2 Коринтяни

2Кор. 1:3 Благословен Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Отец на милостивите и Бог на всяка утеха.
2Кор. 1:4 Който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тия, които се намират в каквато и да била скръб, с утехата, с която и ние се утешаваме от Бога.

2Кор. 2:10 А комуто вие прощавате нещо, прощавам и аз; защото, ако съм и простил нещо, простих го заради вас пред Христа,
2Кор. 2:11 да не би сатана да използува случая против нас; защото ние знаем неговите замисли.

2Кор. 3:17 А Господ е Духът; и гдето е Господният Дух, там е свобода.

2Кор. 4:3 Но ако благовестието, което проповядваме, е покрито, то е покрито за тия, които погиват,
2Кор. 4:4 за тия, невярващите, чийто ум богът на този свят е заслепил, за да ги не озари светлината от славното благовестие на Христа, Който е образ на Бога.

2Кор. 4:8 Угнетявани сме отвсякъде, но не сме утеснени; в недоумение сме, но не до отчаяние;
2Кор. 4:9 гонени сме, но не оставени; повалени сме, но не погубени.

2Кор. 4:13 А като имаме същият дух на вяра, според писаното: "Повярвах, за това и говорих", то и ние, понеже вярваме, затова и говорим;

2Кор. 4:16 Ние не се обезсърдчаваме: но ако и да тлее външният наш човек, пак вътрешният всеки ден се подновява.
2Кор. 4:17 Защото нашата привременна лека скръб произвежда все повече и повече една вечна тежина на слава за нас,
2Кор. 4:18 които не гледаме на видимите, но на невидимите; защото видимите са временни, а невидимите вечни.

2Кор. 5:17 За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, [всичко] стана ново.

2Кор. 5:18 А всичко е от Бога, Който ни примири със Себе Си чрез [Исуса] Христа, и даде на нас да служим за примирение;
2Кор. 5:19 сиреч, че Бог в Христа примиряваше света със Себе Си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им, и че повери на нас посланието на примирението.
2Кор. 5:20 И тъй от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява; молим ви от Христова страна, примирете се с Бога,
2Кор. 5:21 Който за нас направи грешен Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога.

2Кор. 7:5 Защото откак дойдохме в Македония, плътта ни нямаше никакво спокойствие, но отвсякъде бяхме в утеснение: отвън борби, отвътре страхове.

2Кор. 10:3  Ако и да живеем в плът, по плът не воюваме.
2Кор. 10:4  Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне крепости.
2Кор. 10:5  Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа.

2Кор. 10:17 Който се хвали, с Господа да се хвали.

2Кор. 12:9 Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена. И тъй, с преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила.
2Кор. 12:10 Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христа; защото, когато съм немощен, тогава съм силен.

Назад | Съдържание | Напред