Начало > Тълкувание на Новия Завет > Том II: От Деянията на апостолите до 2 Коринтяни
Бележки
Google

Бележки

1 Цгр. “Първото слово”

2 Цгр. “Горницата”

3 Цгр. “пребъдваха”

4 Цгр. “Войводата на храма”

5 Цгр. “Проповядваха чрез Исуса възкресението от мъртвите”

6 Цгр. “Пренебрегнахте”

7 Цгр.” Безкнижни и прости”

8 Цгр. “първосвещениците”

9 Цгр. “Садукейската ерес”

10 В Цгр.

11 Цгр. “Твърдоглави”

12 Цгр. “И като го изведоха вън от града”

13 Римляните нарекоха месец Август в чест на Август Кесаря.

14 Цгр. “поселение”

15 Цгр. “елини”

16 В Цгр. ст. 30 е, “Бог прочее, като презираше времената на невежеството, сега повелява на всичките човеци на всякъде да се покаят”

17 Цгр. “преломи хляб”

18 В Цгр. ст. 17 е, “Която като дигнаха, употребяваха всякъкви пособия, и препасваха корабът из отдолу; и боящи се да не паднат на плитко, снеха платната, и се носеха така”

19 В Цгр. стихът е “Всякога радост имайте братя мои, когато впадате в разни изкушения”

20 В Цгр. стихът е, “Блажен онзи човек, който претърпява изкушение, защото, като премине изпитът, ще приеме венецът на живота, който обеща Господ на онези, които го любят”

21 Цгр. “начатък”

22 Цгр. “съдници с лукави помишления”

23 В Цгр. ст. 2 е “Желаете, и нямате; убивате и завиждате, и не можете да получите; карате се и се биете, но нямате, защото не просите”

24 Цгр. “двоеумни”

25 Цгр. “Господ Саваот”

26 В Цгр. стих 17, е “Илия бе човек подобострастен нам”

27 В Цгр. стих 2 е: “Пожелавайте, като новородени младенци, чистото словесно мляко, с него да порастете"

28 В Цгр. стих 3 е: “Понеже вкусихте, че Господ е благ”

29 В Цгр. стих 4 е: “При когото идвайте като при камък жив, от човеците отхвърлен, а от Бога избран и драгоценен”

30 В Цгр. стих 7 е: “На вас прочее, които вярвата е драгоценен; а на тези, които се противят “камъкът, когото пренебрегнаха зидарите, той биде глава на ъгъла””

31 В Цгр. ст. 12 е: “Да имате добро поведението си между езичниците, та дето ви одумват като злодейци, от добрите ви дела, като ги видят, да прославят Бога в денят на посещението”

32 В Цгр. ст. 25, вместо “Епископ”, стои “Надзирател”

33 В РИ “позив”, или в Цгр. стих 21, е: “На която като е образ кръщението, не измиването на плътската нечистота, но свидетелството на добрата съвест към бога, сапява и нас днес, чрез възкресението на Исуса Христа”

34 Вместо “увещавам” в РИ

35 В Цгр. стих 5 е: “подобно и вие по-млади, покорявайте се на презвитерите; и всички, един на друг ….”

36 В Цгр. стои Силуан, вместо Сила, както е в РИ

37 В Цгр. стои “раб”, вместо “слуга” както е в РИ

38 В Цгр. стих 3 е: “както божественната негова сила е дарила нам всичко що е за животът потребно и за благочестието, чрез познанието на тогози, който е призовал нас със слава и добродетел”

39 В РИ стои “себеобуздание”

40 В РИ стои “твърдост”

41 В Цгр. ст. 3 е: “И от любостяжение ще ви употребяват като търговия с престорени думи ;тяхното осъждение отколе приготвено не се забавя, и тяхната погибел не дреме”

42 В Цгр. ст. 4 е: “Защото ако бог не поади ангелите, които съгрешиха, но ги хвърли в преизподня вързани с вериги мрачни, и предада ги да бъдат вардени за съд”

43 В Цгр., в края на ст. 14, вместо “те са предадени на проклетия” в РИ, пак там

44 В Цгр. “облаци от вихрушки тласкани”

45 В Цгр. ст. 2 е: да помните предизговорените от светите пророци думи, и заповедта от нас апостолите на Господа и Спаса”

46 В Цгр. ст. 12 е: “като чакате и бързате за идването на Божият ден, в който небесата възпламенявани ще се развалят, и стихиите разгорявани ще се стопят?

47 В Цгр. ст. 1 и 12 стои “чадца”, а в ст. 13 “млади”

48 В Цгр. стих 20 е: “И вие имате помазание от Святия, и знаете всичко”

49 В Цгр. ст. 6-9 са: ст. 6 “Той е който е дошъл с вода и с кръв, Исус Христос; не тъкмо с вода, но с вода и с кръв; и Духът е който свидетелствува, понеже Духът е истината”; ст. 7. Защото трима са които свидетелствуват (на небеса, Отец, Слово, и Дух Святий; и тия тримата са едно”; ст. 8 И три са които свидетелствуват на земята), Духът, и водата, и кръвта; и тия трите са съгласни в едно”; ст. 9. Ако приемаме свидетелството на човеците, свидетелството Божие е по-голямо; защото това е свидетелството Божие, което свидетелствува за Сина си”.

50 В Цгр. ст. 14 е: “И това е дръзновението, което имаме към него, че ако просим нещо по неговата воля, слуша ни”

51 В ст. 16 фразата е: “Ако види някой брата си, че съгрешава грях не смъртно, ще попроси, и Бог ще му даде живот ….”

52 В оригинала на Тълкуванието е изписано с гръцки букви!

53 В Цгр. ст. 1 е: “Аз Старец до избраната госпожа, и до чадата й ….”

54 Ст. 8 в Цгр. е: “Внимавайте на себе си да не изгубим онова, което сме изработили, но да получим пълна заплата”

55 В Цгр. ст. 1 е: “Аз Старец възлюбленому Гаию, когото наистина любя”

56 В Цгр. ст. 14 е разделен на две, като с мир на тебе започва ст. 15

57 Цгр. “раб”

58 Цгр. “съхранени”

59 В Цгр. ст. 4 започва така: “Защото се примъкнаха някои човеци, които отдавна са предназначени на това осъждение, ….”

60 В Цгр. ст. 7 е: Както Содом, Гомор, и околните им градове, подобно тям като се предадоха на блудство, и следваха след чужда плът, предлежат за пример като търпят наказанието на вечния огън”

61 В Цгр. ст. 8 е: “Така и тези, които бълнуват и оскверняват плътта, презират властта, и началствата злословят”

62 В Цгр. ст. 12 е: “Те са петна на вашите любовни събрания, като пируват с вас заедно без страх ….”

63 В Цгр. ст. 19 е: “Те са, които се отлъчват, плътски, които Дух нямат”

64 В Цгр. стои “раб”

65 В Цгр. вместо “апостолство” стои “посланичество”

66 Цгр. “призван апостол”

67 В Цгр. ст. 4 е: “Да не бъде! Но Бог нека е истинен, а всеки човек лъжлив ….”

68 В Цгр. ст. 7, е: “Защото, ако с моята лъжа стане повече явна истината Божия за негова слава, то защо вече аз да се осъждам като грешник?”

69 В Цгр. ст. 11 е: “Няма който да разумява, няма който да търси Бога”

70 Цгр. “плът”

71 В Цгр. ст 23 е: “Понеже всички съгрешиха, и лишени са от славата Божия”

72 В Цгр. края на ст. 17 е: “И който съживява мъртвите и нарича което не съществува като че съществува”

73 Цгр. “Чрез когото ние с вяра придобихме и входът в тази благодат в която стоим”

74 Цгр. “свободен”

75 Цгр. “правдата”

76 Цгр. ст. 5 е: “Защото, които живеят по плът, плътското мъдруват, а които живеят по Дух, духовното”

77 Цгр. “Мъдруването на плътта е смърт”

78 Цгр. “телесните дела”

79 Края на ст. 26 в Цгр. е: “но Духът сам ходатайствува за нас с неизказани въздишания”

80 Цгр. “не от дела, но от призоваващия”

81 Цгр. “Защо укорява?”

82 Цгр. “между юдеин и езичник”

83 В Цгр. ст. 2 е: “Не е отхвърлил Бог народът си, когото е предузнал….”

84 Цгр. “Останалите ослепяха”

85 Цгр. “естествените ветви”

86 В Цгр. стих 28 е: “По евангелието те са неприятели за вас, а по избирането, възлюбленни Богу заради отците”

87 В Цгр. стих 29 е: “Защото дарованията и призванието Божие не приемат разкаяние”

88 В Цгр. ст. 1 е: “И тъй моля ви, братя, за Божието милосердие, да представите телата ваши в жертва жива, свята, благоугодна Богу; то да бъде разумното ваше служение”

89 Цгр. “да не мъдрува за себе си по-високо отколкото трябва да мъдрува”

90 Цгр. “дарувания”

91 В Цгр. в ст 7, стои “служение”, вместо “служене” в РИ

92 В Цгр. липсва прилагателното “божия”

93 В Цгр. ст. 3 е: “Защото владетелите на са страх за добрите работи, но за злите….”

94 В Цгр. ст. 13 е: “Тъй като е, да не съдим вече един другиго, но съдете повече това, да не полагате на брата си препънувание или съблазън”

95 В Цгр. стои “търпението”

96 Цгр. “аз Тертий, който писах това писмо”

97 Цгр. “Призван, с волята Божия, апостол”

98 В Цгр. ст. 6 е: “Както се утвърди във вас свидетелството Христово”

99 В Цгр. стои “дарование”, вместо “дарба” в РИ

100 В Цгр. стои “неповинни”, вместо “безупречни” в РИ

101 Цгр. “Но да проповядвам евангелието”

102 В Цгр. ст 21 е: “Защото, понеже в Божията премъдрост светът с мъдростта си не позна Бога, благоволи Бог чрез безумство на проповедта да спаси вярващите”

103 Цгр. “елините търсят мъдрост”

104 В Цгр стихът е: “Понеже братя, виждате вашето призвание, че из между вас няма по плът мнозина мъдри, нито мнозина силни, нито мнозина благородни”

105 В Цгр. “Но Бог избра безумните на светът ….”

106 В Цгр. ст. 1 е: “И аз, братя, когато дойдох при вас, дойдох не с превъзходството в словото или в мъдрост да ви възвестя свидетелството Божие”

107 В Цгр. стои “господарите”

108 В Цгр. стихът е “Но говорим в тайна премъдростта Божия, скрита, която Бог от преди вековете е предопределил за наша слава”

109 Цгр. стои “господари”

110 В Цгр. цитата е: “Око не е видяло, и ухо не е чуло, и на човек на сърцето не е дохождало това, което е приготвил Бог за тези, които го любят”

111 Цгр. “Св. Дух”

112 Цгр. “безумие”

113 В Цгр. ст. 15 е: “Но духовният човек всяко нещо изпитва, а той от никого не се изпитва”

114 Цгр. “не с ястие”

115 Цгр. “И всеки ще приеме своята си заплата”

116 В Цгр. стихът е: “И на това основание отгоре ако зида някой злато, сребро, драгоценни камани, дървие, сено, слама”

117 Цгр. “Да стане безумен”

118 В Цгр. “Нищо недейте съди преди време”

119 Цгр. “загатнах”

120 Цгр. “да не се превъзнася някой от вас”

121 Цгр. “позор”

122 Цгр. “като ни укоряват, благославяме”

123 Цгр. “като ни гонят, търпим”

124 Цгр. “като ни хулят, молим се”

125 Цгр. “отци”

126 Цгр. “Не е в слово, но в сила”

127 Цгр. “въобще се чува”

128 Цгр. “таквоз блудодеяние, на което нито името помежду езичниците се чува”

129 Цгр. “щото да има някой бащината си жена”

130 Цгр. “Ако и да не съм при вас телом, но духом съм при вас”

131 Цгр. “писах ви в писмото”

132 Цгр. “изпъдете”

133 В Цгр. ст. 1 е: “Някой от вас, кога има нещо с другиго ….”

134 Цгр. “голям порок е”

135 Цгр. “Защо по-добре не оставате обидени”

136 Цгр. “с името на Господа Исуса”

137 Цгр. “и с Духа на нашия Бог”

138 Цгр. “но ако се и разлъчи”

139 В Цгр. стихът е: “В таквиз неща не е порабощен братът или сестрата”

140 В Цгр. ст. 17 е: “но всеки както му е Бог отделил, и всеки както го е Господ призовал”

141 Цгр. “И така заповядвам по всички църкви”

142 Цгр. “със скъпа цена сте купени”

143 Цгр. “не бивайте роби на човеци”

144 В Цгр. стихът е: “И тъй, за настоящата нужда мисля да е добро това….”

145 Цгр. “Но таквизи, който са ще имат скръб по плът”

146 Цгр. “А пък аз ви съжалявам”

147 Цгр. “И които купуват като че нищо не добиват”

148 Цгр. “И които имат сношение с този свят, като че не са предадени нему”

149 Цгр. “Защото на този свят образът прехожда”

150 Цгр. “ако й е минало време”

151 В Цгр. стихът е: “И къй колкото за яденето от идоложертвенното, знаем, че идолът е нищо на светът…..”

152 В Цгр. стихът е: “Но това знание във всички го няма; и някои със съвест на идолът и до сега ядът идоложертвенно….”

153 Цгр. “ще загине немощния брат”

154 Цгр. “Ето моя ответ….”

155 Цгр. “власт”

156 Цгр. “власт”

157 Цгр. “Тази власт обаче ние не употребихме”

158 Цгр. “проповедниците на евангелието”

159 Цгр. “нито писах”

160 Цгр. “тежко ми”

161 Цгр. “Ако правя това от своя воля, имам заплата”

162 Цгр. “Ако ли от неволя”

163 Цгр. “Коя е моята заплата"

164 В Цгр. края на ст. 18 е: “…. така щото да не злоупотребя моята власт в благовествуването”

165 Цгр. “За да придобия по-многото”

166 Цгр. “И това го правя за евангелието”

167 Цгр. “Които тичат на попрището, всички тичат, а само един зема наградата”

168 Цгр. “И всеки подвижник от всичко се въздържа”

169 Цгр. “Че като проповядвам на другите, да не би да остана аз отхвърлен”

170 Цгр. “И в облакът и в морето всички се кръстиха в Мойсея”

171 Цгр. “Защото изпомряха в пустинята”

172 Цгр. “Да не бъдем ний желателни на злото”

173 Цгр. “Седна народът да яде и да пие”

174 “Хороигранията”

175 Цгр. “Нито да изкушаваме Христа”

176 В Цгр. стои “изкушение”

177 Цгр. “Който няма да ви остави да бъдете изкушени повече, отколкото ви е силата”

178 Цгр. “Но …. ще даде и средството, така щото да можете да претърпявате”

179 Цгр. “Отбягвайте от идолослужението”

180 Цгр. “Чашата на благословението”

181 Цгр. “Тези, които ядът жертвите не са ли причастници на жертвеника?”

182 Цгр. “А не искам вие да бъдете причастници на бесовете”

183 Цгр. “Всичко ми е позволено”

184 Цгр. “А захвалявам ви, братя”

185 Цгр. “Че във всичко ме помните”

186 Цгр. “Всеки мъж кога се моли, или кога пророчествува”

187 В Цгр. стих. 11 е”Ни мъж обаче без жена, нито жена без мъж, бива в Господа”

188 В Цгр. ст. 18 е: “Защото първо, кога се събирате в църква, слушам че ставали раздори помежду ви; и по нещо вярвам”

189 Цгр. “разделения”

190 Цгр. “За да се явят достойните из помежду ви”

191 Цгр. “преломи”

192 В РИ липсват тези думи, но в Цгр. стих 24 е: “И като благодари, преломи и рече: Земете яжте; това е тялото мое….”

193 Цгр. “Което за вас се ломи”

194 Цгр. “Повинен ще бъде на тялото и кръвта Господни”

195 Цгр. “изпита”

196 В Цгр. ст. 29 е: “Защото, който яде и пие недостойно, той яде и пие осъждение на себе си, като не отличава тялото Господне”

197 Цгр. “Има изпомежду ви мнозина немощни и болни”

198 Цгр. “А доста и умират”

199 Цгр. “Защото ако бихме сами себе си съдили, не бихме били съдени”

200 Цгр. “Не искам да не знаете”

201 Цгр. “…. освен чрез Светия Дух”

202 Цгр. “за полза”

203 Цгр. “А другиму действие на чудеса”

204 Цгр. “различни езици”

205 В Цгр. ст. 24 е: “А благообразните наши удове нямат нужда. Но Бог е разпоредил тялото, като е дал на лишеното по голяма почест”

206 В Цгр. е използвана думата “попечение”, вместо “да се грижат”, както е в РИ

207 В Цгр. е малко по-различно: “първо апостоли, второ пророци, трето учители, после чудеса, напокон дарби на изцеления, помагания, управления, разни езици”

208 Цгр. “Имайте ревност за по-добрите дарби”

209 Цгр. “И аз още по-превъзходен път ви показвам”

210 Цгр. “Ще съм”

211 Цгр. “И ако имам пророчество”

212 Цгр. “Благосклонна е”

213 Цгр. “Не мисли зло”

214 Цгр. “всичко претърпява”

215 Цгр. “младенец”

216 Цгр. “А сега”

217 Цгр. “И желайте с ревност духовните дарби”

218 Цгр. “Но духом тайни говори”

219 Цгр. “Защото който….”

220 Цгр. “Свирка или китара”.

221 Цгр. “Сте ревнители на духовните дарования”

222 Цгр. “Понеже”

223 В Цгр. липсва “наистина”

224 Цгр. “Благодаря Богу моего”

225 Цгр. “Но бивайте младенци по злобата”

226 Цгр. “За това”

227 Цгр. “Езиците са белег, не за тези, които вярват, но за тези, които не вярват”

228 Цгр. “А пророчеството е не за тези, които не вярват, но за тези които вярват”.

229 Цгр. “И всичките начнат да говорят по незнайни езици”

230 Цгр. “Той от всичко се изобличава”

231 Цгр. “И от всичко се изпитва”

232 В Цгр. редът на стиха е разменен “Когато се събирате, всеки от вас псалом има, поучение има, език има, откровение има, тълкувание има ….”

233 Цгр. “За да се научат всички, и всички да се утешават"

234 Цгр. “Защото Бог не е Бог на немирство, но на мир”

235 Цгр. “Жените ви да мълчат в църквите”

236 В Цгр. ст. 38 е ”Но ако не разумява някой, да не разумява”

237 Цгр. “Затова, братя, имайте ревност да пророчествувате”

238 Цгр. “Всичко да бива благообразно и редовно”

239 Цгр. “уведомявам ви евангелието”

240 Цгр. “освен ако не сте напразно повярвали”

241 В Цгр. ст. 4 е: “И погребан бе и възкръсна в третия ден ….”

242 Цгр. “После на всички апостоли”

243 Цгр. “Защото аз съм най-малкият от апостолите”

244 Цгр. “А когато се проповядва Христос, че е възкръснал от мъртвите”

245 Цгр. “Ако Христос не е възкръснал”

246 Цгр. “А нине Христос възкръсна от мъртвите”

247 Цгр. “И стана начатък на починалите”

248 Цгр. “Защото както чрез Адама всички умират”

249 Цгр. “Така чрез Христа всички ще оживеят”

250 Цгр. “Напокон ще бъде скончанието”

251 Цгр. “А когато се покори нему всичко”

252 В Цгр. словореда е обърнат: “Всеки ден умирам, тако ми похвалата за вас, която имам в Христа Исуса Господа”

253 Цгр. “Ако по човешки се борих аз със зверове в Ефес ….”

254 Цгр. “Ако мъртвите не възкръсват”

255 Цгр. “Злите съобщества развалят добрите нрави”

256 Цгр. “Друга е славата на слънцето”

257 Цгр. “естественно тяло”

258 Цгр. “естественно тяло”

259 Цгр. “Господ от небето”

260 В Цгр. стих 55 е “Где ти, смърте, жилото? Где ти, аде победата”

261 В Цгр. ст. 2 добавя “по нещо” – “В първият ден на седмицата, всеки от вас да отделя по нещо, според както му успява работата, ….”

262 Цгр. “Да не би когат дойда, тогава да стават събирянията на милостинята”

263 Цгр. “И ако бъде достойно да ида и аз ….”

264 Цгр. “Никой да го не унищожи”

265 Цгр. “Бъдете бодри”

266 Цгр. “Стойте във вярата”

267 Цгр. “бъдете крепки”

268 Цгр. “се преумножават”

269 Цгр. “се преумножава”

270 Цгр. “и скърбим ли, скърбим за вашето утешение и спасение ….”

271 Цгр. “Което се действува чрез търпението на същите страдания ….”

272 Цгр. “че твърде много се отеготихме”

273 Цгр. “Но ние сами в себе си взехме осъждението на смърта”

274 Вместо РИ “Със светост и искреност пред Бога”

275 В Цгр. ст. 12 е по-дълъг: “Не с плътска мъдрост, но с благодат Божия, поминахме на светът, а най-много между вас”

276 Цгр. “За да имате втора благодат”

277 Вместо РИ: “Заради Божията вярност, проповядването ми към вас не е било Да и Не”

278 Вместо РИ: “И е дал в сърцата ни Духа в залог”

279 Вместо РИ: “Защото не господаруваме над вярата ви”

280 Вместо РИ: “Понеже, колкото за вярата, вие стоите твърди”

281 Вместо РИ: “Обаче това реших, заради себе си”

282 Цгр. “Да не дохождам при вас пак със скръб”

283 Вместо РИ: “И това писах нарочно”

284 Цгр. “безмерна”

285 Цгр. “ви моля да утвърдите вашата към него любов”

286 Вместо РИ: “пред Христа”

287 Вместо РИ: “Да не би сатана да използува случая против нас”

288 Вместо РИ: “Да проповядвам Христовото благовестие”

289 Вместо РИ: ” Който винаги ни води в победително шествие в Христа”

290 Цгр. “И на това кой е доволен?”

291 Цгр. “преправят”

292 Цгр. “синовете Израилеви”

293 Вместо РИ: “говорим с голяма откровеност”

294 Цгр. “Понеже само чрез Христа се унищожава”

295 Цгр. “А Господ е този Дух”

296 Цгр., вместо РИ: “Не се обезсърчаваме”

297 Цгр. “Не ни дотегва”

298 В Цгр. фразата е: “Но отрекохме се от скришността на срама”

299 Вместо РИ: “И не постъпваме лукаво”

300 Цгр. “Нито с лъжа проповядваме словото Божие”

301 Вместо РИ: “Но ако благовестието, което проповядваме, е покрито”

302 Цгр. “За да бъде превъзходството на силата”

303 Цгр. “всякак”

304 Цгр. “Защото всичкото е за вас”

305 Цгр. “не ни дотегва”

306 Цгр. “Понеже ние….”

307 Вместо РИ: “земният ни дом”

308 В РИ липсва; “Ако се развали земната къща на нашето селение, имаме ….”

309 В Цгр. ст. 2 е: “Понеже в това и въздишаме, и желаем да се облечем в небесното наше жилище”

310 Вместо РИ: “Защото ние, които сме в тая телесна скиния”

311 Цгр. “А Бог е, който за това същото ни създаде”

312 Цгр. “И знаем, че до когато се намираме в тялото”

313 Цгр. И да се въдворим при Господа”

314 Вместо РИ: “било у дома или отстранени”

315 Цгр. “Защото ако сме се изумили”

316 Цгр. “Здраво мислим”

317 Цгр. “И даде нам служението на примиряването”

318 Цгр. “И вложи в нас словото на примирението”

319 Цгр. “Бог за нас го грешен направи”

320 Цгр. “съдействаме с него”

321 Цгр. “Да не бъде у вас напразно приемането на Божията благодат”

322 Цгр. “Да не би да се похули служението”

323 Вместо РИ: “с голяма твърдост”

324 Цгр. “утеснение”

325 Цгр. “в биения”

326 Цгр. “в бъркотии”

327 Цгр. “със словото на истината”

328 Цгр. “в слава и безчестие, в хулене”

329 Цгр. “И тъй, отдайте ми това възмездие….”

330 Цгр. “Не се съвпрягайте неподобно”

331 Цгр. “Велиар”

332 Цгр. “какъв дял”

333 Вместо РИ: “Всемогъщият”

334 Цгр. “От всяка мърсота на плътта и на духът”

335 Цгр. “И да вършим святостта”

336 Вместо РИ: “Сторете място в сърцата си за нас”

337 Цгр. “Никого не сме обидили”

338 Цгр. “Не сме се полакомили”

339 Цгр. “Голямо дръзновение имам”

340 Цгр. “Защото ако и да ви оскърбих с писмото си”

341 Цгр. “Защото скръбта по Бога ражда…”

342 Цгр. “ражда”

343 Цгр. “Какво извинение”

344 Цгр. “Какво желание”

345 Цгр. “Какво отмъщение”

346 Цгр. “Преумножената тяхна радост”

347 Цгр. “И дълбоката им нищета”

348 Цгр. “Като ни умоляваха с голямо приканване”

349 Цгр. “И в слово, и в разум”

350 Цгр. “Във всяко усърдие”

351 Цгр. “Като се свеним от това”

352 Цгр. “За спомоществованието”

353 Цгр. “А Бог е силен да преумножи във вас всяка благодат”

354 Цгр. “Така щото като имате винаги във всичко всяко доволство”

355 Цгр. “Правдата му вечно пребъдва”

356 Цгр. “Да възрасти….”

357 Вместо РИ: “Която чрез вашето служение произвежда”

358 В Цгр. ст. 13 е: “Понеже чрез опитът на това служение те славят Бога за покорството, което имате в изповядването на евангелието Христово, и за щедростта на вашето към тях и към всички участие"

359 Цгр. “И чрез тяхното моление за вас”

360 Цгр. “Като им сте драги за премногата Божия благодат на вас”

361 Цгр. “…. за неизказаната негова дарба”

362 Вместо РИ: “Поради Христовата кротост и нежност”

363 Цгр. “при”

364 Цгр. “ако и да ходим в плът”

365 Цгр. “Но с Бога са силни”

366 Цгр. “Външното ли на работите гледате вие?”

367 Цгр. “Писмата му са, казва някой”

368 Цгр. “Строги и силни”

369 В Цгр. стихът е: “И не се хвалим вън от пределът си в чужди трудове, но имаме надежда, че колкото вярата ни възраства, според делът ни ще се възвеличим във вас премного”

370 Цгр. “…. да проповядваме евангелието”

371 Цгр. “В чужд дял”

372 Цгр. “С Божие ревнувание”

373 Цгр. “друго евангелие”

374 Цгр. “Добре бихте го потърпели”

375 Цгр. “Но ние всякак сме явени вам във всичко”

376 Цгр. “Истината Христова”

377 Цгр. “Ако ви взема някой вашето”

378 Цгр. “Ако се някой превъзнася”

379 Цгр. “Ако някой ви бие в лице”

380 В Цгр. ст. 28 е: “Освен външното, още и натрупването на много человеци у мене всеки ден, и грижата за всичките църкви”

381 Цгр. “Преди четиринадесет години”

382 Цгр. “чу думи неизречени”

383 Вместо РИ: “Пратеник от сатана”

384 Цгр. “И тъй с крайно благодарение”

385 Цгр. “За да се весели в мене”

386 Цгр. “Затова благодарен оставам”

387 В Цгр. частицата “не” липсва, “Ако и да съм нищо”

388 Цгр. “Знаковете на един апостол”

389 Цгр. “отеготя”

390 Вместо РИ: “Изкористих ли ви аз”

391 Цгр. “Жив е още”

392 Вместо РИ: “Или за себе си не познавате ли”

393 Цгр. “Освен ако че вие сте неудобрени”

394 Цгр. “А ние нека бъдем неудобрени”

395 Цгр. “Най-паче това и желаем”

396 Цгр. “И тъй, братя, радвайте се”

397 В Цгр. ст. 13 от РИ, се състои в ст. 12, а ст. 14 в РИ стои вместо ст. 13 в Цгр., т.е., ст. 14 в Цгр. не съществува

Назад | Съдържание