Начало > Библейските книги
Евангелията
Google

Евангелията

А. Евангелие = Блага вест

Б. Едно Евангелие, записано по четири различни начина.

В. Защо е записано четири пъти?

По време на написването на Новия Завет е имало четири основни културни групи, които са представлявали болшинството от населението на Палестина. Тези групи са следните:

  1. Юдеи – уповавали са се на Стария Завет и на Закона;
  2. Римляните – уповавали на силата и мощта на римските легиони;
  3. Гърците – уповавали на интелекта, на богатството на езика си и на изкуствата;
  4. Християните – уповавали на посланието на Евангелието, което можело да преодолее всички културни различия.

І. Евангелие от Матей – написано, за да убеди юдеите, че Исус Христос от Назарет е Месията. Матей представя Исус като Цар, Който има Царство. Евангелието му съдържа повече от 60 цитата от Стария Завет, включително пророчествата и изпълнението им в живота на Христос. Родословието Му се проследява до заветното обещание с патриарха Авраам. Еврейският израз за Христос е “Помазаникът и Неговото помазание”.

ІІ. Евангелие от Марко – написано до римляните, представя Исус като слуга, обяснява еврейските и арамейските имена и обичаи. Исус е представен като Един, Който работи и върши чудеса. Марко изброява 19 чудеса, които е извършил Исус. Няма родословие на Христос, защото това е било нещо, което не е интересувало римляните. Исус е представен като неуморим слуга на Бога и хората. Господ (Този, Който дава хляб) е езически термин.

ІІІ. Евангелие от Лука – първоначално написано до гърците; “Исус като Съвършения Човек”; Лука представя Исус като идеален човек, като Човешки Син и Божи Син, приятел на грешниците и на отхвърлените. Проследява родословието Му до Адам. Лука е най-талантливият от всички Новозаветни автори. Чрез думите си той рисува картини на много от историите и примерите, които дава Исус. Лука е бил не само лекар, но и човек на изкуството.

ІV. Евангелие от Йоан – написано до всички християни; “Исус като Бог и Човек”; представя Исус като Вечното Слово. Основната цел на това евангелие се намира в Йоан 20:31 – да се изгради вярата на читателя.

Г. Синоптични Евангелия

  1. Гръцките думи “сън” = със, заедно със; и “опаномай” = да видя.
  2. Представят нагледен/възможен достъп до живота на Христос.
  3. Практически цялото Евангелие от Марко може да се открие и в другите Евангелия.
  4. Всяко Евангелие е било написано по различно време, до различна група от хора и с различна цел.

Назад | Съдържание | Напред