Начало > Молитва > Библейски инсайт

АРГУМЕНТИ, ПРЕДЛОЖЕНИ В:

Битие 32:9 Тогава Яков каза: Боже на баща ми Авраам, и Боже на баща ми Исаака, Господи, Който си ми рекъл: Върни се в отечеството си и при рода си и Аз ще ти сторя добро, 10 не съм достоен за най-малката от всичките милости и от всичката вярност, които си показал на слугата Си; защото едвам с тоягата си преминах тоя Иордан, а сега станах два стана. 11 Избави ме, моля Ти се, от ръката на брата ми, от ръката на Исава; защото се боя от него, да не би, като дойде, да порази и мен и майка с чада. 12 А Ти си казал: Наистина ще ти сторя добро и ще направя потомството ти като морския пясък, който поради множеството си не може да се изброи.

Изход 32:11 Тогава Моисей се помоли на Иеова своя Бог, казвайки: Господи, защо пламва гневът Ти против людете Ти, които си извел из Египетската земя с голяма сила и мощна ръка? 12 Защо да говорят египтяните, казвайки: За зло ги изведе, за да ги измори в планините и да ги изтреби от лицето на земята? Повърни се от разпаления Си гняв, и разкай се за туй зло, което възнамеряваш против людете Си. 13 Спомни си за слугите Си Авраама, Исаака и Израиля, на които си се клел в Себе Си, като си им казал: Ще размножа потомството ви както небесните звезди, и тая цялата земя, за която говорих, ще дам на потомството ви, и те ще я наследят за винаги.

Изход 33:13 Сега, прочее, аз съм придобил Твоето благоволение, покажи ми моля Ти се, пътя Си, за да Те позная и придобия благоволението Ти; и разсъждай, че тоя народ Твои люде са.

Числа 14:13 Моисей рече на Господа: Тогава египтяните ще чуят; защото Ти със силата Си си извел тия люде изсред тях; 14 и ще кажат това на жителите на тая земя, които са чули, че Ти, Господи, си между тия люде, - че Ти, Господи, се явяваш лице с лице, и че облакът Ти стои над тях, и че Ти вървиш пред тях денем в облачен стълб, а нощем в огнен стълб. 15 И ако изтребиш тия люде, като един човек, тогава народите, които са чули за Тебе, ще говорят казвайки: 16 Понеже не можа Иеова да въведе тия люде в земята, за която им се кле, за това ги погуби в пустинята. 17 И сега, моля Ти се, нека се възвеличи силата на Господа мой, както си говорил, казвайки: 18 Господ е дълготърпелив и многомилостив, прощава беззаконие и престъпление, и никак не обезвинява виновния, и въздава беззаконието на бащите върху чадата до третия и четвъртия род.

Числа 16:22 А те паднаха на лицата си и рекоха: О Боже, Боже на духовете на всяка твар! ако един човек е съгрешил, ще се разгневиш ли на цялото общество?

Второзаконие 3:24 Господи Иеова, Ти си почнал да показваш на слугата Си величието Си и крепката Си ръка; защото кой е тоя бог, на небето или на земята, който може да работи, както Ти работиш и според Твоите мощни дела? 25 Нека премина, моля Ти се, и видя добрата земя оттатък Иордан,

Второзаконие 9:18 После припаднах пред Господа, както първия път, четиридесет дена и четиридесет нощи; хляб не ядох и вода не пих поради всичкия грях, чрез който съгрешихте като извършихте зло пред Господа та Го раздразнихте. 25 И тъй, припадах пред Господа през ония четиридесет дена и четиридесет нощи, през които бях припаднал; защото Господ възнамеряваше да ви изтреби. 26 Молех се Господу, като казвах: Господи Иеова, не изтребвай людете Си и наследството, което си изкупил с величието Си и което си извел из Египет със силна ръка. 27 Спомни слугите Си Авраама, Исаака и Якова; не се взирай в упоритостта на тия люде, нито в нечестието им, нито в греха им, 28 да не би да рекат жителите на земята, из която си ни извел: Понеже Господ не можа да ги въведе в земята, която им бе обещал и понеже ги мразеше, за това ги изведе да ги погуби в пустинята. 29 А пък те са Твои люде и Твое наследство, които си извел с голямата Си сила и с издигнатата Си мишца.

Исус Навин 7:8 О Господи, що да река като Израил обърна гръб пред неприятелите си? 9 И като чуят ханаанците и всичките други жители на земята, ще ни обиколят и ще направят да изчезне името ни от земята; и какво ще сториш за великото Си Име?

2 Царе 7:25 И сега, Господи Боже, утвърди до века думата, която си говорил за слугата Си, и за дома му, и стори както си говорил. 26 И нека възвеличат името Ти до века, като казват: Господ на Силите е Бог над Израиля; и нека бъде утвърден пред Тебе домът на слугата Ти Давида, 27 Защото Ти, Господи на Силите, Боже Израилев, откри на слугата Си, като каза: Ще ти съградя дом: затова слугата Ти намери сърцето си разположено да Ти се помоли с тая молитва. 28 И сега, Господи Иеова, Ти си Бог, и думите Ти са истинни, и Ти си обещал тия блага на слугата Си; 29 сега, прочее, благоволи да благословиш дома на слугата Си, за да пребъдва пред Тебе до века; защото Ти, Господи Иеова, Си говорил тия неща, и под Твоето благословение нека бъде благословен до века домът на слугата Ти.

3 Царе 8:25 Сега, Господи Боже Израилев, изпълни към слугата Си Давида, баща ми, онова, което си му обещал, като си рекъл: Няма да ти липсва мъж, който да седи пред Мене на Израилевия престол, ако само внимават чадата ти в пътя си, за да ходят пред Мене, както ти си ходил пред Мене. 26 Сега, прочее, Боже Израилев, нека се потвърди, моля, словото, което си говорил на слугата Си Давида баща ми. 59 И тия мои думи, с които се помолих пред Господа, нека бъдат денем и нощем близо при Господа нашия Бог, за да защищава правото на слугата Си и правото на людете Си Израиля според всекидневната нужда; 60 така щото всичките племена на света да познаят, че Иеова Той е Бог; няма друг.

3 Царе 18:36 А в часа на вечерния принос, пророк Илия се приближи и каза: Господи, Боже Авраамов, Исаков и Израилев, нека стане известно днес, че Ти си Бог в Израиля, и аз Твой слуга, и че според Твоето слово аз сторих всички тия неща. 37 Послушай ме, Господи, послушай ме, за да познаят тия люде, че Ти, Господи, си Бог, и че Ти си възвърнал сърцата им надире.

4 Царе 19:15 И Езекия се помоли пред Господа, като каза: Господи Боже Израилев, Който седиш между херувимите, Ти и само Ти си Бог на всичките земни царства; Ти си направил небето и земята. 16 Приклони, Господи, ухото Си и чуй; отвори Господи очите Си и виж; и чуй думите, с които Сенахирим изпрати тогоз да похули живия Бог. 17 Наистина, Господи, асирийските царе запустиха народите и земите им; 18 и хвърлиха в огън боговете им, защото не бяха богове, но дело на човешки ръце, дървета и камъни; затова ги погубиха. 19 Сега, прочее, Господи Боже наш, отърви ни, моля Ти се, от ръката му, за да познаят всичките земни царства, че Ти си Господ, единственият Бог. Исая 37:15-20

2 Летописи 14:11 Тогава Аса извика към Господа своя Бог и рече: Господи, безразлично е за Тебе да помагаш на мощния или на оня, който няма никаква сила; помогни нам, Господи Боже наш, защото на Тебе уповаваме, и в Твоето име идем против това множество. Господи, Ти си нашият Бог; да не надделее човек против Тебе.

Неемия 1:8 Спомни си, моля Ти се, словото, което си заповядал на слугата Си Моисея като си рекъл: Ако престъпите, Аз ще ви разпръсна между племената; 9 но ако се обърнете към Мене, и пазите заповедите Ми и ги вършите, то даже ако има от вас изхвърлени до краищата на небесата, и от там ще ги събера, и ще ги доведа на мястото, което избрах за да настаня там името Си.

Неемия 9:32 Сега, прочее, Боже наш, велики, мощни и страшни Боже, Който пазиш завет и милост, да се не счита за малко пред Тебе цялото злострадание, което е постигнало нас, царете ни, първенците ни, свещениците ни, пророците ни, бащите ни и всичките Твои люде от времето на асирийските царе до днес.

Псалом 4:1 Когато викам, послушай ме, Боже на правдата ми; Когато бях в утеснение, Ти ми даде простор; Смили се за мене и послушай молитвата ми.

Псалом 9:19 Стани, Господи; да не надделява човек; Да бъдат съдени народите пред Тебе. 20 Господи, докарай страх върху тях; Нека познаят народите, че са само човеци.

Псалом 25:6 Помни, Господи, благите Си милости и милосърдията Си, защото са от века.

Псалом 27:9 Да не скриеш от мене лицето Си; Да не отхвърлиш с гняв слугата Си; Ти ми стана помощ; недей ме отхвърля, И недей ме оставя, Боже, Спасителю мой;

Псалом 31:3 Ти си моя канара и крепост; Затова заради името Си ръководи ме и управяй ме.

Псалом 38:16 Защото рекох: Да не тържествуват над мене, Да не се големеят над мене, когато се подхлъзне ногата ми.

Псалом 69:6 Господи Иеова на Силите, да се не посрамят покрай мене ония, които Те чакат; Боже Израилев, да се не опозорят покрай мене ония, които Те търсят. 13 Но аз към Тебе отправям молитвата си, Господи, в благоприятно време; Боже, послушай ме според голямата Твоя милост, Според верността на Твоето спасение. 16 Послушай ме, Господи, защото е благо Твоето милосърдие; Според много Твои благи милости погледни на мене;

Псалом 71:18 Да! дори до старост и бели коси, Боже, не ме оставяй, Докато не разглася силата Ти на идещия род, Твоята мощ на всичките бъдещи поколения.

Псалом 74:10 До кога, Боже, противникът ще укорява? До века ли врагът ще хули името Ти? 11 Защо теглиш назад ръката Си, да! десницата Ти? Изтегли я изсред пазухата Си и погуби ги. 18 Помни това, че врагът е укорил Господа, И че безумни люде са похулили Твоето име. 20 Зачети завета Си, Защото тъмните места на земята са пълни с жилища на насилие. 21 Угнетеният да се не върне назад посрамен; Сиромахът и немотният да хвалят името Ти. 22 Стани, Боже, защити Своето дело; Помни как всеки ден безумният Те укорява. 23 Не забравяй гласа на противниците Си; Размирството на ония, които се повдигат против Тебе, постоянно се умножава.

Псалом 79:10 Защо да рекат народите: Где е техният Бог? Нека се знае, пред очите ни, между народите възмездието за пролятата кръв на слугите Ти. 11 Нека дойде пред Тебе въздишането на затворниците; Според великата Твоя сила опази осъдените на смърт; 12 И възвърни седмократно в пазухата на съседите ни укора, с който укориха Тебе, Господи.

Псалом 83:1 Боже, недей мълча; Не премълчавай, нито бивай безмълвен, Боже; 2 Защото, ето, враговете Ти правят размирие, И ненавистниците Ти са издигнали глава. 18 За да познаят, че Ти, Чието име е Иеова, Един си Всевишен над цялата земя.

Псалом 86:1 Господи, приклони ухото Си; Послушай ме, защото съм сиромах и немощен. 2 Опази душата ми, защото съм посветен; Ти, Боже мой, спаси слугата Си, който уповава на Тебе. 17 Покажи ми знак на благоволението Си, За да го видят ония, които ме мразят и да се посрамят за гдето Ти, Господи, си ми помогнал и си ме утешил.

Псалом 89:49 Где са предишните Твои милости, Господи, Които с клетва си обещал на Давида във верността Си? 50 Помни, Господи, как са укорявани слугите Ти, Как нося в пазухата си укор от толкова многочислени племена, 51 С който враговете Ти, Господи, укоряваха, С който укоряваха постъпките на Твоя помазаник.

Псалом 106:47 Избави ни, Господи Боже наш, И събери ни измежду народите, За да славословим Твоето свето име, И да тържествуваме с Твоята хвала.

Псалом 109:21 А Ти, Иеова Господи, застъпвай се за мене заради името Си; Понеже Твоята милост е блага, избави ме, 22 Защото съм сиромах и немотен, И сърцето ми е наранено дълбоко в мене. 23 Преминал съм като уклонила се сянка по слънчев часовник; Изхвърлен съм като скакалец. 24 Колената ми се клатят от пост; И снагата ми губи тлъстината си. 25 И аз им станах за укор; Като ме гледат кимат с глава. 26 Помогни ми, Господи Боже мой, Избави ме според милостта си, 27 За да познаят, че това е Твоята ръка, Че Ти си сторил това, Господи.

Псалом 115:1 Не нам, Господи, не нам, Но на Своето име дай слава, Заради милостта Си и заради верността Си. 2 Защо да рекат народите: Где е сега техният Бог?

Псалом 119:38 Потвърди словото Си към слугата Си, Което ще води към страх от Тебе. 42 Ще имам какво да отговоря на онзи, който ме укорява, Защото уповавам на Твоето слово. 43 И не отнемай съвсем словото на истината от устата ми, Защото се надявах на Твоите съдби. 49 Помни словото към слугата Си, На което си ме направил да уповавам. 73 Твоите ръце ме направиха и утвърдиха; Вразуми ме за да науча Твоите заповеди. 94 Твой съм аз; спаси ме, Защото потърсих Твоите правила. 116 Укрепявай ме според словото Си, за да живея; И да се не засрамя в надеждата си. 124 Постъпвай към слугата Си според милостта Си, 145 Извиках от все сърце; Послушай ме, Господи, и ще пазя повеленията Ти. 146 Извиках към Тебе; Спаси ме и ще пазя повеленията Ти. 149 Чуй гласа ми според милосърдието Си; Съживи ме, Господи, според съдбите Си. 153 Виж скръбта ми и избави ме, Защото не съм забравил закона Ти. 173 Ръката Ти нека бъде готова да ми помогне, Защото аз избрах Твоите правила. 174 Копнях за Твоето спасение, Господи; И законът Ти е моя наслада. 175 Нека живее душата ми, и ще Те хвали; И нека ми помагат съдбите Ти. 176 Скитах се като изгубена овца; Потърси слугата Си, защото не забравих Твоите заповеди.

Псалом 143:11 Господи, съживи ме заради името Си; Според правдата Си изведи душата ми из утеснение. 12 И според милосърдието Си отсечи неприятелите ми, И погуби всички, които притесняват душата ми, Защото аз съм Твой слуга.

Исая 63:17 Защо си допуснал, Господи, да се отклоняваме от пътищата Ти, Да ожесточаваме сърцата си та да не Ти се боим? Върни се заради слугите Си, Племената на Твоето наследство. 18 Малко време го владяха Твоите свети люде; Противниците ни потъпкаха светилището Ти. 19 Ние сме станали като ония, над които Ти никога не си владял, Като ония, които не са били наричани с името Ти.

Еремия 14:21 Заради името Си недей се погнусява от нас, Не опозорявай славния Си престол; Спомни си, не нарушавай завета Си с нас.

Еремия 18:20 Ще се въздаде ли зло за добро? Защото изкопаха яма за душата ми. Спомни си как застанах пред Тебе, за да говоря добро за тях, За да отвърна от тях Твоята ярост. 21 Затова предай чадата им на глад, И предай ги на силата на ножа; Нека станат жените им бездетни и вдовици, Нека мъжете им бъдат поразени от смърт, И нека паднат младежите им от нож в бой

Плачът на Еремия 3:56 Ти чу гласа ми; не затваряй ухото Си за въздишането ми, за вопъла ми; 57 Приближил си се в деня, когато Те призовах, рекъл си: Не бой се. 58 Застъпил си се Господи, за делото на душата ми; изкупил си живота ми. 59 Видял си, Господи, онеправданието ми; отсъди делото ми. 60 Видял си всичките им отмъщения и всичките им замисли против мене. 61 Ти си чул, Господи, укоряването им и всичките им замисли против мене, 62 Думите на ония, които се подигат против мене цял ден. 63 Виж, кога седят и кога стават аз им съм песен.

Йоил 2:17 Нека плачат свещениците, Служителите Господни, Между предхрамието и олтара, И нека рекат: Пощади, Господи, людете Си, И не предавай наследството Си на позор, Та да ги владеят народите. Защо да рекат между племената: Где е техният Бог?

Назад | Съдържание | Напред