Евреи

Евр. 1:1 Бог Който при разни частични съобщения, и по много начини, е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците,
Евр. 1:2 в края на тия дни говори нам чрез Сина, Когото постави наследник на всичко, чрез Когото и направи световете,
Евр. 1:3 Който, бидейки сияние на Неговата слава, и отпечатък на Неговото същество, и държейки всичко чрез Своето могъщо слово, след като извърши [чрез Себе Си] очищение на греховете, седна отдясно на Величието на високо,

Евр. 2:14 И тъй, понеже децата са същества от общата плът и кръв то и Той, подобно на тях, взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, сиреч, дявола,
Евр. 2:15 и да избави всички ония, които, поради страха от смъртта, през целия си живот са били подчинени на робство.

Евр. 2:17 Затова трябваше да се оприличи във всичко на братята Си, за да бъде милостив и верен първосвещеник в отношение към Бога, за да извърши умилостивение за греховете на людете.
Евр. 2:18 Понеже в това дето и сам Той пострада като изкушен, може и на изкушаваните да помага.

Евр. 3:12 Внимавайте братя, да не би да има в някого от вас нечестиво, невярващо сърце, което да отстъпи от живия Бог;
Евр. 3:13 но увещавайте се един друг всеки ден, докле още е "днес", да не би някой от вас да се закорави чрез измамата на греха.

Евр. 4:12 Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето.
Евр. 4:13 И няма създание, което да не е явно пред Бога; но всичко е голо и разкрито пред очите на Този, на Когото има да отговаряме.

Евр. 4:14 Като имаме велик Първосвещеник Исуса, Божия Син, Който е преминал до най-високите небеса, нека държим това, което сме изповядали.
Евр. 4:15 Защото нямаме такъв първосвещеник, Който да не може да състрадава с нас в нашите немощи, а имаме Един, Който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях.
Евр. 4:16 Затова, нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост, и да намерим благодат, която да помага благовременно.

Евр. 5:7 Тоя Христос в дните и плътта Си, като принесе със силен вик и със сълзи молитви и молби на Този, Който можеше да го избави от смърт, и като биде послушан поради благоговението Си,
Евр. 5:8 ако и да беше Син, пак се научи на послушание от това, което пострада,
Евр. 5:9 и като се усъвършенствува, стана причина за вечно спасение за всички, които Му са послушни,
Евр. 5:10 наречен от Бога първосвещеник според Мелхиседековия чин.

Евр. 5:11 Върху това имаме да кажем много неща и мъчни за поясняване, защото сте станали тъпи в слушане.
Евр. 5:12 Понеже докато вие трябваше до сега, според изтеклото време, и учители да станете, имате нужда да ви учи някой изново най-елементарните начала на Божиите словеса, и достигнахте да имате нужда от мляко, а не от твърда храна.
Евр. 5:13 Защото всеки, който се храни с мляко, е неопитен в учението за правдата, понеже е младенец;
Евр. 5:14 а твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото.

Евр. 6:4 За тия, които веднъж са били просветени, и са вкусили от небесния дар, и са станали причастници на Светия Дух
Евр. 6:5 и са вкусили, колко е добро Божието слово, още са вкусили и от великите дела, които въвеждат бъдещия век,
Евр. 6:6 а са отпаднали, невъзможно е да се обновят пак и доведат до покаяние, докато разпъват втори път в себе си Божия Син и Го опозоряват.

Евр. 7:26 Такъв първосвещеник ни трябваше: свет, невинен, непорочен, отделен от грешните и възвисен по-горе от небесата;
Евр. 7:27 Който няма нужда всеки ден, като ония първосвещеници, да принася жертви първо за своите грехове, после за греховете на людете; защото стори това веднъж за винаги, като принесе Себе Си.

Евр. 9:11 Понеже Христос дойде като първосвещеник на бъдещите добрини, Той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка направена, сиреч, не от настоящето творение,
Евр. 9:12 веднъж за винаги в светилището, и то не с кръв от козли и от телци, но със Собствената Си кръв, и придоби за нас вечно изкупление.
Евр. 9:13 Защото, ако кръвта от козли и от юнци и пепелта от юница, с които се поръсваха осквернените, освещава за очистването на тялото,
Евр. 9:14 то колко повече кръвта на Христа, Който чрез вечния Дух принесе Себе Си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог!

Евр. 9:27 И тъй като е определено на човеците веднъж да умрат, а след това настава съд,
Евр. 9:28 така и Христос, като биде принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасението на ония, които Го очакват.

Евр. 10:19 И тъй, братя, като имаме чрез кръвта на Исуса дръзновение да влезем в светилището,
Евр. 10:20 през новия и живия път, който Той е открил за нас през завесата, сиреч, плътта Си,
Евр. 10:21 и като имаме велик Свещеник над Божия дом,
Евр. 10:22 нека пристъпваме с искрено сърце в пълна вяра, със сърца очистени от лукава съвест и с тяло измито в чиста вода;
Евр. 10:23 нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен Оня, Който се е обещал;
Евр. 10:24 и нека се грижим един за друг, тъй щото да се поощряваме към любов и добри дела,
Евр. 10:25 като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да увещаваме един друг, и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава.

Евр. 10:31 Страшно е да падне човек в ръцете на живия Бог.

Евр. 11:1 А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме, - убеждения за неща, които не се виждат.

Евр. 11:3 С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието слово, тъй щото видимото не стана от видими неща.

Евр. 11:6 А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога трябва да вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава тия, които го търсят.

Евр. 11:24 С вяра Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря
Евр. 11:25 и предпочете да страда с Божиите люде, а не да се наслаждава за кратко време на греха,
Евр. 11:26 като разсъди, че укорът за Христа е по-голямо богатство от египетските съкровища; защото гледаше на бъдещата награда.
Евр. 11:27 С вяра напусна Египет, без да се бои от царския гняв; защото издържа, като един, който вижда Невидимия.

Евр. 11:32 И какво повече да кажа? Защото не ще ми стигне време да приказвам за Гедеона, Варака, Самсона и Иефтае, за Давида още и Самуила и пророците;
Евр. 11:33 които с вяра побеждаваха царства, раздаваха правда, получаваха обещания, затуляха устата на лъвове,
Евр. 11:34 угасваха силата на огъня, избягваха острото на ножа, оздравяха от болести, ставаха силни във война, обръщаха в бяг чужди войски.
Евр. 11:35 Жени приемаха мъртвите си възкресени; а други бяха мъчени, защото, за да получат по-добро възкресение, те не приемаха да бъдат избавени.

Евр. 12:1 Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита, и с търпение нека тичаме на предлежащето пред нас поприще,
Евр. 12:2 като гледаме на Исуса начинателя и усъвършителя на вярата ни, Който, заради предстоящата Нему радост, издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол.
Евр. 12:3 Защото размислете за Този, Който издържа от грешните такова противоречие против Себе Си, та да ви не дотегва и да не ставате малодушни,
Евр. 12:4 Не сте се още съпротивили до кръв в борбата си против греха.
Евр. 12:5 И сте забравили увещанието, което ви съветва като синове: -
"Сине мой, не презирай наказанието на Господа,
Нито да ослабваш, когато те изобличава Той;

Евр. 12:14 Търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа.

Евр. 12:15 И внимавайте, да не би някой да не достигне до Божията благодат; да не би да поникне някой горчив корен, та да ви смущава, и мнозинството да се зарази от него;

Евр. 12:22 Пристъпихме до хълма Сион, до града на живия Бог, небесния Ерусалим, и при десетки хиляди тържествуващи ангели,
Евр. 12:23 при събора на първородните, които са записани на небесата, при Бога, Съдията на всички, при духовете на усъвършенствуваните праведници,
Евр. 12:24 при Исуса, Посредника на новия завет, и при поръсената кръв, която говори по-добри неща от Авеловата.

Евр. 12:25 Внимавайте, да не презрете този, Който говори; защото, ако ония не избегнаха наказанието, като презряха този, който ги предупреждаваше на земята, то колко повече не щем избегна ние, ако се отървем от Този, Който предупреждава от небесата!
Евр. 12:26 Чийто глас разтърси тогава земята; а сега Той се обеща, казвайки: "Още веднъж Аз ще разтърся не само земята, но и небето".
Евр. 12:27 А това "още еднаж" означава премахването на ония неща, които се клатят, като направени неща, за да останат тия, които не се клатят.
Евр. 12:28 Затова, понеже приемаме царство, което не се клати, нека бъдем благодарни, и така да служим благоугодно Богу с благоговение и страхопочитание;
Евр. 12:29 защото нашият Бог е огън, който пояжда.

Евр. 13:1 Постоянствувайте в братолюбието.

Евр. 13:2 Не забравяйте гостолюбието; понеже чрез него някои, без да знаят, са приели на гости ангели.

Евр. 13:4 Женитбата нека бъде на почит у всички, и леглото неосквернено; защото Бог ще съди блудниците и прелюбодейците.

Евр. 13:5 Не се впримчвайте в сребролюбието; задоволявайте се с това, що имате, защото сам Бог е рекъл: "Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя";
Евр. 13:6 така щото дръзновено казваме: "Господ ми е помощник; няма да се убоя; Какво ще ми стори човек?"

Евр. 13:8 Исус Христос е същият вчера днес и до века.

Евр. 13:9 Не се завличайте от разни и странни учения; защото е добре сърцето да се укрепява с благодат, а не с наредби за ястия, от които не са се ползували ония, които не са се водили по тях.

Евр. 13:14 Тук нямаме постоянен град, но търсим бъдещия.

Евр. 13:15 Прочее, чрез Него нека принасяме на Бога непрестанно хвалебна жертва, сиреч, плод от устни, които изповядват Неговото име.

Евр. 13:20 А Бог на мира, Който чрез кръвта на единия вечен завет е въздигнал от мъртвите великия Пастир на овцете, нашия Господ Исус,
Евр. 13:21 дано ви усъвършенствува във всяко добро нещо, за да вършите Неговата воля, като действува във вас това, което е угодно пред Него чрез Исуса Христа, Комуто да бъде слава във вечни векове. Амин.

Назад | Съдържание | Напред