Начало > Креда, разработки, басни > Креда
Библейски креда
Google

Библейски креда

Има множество Библейски пасажи, които се възприемат като обобщение на Библейската вяра, те отговарят на въпроса “В какво вярвам?”. Следващия списък не е изчерпателен, но може да служи като модел за сравнение със ортодоксалните креда и обобщенията, които те правят.

Второзаконие 6:4
Слушай, Израилю; Иеова нашият Бог е един Господ;

3 Царе 18:39
И всичките люде, когато видяха това, паднаха на лицата си и рекоха:
Иеова, Той е Бог; Иеова, Той е Бог.

Матей 16:16
Симон Петър в отговор рече: Ти си Христос, Син на живия Бог.

Матей 28:19
Идете, прочее, научете всичките народи,
и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух,

Йоан 1:49
Натанаил му отговори:
Учителю, Ти си Божи Син, Ти си Израилев цар.

Йоан 6:68,69
Симон Петър Му отговори:
Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот,
и ние вярваме и знаем, че Ти си Христос,
Син на живия Бог Светият Божий.

Йоан 20:28
Тома в отговор Му рече:
Господ мой и Бог мой!

Деяния 8:36,37
И като вървяха по пътя дойдоха до една вода;
и скопецът каза: Ето вода; какво ми пречи да се кръстя?
И Филип рече: Ако вярваш от все сърце, можеш.
А той в отговор каза:
Вярвам, че Исус Христос е Син Божий.

Деяния 16:31
А те казаха:
Повярвай в Господа, Исуса Христа,
и ще се спасиш, ти и домът ти.

1 Коринтяни 8:6
За нас има
само един Бог, Отец, от Когото е всичко, и ние за Него, и
един Господ, Исус Христос, чрез Когото е всичко, и ние чрез Него.

1 Коринтяни 12:3
Затова ви уведомявам, че никой, като говори с Божия Дух,
не казва: Да бъде проклет Исус!
и никой не може да нарече Исуса Господ, освен със Светия Дух.

1 Коринтяни 15:3-7
Защото първо ви предадох онова, което и приех,
че Христос умря за греховете ни според писанията;
че бе погребан; че биде възкресен на третия ден според писанията;
и че се яви на Кифа, после на дванадесетте,
че след това се яви на повече от петстотин братя наведнъж,
от които повечето и досега са живи, а някои починаха;
че после се яви на Якова, тогава на всичките апостоли;

Филипяни 2:6-11
Който, като беше в Божия образ,
пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога,
но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга
и стана подобен на човеците;
и, като се намери в човешки образ, смири Себе Си
и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.
Затова и Бог го превъзвиши, и Му подари името, което е над всяко друго име;
така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните
и земните и подземните същества,
и всеки език да изповяда,
че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.

1 Тимотей 3:16
Велика е тайната на благочестието: Тоя,
"Който биде явен в плът,
Доказан чрез Духа,
Виден от ангели,
Проповядан между народите,
Повярван в света,
Възнесен в слава".

Евреи 6:1-2
Поради това, нека оставим първоначалното учение за Христа
и нека се стремим към съвършенство,
без да полагаме изново за основа покаяние от мъртви дела, вяра в Бога,
учение за кръщения, за ръкополагане,
за възкресяване на мъртви и за вечен съд.

1 Йоан 4:2
По това познавайте Божия Дух:
всеки дух, който изповяда,
че Исус Христос дойде в плът, е от Бога;

Публикувани от AGES Library, CD version 5