храмът в Святия град
Данаил - Сънят на Навуходоносор
Златният образ
Пирът на Валтасар
Виденията на Данаил

V. Малки пророци

Осия - Преживяванията на пророка
Бащината любов
Йоил - Господният ден
Амос - Бог и нациите
Бог и Израел
Амос и Ветил
Авдий - Гордостта на Едом
Йона - Непокорството на пророка
Поучаването на пророка
Михей - Обещанието към Витлеем
Наум - Краят на Ниневия
Авакум - Стражевата кула
Софония - Господният ден
Агей - Господният дом
Захария - "Нощни видения"
Новият Ерусалим
Малахия - Призив за възпоменание

Интересни факти:

Названието "Петокнижие" произлиза от гръцки и означава "Петтомна книга"
Названието "Тора" е думата на иврит за Закон.

Поетическите книги се състоят от размишления, химни и диалози.

Разликата между големите и малките пророци е в дължината на книгите. Книгата Плачът на Еремия не е дълга, но тя се смята за продължение на книгата на пророк Еремия.

Всички пророци са служели в периода от около 900 г. пр. Хр. до около 400 г. пр. Хр. Повечето от посланията им са били насочени или към Израел (Северното Царство), или към Юда (Южното Царство), или и към двете.

Назад | Съдържание | Напред