Начало > Молитва > Библейски инсайт
Отговор на, обещан:
Google

ОТГОВОР НА, ОБЕЩАН:

Изход 6:5 При това, чух пъшкането на израилтяните поради робството, което им налагат египтяните, и си спомних завета. Деяния 7:34

Изход 22:23 Ако ги угнетите някак, и те извикат към Мене, непременно ще послушам вика им, 27 като викне към Мене, Аз ще чуя, защото съм милостив.

Изход 33:17 И Господ рече на Моисея: И това, което си рекъл, ще сторя, защото си придобил Моето благоволение и те познавам по име. 18 Тогава рече Моисей: Покажи ми, моля, славата Си. 19 А Господ му каза: Аз ще сторя да мине пред тебе всичката Моя благост, и ще проглася пред тебе Името Иеова; и ще покажа милост към когото ще покажа, и ще пожаля когото ще пожаля. 20 Рече още: Не можеш видя лицето Ми; защото човек не може да Ме види и да остане жив.

Второзаконие 4:7 Кой народ е толкова велик щото да има бог тъй близо при себе си, колкото е Иеова нашият Бог близо при нас всеки път, когато Го призоваваме? 29 Но ако от там потърсите Господа твоя Бог, всеки от вас ще го намери, ако го потърси с цялото си сърце и с цялата си душа. 30 Когато се намериш в скръб, и всичко това те постигне, ако най-после се обърнеш към Господа твоя Бог и послушаш гласа Му, 31 то, понеже Господ твоят Бог е Бог милостив, Той няма да те остави, нито ще те изтреби, нито ще забрави завета, за който се е клел на бащите ти.

1 Летописи 28:9 И ти, сине мой Соломоне, познавай Бога на баща си, и служи Му с цяло сърце и с драговолна душа; защото Господ изпитва всичките сърца; и знае всичките помисли на ума; ако Го търсиш, Той ще бъде намерен от тебе; но ако Го оставиш, ще те отхвърли за винаги.

2 Летописи 7:13 Ако заключа небето да не вали дъжд, или ако заповядам на скакалците да изпоядат земята, или ако изпратя мор между людете Си, 14 и людете Ми, които се наричат с Моето име, смирят себе си та се помолят, и потърсят лицето Ми, и се върнат от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха им и ще изцеля земята им. 15 Сега очите Ми ще бъдат отворени, и ушите Ми внимателни, към молитвата, която се принася на това място. 3 Царе 8:22-53; 2 Летописи 6

Йов 8:5 Ако би ти прилежно потърсил Бога, Ако би се помолил на Всемогъщия, 6 Тогава, ако беше ти чист и правдив, Непременно сега Той би се събудил да работи за тебе, И би направил да благоденствува праведното ти жилище;

Йов 12:4 Станах за поругание на ближния си, Човек, който призовавах Бога, и Той му отговаряше,

Йов 22:27 Ще Му се помолиш, и Той ще те послуша; И ще изпълни обреците Си.

Йов 33:26 Ако се помоли Богу, Той е благосклонен към него, И му дава да гледа лицето Му с радост; И възвръща на човека правдата му.

Псалом 9:10 И ония, които познават името Ти, ще уповават на Тебе; Защото Ти, Господи, не си оставил ония, които Те търсят. 12 Той помни уповаващите на Него,

Псалом 10:17 Господи, послушал си желанието на кротките; Ще утвърдиш сърцето им; Ще направиш внимателно ухото Си,

Псалом 18:3 Ще призова Господа, Който е достохвален; Така ще бъда избавен от неприятелите си.

Псалом 32:6 Затова нещо нека Ти се моли всеки благочестив на време, когато може да се намери то; Наистина, когато големите води преливат, Те няма да стигнат до него.

Псалом 34:15 Очите на Господа са върху праведните, И ушите Му към техния вик. 17 Праведните извикаха, и Господ послуша, И от всичките им беди ги избави.

Псалом 37:4 Весели се, тъй също, в Господа; И Той ще ти даде попросеното от сърцето ти. 5 Предай на Господа пътя си; И уповавай на Него, и Той ще извърши очакването ти;

Псалом 38:15 Понеже на Тебе, Господи, се надявам, Ти ще отговориш, Господи Боже мой;

Псалом 50:14 Принеси Богу жертва на хваление, И изпълни на Всевишния обреците си; 15 И призови Ме в ден на напаст; И Аз ще те избавя; и ти ще Ме прославиш.

Псалом 55:16 Но аз към Бога ще извикам; И Господ ще ме избави. 17 Вечер и заран и на пладне ще се оплаквам и ще стена; И Той ще чуе гласа ми.

Псалом 56:9 Ще се върнат неприятелите ми надире в деня, когато Те призова; Това зная, защото Бог е с мене.

Псалом 65:2 Ти, Който слушаш молитва, При Тебе ще дохожда всяка твар. 5 С ужасни неща ще ни отговаряш в правда, Боже, Избавителю наш, Надеждо на всичките земни краища, И на ония, които са далеч по море,

Псалом 69:33 Господ слуша немощните, И запрените Си не презира.

Псалом 81:10 Отвори широко устата си, и ще ги изпълня.

Псалом 86:5 Послушай, Господи, молитвата ми. И внимавай на гласа на молбите ми, 7 В деня на неволята си ще призова Тебе, Защото ще ме послушаш.

Псалом 91:15 Той ще Ме призове, и Аз ще го послушам; С него ще съм, когато е в бедствие; ще го избавя и ще го прославя.

Псалом 102:17 Той е погледнал благосклонно на молитвата на лишените, И не е презрял молбата им. 18 Това ще се напише за бъдещето поколение; И люде, които ще се създадат, ще хвалят Господа. 19 Защото Той надникна от Своята света висина, От небето Господ погледна на земята, 20 За да чуе въздишките на затворените, Да освободи осъдените на смърт.

Псалом 145:18 Господ е близо при всички, които Го призовават, При всички, които с истина Го призовават. 19 Изпълнява желанието на тия, които Му се боят, Слуша викането им, и ги избавя.

Притчи 2:3 Ако призовеш благоразумието, И издигнеш гласа си към разума, 5 Тогава ще разбереш страха от Господа, И ще намериш познанието за Бога.

Притчи 3:6 Във всичките си пътища признавай Него, И Той ще оправя пътеките ти.

Притчи 10:24 Това, от което се страхува нечестивият, ще го постигне; А желанието на праведните ще се изпълни.

Притчи 15:8 Жертвата на нечестивите е мерзост Господу, А молитвата на праведните е приятна Нему. 29 Господ е далеч от нечестивите, А слуша молитвата на праведните.

Притчи 16:1 Плановете на сърцето принадлежат на човека, Но отговорът на езика е от Господа.

Исая 19:20 И той ще бъде за знамение и свидетелство на Господа на силите в Египетската земя; Защото ще извикат към Господа поради притеснителите, И Той ще им изпрати спасител и поборник, Който ще ги избави.

Исая 30:19 О люде, които живеете, в Сион, в Ерусалим, Вие няма да плачете вече; Той наистина ще се смили за тебе при гласа на вопъла ти; Когато го чуе ще ти отговори.

Исая 55:6 Търсете Господа, докле може да се намери. Призовавайте Го докато е близо;

Исая 58:9 Тогава ще зовеш, и Господ ще отговаря! Ще извикаш, и Той ще рече: Ето Ме!

Исая 65:24 Преди да Ме призоват те, Аз ще отговарям, И докато ще говорят те, Аз ще слушам.

Еремия 29:12 Тогава ще извикате към Мене, и ще отидете та ще Ми се помолите; и Аз ще ви послушам. 13 И ще Ме потърсите и ще Ме намерите като Ме потърсите с цялото си сърце.

Еремия 31:9 С плач ще дойдат, И като се молят ще ги доведа; Ще ги доведа до водни реки през прав път, В който няма да се спънат;

Еремия 33:3 Извикай към Мене и ще ти отговоря, И ще ти покажа велики и тайни неща, Които не знаеш.

Плач на Еремия 3:25 Благ е Господ към ония, които Го чакат, към душата, която Го търси.

Езекил 36:37 Така казва Господ Иеова: При това Израилевият дом ще Ме потърси за да им го сторя. Ще ги умножа с човеци като стадо;

Йоил 2:18 Тогава Господ поревнува за земята Си, И смили се за людете Си. 19 И Господ рече в отговор на людете Си: Ето, Аз ще ви пратя житото, Виното и маслото, та ще се наситите от тях, И няма вече да ви направя за позор между народите; 32 И всеки, който призове името Господно ще се избави;

Амос 5:4 Така казва Господ на Израилевия дом: Потърсете Ме и ще живеете; 5 Но не търсете Ветил, Нито влизайте в Галгал, Нито заминавайте във Вирсавее; Защото Галгал непременно ще отиде в плен, И Ветил ще изчезне. 6 Потърсете Господа и ще живеете;

Софония 2:3 Търсете Господа, всички кротки на земята, Които извършвате съдбите Му; Търсете правда, търсете кротост, Негли бъдете покрити в деня на гнева Господен.

Захария 10:1 Искайте от Господа дъжд във време на пролетния дъжд; И Господ, който прави светкавици, Ще им даде изобилен дъжд, И трева всекиму на полето. 6 Аз ще укрепя Юдовия дом, И ще избавя Иосифовия дом, И пак ще ги възвърна, Защото се смилих за тях. Те ще бъдат като че не бях ги отхвърлил, Защото Аз съм Господ техен Бог, И ще ги послушам.

Захария 13:9 Те ще призоват Моето име, И Аз ще ги послушам; Ще река: Тия са Мои люде; А те ще рекат, всеки един: Господ е мой Бог.

Матей 6:5 И когато се молите, не бивайте като лицемерите; защото те обичат да се молят стоящи по синагогите и по ъглите на улиците, за да ги виждат човеците; истина ви казвам: Те са получили вече своята награда. 6 А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка, и като си затвориш вратата, помоли се на своя Отец, Който е в тайно; и Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде на яве. 7 А когато се молите, не говорете излишни думи, както езичниците; защото те мислят че ще бъдат послушани заради многото си говорене. 8 И тъй, не бъдете като тях; защото Отец ви знае от що се нуждаете преди вие да Му искате. 9 А вие се молете така: Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! ст. 9-13

Матей 7:7 Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори, 8 защото всеки, който иска, получава; който търси, намира; и на тогова, който хлопа, ще се отвори. 9 Има ли между вас човек, който, ако му поиска син му хляб, ще му даде камък? 10 или, ако поиска риба, да му даде змия? 11 И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко повече Отец ви, Който е на небесата, ще даде добри неща на тия, които искат от Него!

Матей 18:19 Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца Ми, Който е на небесата. 20 Защото, гдето двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях.

Матей 21:22 И всичко, каквото и да поискате в молитва, като вярвате, ще получите.

Марк 11:24 Затова ви казвам: Всичко каквото поискате в молитва вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне. 25 И когато се изправите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и Отец ви, Който е на небесата, вашите прегрешения.

Лука 11:13 Ако вие, които сте зли знаете да давате блага на чадата си, колко повече Небесният Отец ще даде Светия Дух на ония, които искат от Него! ст. 5-12

Лука 18:6 И Господ рече: Слушайте що каза неправедният съдия! 7 А Бог няма ли да отдаде правото на Своите избрани, които викат към Него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях? 8 Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. ст. 1-5

Лука 21:36 Бдете всякога, и молете се, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане, и да стоите пред Човешкия Син.

Йоан 4:10 Исус в отговор й каза: Ако би знаела Божия дар, и Кой е Онзи, Който ти казва: Дай Ми да пия, ти би поискала от Него и Той би ти дал жива вода? 23 Но иде час, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина; защото такива иска Отец да бъдат поклонниците Му. 24 Бог е дух; и ония, които Му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят.

Йоан 9:31 Знаем, че Бог не слуша грешници; но ако някой е благочестив и върши Божията воля, него слуша.

Йоан 14:13 Каквото и да поискате в Мое име, ще го сторя, за да се прослави Отец в Сина. 14 Ако поискате нещо в Мое име, това ще сторя.

Йоан 15:7 Ако пребъдете в Мене и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете, и ще ви бъде. 16 Вие не избрахте Мене, но Аз избрах вас, и ви определих да излезете в света и да принасяте плод и плодът ви да бъде траен; та каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде.

Йоан 16:23 Ако поискате нещо от Отца, Той ще ви го даде в Мое име. 24 До сега нищо не сте искали в Мое име; искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна. 26 В оня ден ще искате в Мое име; и не ви казвам, че Аз ще поискам от Отца за вас; 27 защото сам Отец ви люби, понеже вие възлюбихте Мене и повярвахте, че Аз от Отца излязох.

Деяния 22:16 И сега защо се бавиш? Стани, кръсти се и се умий от греховете си, и призови Неговото име.

Римляни 8:26 Така също и Духът ни помага в нашата немощ: понеже не знаем да се молим както трябва; но самият Дух ходатайствува в нашите неизговорими стенания;

Римляни 10:12 Понеже няма разлика между юдеин и грък защото същият Господ е Господ на всички, богат към всички, които Го призовават. 13 Защото "всеки, който призове Господното име, ще се спаси".

Ефесяни 2:18 Чрез Него и едните и другите имаме своя достъп при Отца в един Дух.

Ефесяни 3:20 А на Този, Който, според действуващата в нас сила, може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим,

Евреи 4:16 Нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост, и да намерим благодат, която да помага благовременно.

Евреи 10:22 Нека пристъпваме с искрено сърце в пълна вяра, със сърца очистени от лукава съвест и с тяло измито в чиста вода; 23 нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен Оня, Който се е обещал;

Евреи 11:6 А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога трябва да вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава тия, които го търсят.

Яков 1:5 Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро без да укорява, и ще му се даде. 6 Но да проси с вяра без да се съмнява ни най-малко; защото, който се съмнява прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. 7 Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа,

Яков 4:8 Приближавайте се при Бога, и ще се приближава и Той при вас. 10 Смирявайте се пред Господа, и Той ще ви възвишава.

Яков 5:16 Изповядайте един на друг греховете си, и молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния.

1 Йоан 3:22 И каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим заповедите Му и вършим това що е угодно пред Него.

1 Йоан 5:14 И увереността, която имаме спрямо Него е това, че, ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша; 15 и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да Му попросим, знаем че получаваме това, което сме просили от Него.

Назад | Съдържание | Напред