Начало > Молитва > Библейски инсайт
Малки подтеми:
Google

РАЗЛИЧНИ МАЛКИ ПОД-ТЕМИ:

Отношение в, виж ПОКЛОНЕНИЕ.

Молитвен изпит предложен от Илия, 3 Царе 18:24-39.

Ежедневно, сутрин, Псалом 5:3; 88:13; 143:8; Исая 33:2; Два пъти дневно, Псалом 88:1; Три пъти дневно, Псалом 55:17; Данаил 6:10; Цяла нощ, Лука 6:12

Непрестанно, 1 Солунци 5:17.

Дръзновение в, заповядана, Евреи 4:16. Илюстрирана от: Авраам, в неговото разпитване относно Содом, Битие 18:23-32. Мойсей, молба за помощ за освобождаване на Израел, Изход 33:12,18. В тайно, Битие 24:63; Матей 6:6. Тиха, Псалом 5:1. Плачене в, Ездра 10:1. На висок глас, осмиване от Илия, 3 Царе 18:27. Дълга, от фарисеите, Матей 23:14, от книжниците, Марк 12:40; Лука 20:47. Превъзнасяне, натруфеност, да бъдат избягвани, Еклесиаст 5:2; Матей 6:7. Излишни думи, да бъдат избягвани, Матей 6:7.

Белези искани, като уверение за отговор от: Слугата на Авраам, Битие 24:14; Гидеон иска знамение чрез вълнено руно, Съдии 6:36-40.

Смъмряне: От Мойсей, на Червено море, Изход 14:15, когато Мойсей се моли да види Ханаан, Второзаконие 3:23-27; От Исус Навин, Исус Навиев 7:10.

Злите отблъснати чрез, Еремия 26:19.

Неверие в, Йов 21:15.

"Господната молитва", Матей 6:9-13; Лука 11:2-4.

Отговор на, отказан: На Валаам, Второзаконие 23:5; Исус Навиев 24:10; На Йов, Йов 30:20; с 42:12; На Израилтяните, когато бяха нападнати от Аморейците, Второзаконие 1:45. На молитвата на Исус, "Нека ме отмине тази чаша", Матей 26:39,42,44, със ст. 45-75, и гл. 27.

Отговор на, забавен, Псалом 22:1,2; 40:1; 80:4; 88:14; Еремия 42:7; Авакум 1:2; Лука 18:7.

Отговор на, надминаващ молбата: Соломон моли за мъдрост - отговорът вклюва мъдрост, богатство, чест и дълъг живот, 3 Царе 3:7-14; 2 Летописи 1:10-12; Учениците се молят за Петър – отговорът включва освобождението на Петър, Деяния 12:15, със ст. 5.

Отговор на, различен от молбата: Мойсей моли за позволение за прекосяване на реката Йордан – отговорът беше позволение да види Обещаната земя, Второзаконие 3:23-27. Израилтяните силно желаеха охолството на Египет; отговорът – Бог им даде месо, но също слабост на душите, Псалом 106:14,15; Марта и Мария помолиха Исус да дойде и изцели брат им Лазар – Исус се забави, но възкреси Лазар от мъртвите, Йоан 11. Павел помоли: "трънът в плътта" да се отмахне – отговорът беше обещание за благодат да го носи, 2 Коринтяни 12:8,9.

За нациите. Виж НАЦИИ, МОЛИТВА ЗА.

На покаяние: Давид, Псалом 51:1-17; Бирника, Лука 18:13. Виж МОЛИТВА, ИЗПОВЕД В, надолу; и ГРЯХ, ИЗПОВЕД НА.

Проклетисване в, Числа 16:15; 22:6-11; 23:7,8; 24:9,10; Второзаконие 11:29,30; 27:11-13; 33:11; Исус Навин 8:33,34; Съдии 16:28; 2 Царе 16:10-12; Неемия 4:4,5; 5:13; Йов 3:1-10; 27:7; Псалом 5:10; 6:10; 9:20; 10:2,15; 25:3; 28:4; 31:17,18; 35:4,8,26; 40:14,15; 54:5; 55:9,15; 56:7; 58:7; 59:5,11,15; 68:1,2; 69:23,24,27,28; 70:2,3; 71:13; 79:10,12; 83:13-17; 94:2; 109:7,9-20,28,29; 119:78,84; 129:5; 140:9,10; 143:12; 144:6; Еремия 11:20; 12:3; 15:15; 17:18; 18:21-23; 20:12; Плач на Еремия 1:22; 3:64-66; Галатяни 1:8,9; 2 Тимотей 4:14,15.

Покорство в, илюстрирано от: Исус, Матей 26:39; Марк 14:36; Лука 22:42; Давид, 2 Царе 12:22,23; Йов, Йов 1:20,21.

Лична, заповядана, Матей 6:6. Илюстрирана от: Лот, Битие 19:20; Елиезер, Битие 24:12; Яков, Битие 32:9-12; Гидеон, Съдии 6:22,36,39; Ана, 1 Царе 1:10; Давид, 2 Царе 7:18-29; Езекия, 4 Царе 20:2; Исая, 4 Царе 20:11; Манасия, 2 Летописи 33:18,19; Ездра, Ездра 9:5,6; Неемия, Неемия 2:4; Еремия, Еремия 32:16-25; Данаил, Данаил 9:3,19; Йона, Йона 2:1; Авакум, Авакум 1:2; Ана, Лука 2:37; Исус, Матей 14:23; 26:36,39; Марк 1:35; Лука 9:18,29; Павел, Деяния 9:11; Петър, Деяния 9:40; 10:9; Корнилий, Деяния 10:30.

Семейна, от семейството на: Авраам, Битие 12:5,8; Яков, Битие 35:3; Корнилий, Деяния 10:2.

Обща, Матей 18:19; Деяния 1:13,14; 16:25; 20:36; 21:5. В домове, Деяния 1:13,14; 12:12. В храма, Деяния 2:46; 3:1.

На Исус: На планината, Матей 14:23; Марк 6:46; Лука 6:12; 9:28; В Гетсиманската градина, Матей 26:36; Марк 14:32; Лука 22:45; Господната молитва, Матей 6:9; Лука 11:1; Сутрин рано, Марк 1:35; В страдание, Йоан 12:27; Евреи 5:7; В пустинята, Лука 5:16; За Петър, Лука 22:31,32; За Утешителя (Светия Дух) да дойде, Йоан 14:16; След вечерята, Йоан 17.

На апостолите, Деяния 1:24,25.

Към идоли, 3 Царе 18:26-29.

Съдържание | Напред