Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Синкретизмът в българските празници и обичаи

3. Що е синкретизъм?

За да разберем какво представлява синкретизмът в празниците и обичаите на българина, трябва да изясним литературното значение на израза. За случая ще използваме два източника.

В речника на чуждите думи в българския език - стр. 444-445, терминът се обяснява по следния начин: “Стремеж за претопяване на различни религии, партии, системи в едно цяло, като се смекчат крайности, които ги разделят”. В него също се посочва, че думата има латински произход. Български тълковен речник - стр. 832: “Примирение, обединение между различни литературни видове, философски или религиозни течения въз основа само на допирните им точки”. Тук се казва, че думата “синкретизъм” е с гръцки произход.

Виждаме, че в известна степен двете определения се различават. В първото имаме две съвсем различни неща, които се обединяват (сливат), като стремежът е да се превъзмогнат различията им. Във второто имаме прилика (допирни точки) между две неща, което е основа и предпоставка за тяхното обединяване (сливане).

В случая с народната вяра: празници и обичаи, и сливането им с християнската вяра: празници и обичаи, можем да кажем, че и двете определения са валидни. По същество те са колкото еднакви, толкова и различни. Колкото имат допирни точки: герои и сюжети, толкова са изпълнени и с коренно различен смисъл, което от своя страна е довело до стремеж за примиряване на различията им.

Назад | Съдържание | Напред