Матея

Мт. 4:10 "На Господа твоя Бог да се покланяш, и само Нему да служиш".

Мт. 5:3 Блажени нищите по дух, защото е тяхно небесното царство.
Мт. 5:4 Блажени скърбящите, защото те ще се утешат.
Мт. 5:5 Блажени кротките, защото те ще наследят земята.
Мт. 5:6 Блажени които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят.
Мт. 5:7 Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост.
Мт. 5:8 Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.
Мт. 5:9 Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии чада.
Мт. 5:10 Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство.

Мт. 5:18 Докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.

Мт. 5:23 И тъй, като принасяш дара си на олтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе,
Мт. 5:24 остави дара си там пред олтара, и иди, първо се помири с брата си, тогава дойди и принеси дара си.

Мт. 5:27 Чули сте, че е било казано: "Не прелюбодействувай".
Мт. 5:28 Но Аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си.

Мт. 5:31 Още било казано: "Който си напусне жената, нека й даде разводно писмо".
Мт. 5:32 А пък Аз ви казвам, че всеки, който напусне жена си, освен по причина на прелюбодейство, прави я да прелюбодействува; и който се ожени за нея, когато бъде напусната, той прелюбодействува.

Мт. 5:38 Чули сте, че е било казано: "Око за око, зъб за зъб".
Мт. 5:39 А пък Аз ви казвам: Не се противете на злия човек; но, ако те плесне някой по дясната буза, обърни му и другата.

Мт. 5:43 Чули сте, че е било казано: "Обичай ближния си, а мрази неприятеля си".
Мт. 5:44 Но Аз ви казвам: Обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят;
Мт. 5:45 за да бъдете чада на вашия Отец, Който е на небесата; защото Той прави слънцето Си да изгрява на злите и на добрите, и дава дъжд на праведните и на неправедните.
Мт. 5:46 Защото, ако обичате само ония, които обичат вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това и бирниците?
Мт. 5:47 И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не правят ли това и езичниците?
Мт. 5:48 И тъй бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец.

Мт. 6:19 Недейте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда ги изяжда, и гдето крадци подкопават и крадат.
Мт. 6:20 Но събирайте си съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги изяжда, и гдето крадци не подкопават нито крадат;
Мт. 6:21 защото гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти.

Мт. 6:24 Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира.
Не можете да слугувате на Бога и на мамона.

Мт. 6:25 Не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната, и тялото от облеклото?

Мт. 7:12 Всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях; защото това е същината на закона и пророците.

Мт. 10:28 Не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият; но по-скоро бойте се от оногова, който може и душа и тяло да погуби в пъкъла.

Мт. 10:32 И тъй, всеки, който изповяда Мене пред човеците, ще го изповядам и Аз пред Отца Си, Който е на небесата.
Мт. 10:33 Но всеки, който се отрече от Мене пред човеците, ще се отрека и Аз от него пред Отца Си, Който е на небесата.

Мт. 11:28 Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.
Мт. 11:29 Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си.
Мт. 11:30 Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко.

Мт. 12:18 "Ето Моят служител, Когото избрах,
Моят възлюбен, в Когото е благоволението на душата Ми;
Ще положа Духа Си на Него,
И Той ще възвести съдба на народите.
Мт. 12:19 Няма да се скара, нито да извика, Нито ще чуе някой гласа Му по площадите;
Мт. 12:20 Смазана тръстика няма да пречупи, И замъждял фитил няма да угаси, Докато изведе правосъдието към победа.
Мт. 12:21 И в Неговото име народите ще се надяват".

Мт. 12:25 Всяко царство, разделено против себе си, запустява; и никой град или дом, разделен против себе си няма да устои.

Мт. 12:34 …. от онова, което препълва сърцето, говорят устата.
Мт. 12:35 Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри неща; а злият човек от злото си съкровище изважда зли неща.
Мт. 12:36 …. за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден.
Мт. 12:37 Защото от думите си ще се оправдаеш, и от думите си ще се осъдиш.

Мт. 16:24 Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека дигне кръста си, и така нека Ме последва.
Мт. 16:25 Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота си, заради Мене, ще го намери.
Мт. 16:26 Понеже какво ще се ползува човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби? или какво ще даде човек в замяна на живота си?

Мт. 18:18 Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата.
Мт. 18:19 Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца Ми, Който е на небесата.
Мт. 18:20 Защото, гдето двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях.

Мт. 20:25 Исус ги повика и рече: Вие знаете, че управителите на народите господаруват над тях.
Мт. 20:26 Но между вас не ще бъде така; но който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител;
Мт. 20:27 и който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга;
Мт. 20:28 също както и Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи, и да даде живота Си откуп за мнозина.

Мт. 22:21 Отдавайте Кесаревите на Кесаря, а Божиите на Бога.

Мт. 24:12 Понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее.
Мт. 24:13 Но който устои до край, той ще бъде спасен.
Мт. 24:14 И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът.

Мт. 24:35 Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.

Мт. 24:36 А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец.

Мт. 25:29 На всекиго, който има, ще се даде, и той ще има изобилие; а от този, който няма от него ще се отнеме и това, което има.

Мт. 25:31 А когато дойде Човешкият Син в славата Си, и всичките [свети] ангели с Него, тогава ще седне на славния Си престол.
Мт. 25:32 И ще се съберат пред Него всичките народи; и ще ги отлъчи един от други, както овчарят отлъчва овцете от козите;
Мт. 25:33 и ще постави овцете от дясната Си страна, а козите от лявата.
Мт. 25:34 Тогава царят ще рече на тия, които са от дясната Му страна: Дойдете вие благословени от Отца Ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света.
Мт. 25:35 Защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях и Ме прибрахте;
Мт. 25:36 гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте.
Мт. 25:37 Тогава праведните в отговор ще Му кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и Те нахранихме; или жаден, и Те напоихме?
Мт. 25:38 И кога Те видяхме странник, и Те прибрахме, или гол и Те облякохме?
Мт. 25:39 И кога Те видяхме болен или в тъмница и Те споходихме?
Мт. 25:40 А Царят в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тия най-скромни Мои братя, на Мене сте го направили.
Мт. 25:41 Тогава ще рече и на тия, които са от лявата Му страна: Идете си от Мене, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели.
Мт. 25:42 Защото огладнях и не Ме нахранихте; ожаднях и не Ме напоихте;
Мт. 25:43 странник бях, и не Ме облякохте; болен и в тъмница бях, и не Ме посетихте.
Мт. 25:44 Тогава и те в отговор ще кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница и не Ти послужихме?
Мт. 25:45 Тогава в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже не сте направили това на ни един от тия най-скромните, нито на Мене сте го направили.
Мт. 25:46 И тия ще отидат във вечно наказание, а праведните във вечен живот.

Мт. 28:19 Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух,
Мт. 28:20 като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин].

Назад | Съдържание | Напред