Начало > Библейските книги > Новия Завет

Евангелие от Марко

“Исус като Слуга”

І. Автор

А. Марко – известен още като Йоан Марко, Деян. 12:12,25.

 1. Братовчед на Варнава, Кол. 4:10.
 2. Пътувал заедно с Павел и Варнава по време на първото им мисионерско пътуване, Деян. 12:25, 13:5.
 3. Временно отстранен от Павел, Деян. 13:13, 15:37-39.
 4. По-късно приятелството между тях било възстановено, ІІ Тим. 4:11.
 5. Древните автори сочат Марко като сътрудник на Петър, дори евангелието от мнозина е било наричано Евангелие от Петър.
 6. Всеобщо е мнението, че Петър е оказал голямо влияние върху Марко и че той е бил източник на голяма част от информацията, записана в това евангелие, неговият образ се среща на всяка страница.
 7. Майката на Марко се е казвала Мария, била е богата вдовица, притежавала е земи и роби.
 8. Предполага се, че Марко е повярвал чрез Петър, който го нарича свой син във вярата, І Петр. 5:13.
 9. Бил е с около 10 години по-млад от апостолите.

ІІ. До кого е написано

А. До римляните

 1. Обяснява юдейските и арамейските обичаи.
 2. Не проследява родословието на Исус – то не интересувало римляните.
 3. Римляните били заинтересувани от силата. Ето защо, Марко прескача раждането и детството на Исус и пише направо за чудесата Му.
 4. Исус е показан като човек на действието.

ІІІ. Време на написване

А. Приблизително през 55 г. сл. Хр.

 1. Евангелието от Марко е първото написано евангелие.

ІV. Основна тема

А. Христос – неуморимият слуга на Бога и човеците.

 1. Поставя ударение върху фактите и действията.
 2. Най-краткото, но и най-подробното Евангелие.
 3. Разказва истории за служението на Христос, преди всичко за чудесата Му.
 4. 1/3 от книгата е посветена на последната седмица на Христос на земята, завършила със смъртта и възкресението Му.

V. Ключови думи

А. “Веднага”

 1. Повторена е 42 пъти в цялата книга.

VІ. Цел на написването

А. Евангелизиране и назидание.

 1. Да убеди римлянина/читателя в божествеността и мисията на Исус.
 2. Изучаване на живота на Христос.
  • Поученията и изцеленията на Исус запълват първата половина от книгата.
  • Във втората половина на книгата са описани събитията около Разпятието.

VІІ. Отличителни белези

А. Най-краткото от всички Евангелия.

 1. Неговият стил е жив и обрисуващ картини.
 2. Голяма част от съдържанието може да се намери в евангелията на Матей и Лука, но това на Марко съдържа много подробности, които в другите не намираме.
 3. Поставя ударение върху силата на Христос, но и споделя човешките Му чувства, разочарованието Му - 3:5; тревогата - 4:38; учудването - 6:6; въздишките Му - 7:34, 8:12; отношение - 10:21.
 4. Записани са 19 чудеса, демонстриращи свръхестествената сила на Бога:

VІІІ. Основни насоки

А. Въведение и предварителни събития.

 1. Въведение към публичното служение на Христос, 1:1-13.
 2. Марко бързо пристъпва към основните неща.
  • Започва с твърдението, че Исус е Божият Син, ст.1.
 3. Говори за 5 стъпки, предшестващи делата на Исус:
  • Пророчество за Идването Му, ст.2-8;
  • Водното Му кръщение, ст.9;
  • Слизането на Святия Дух, ст.10;
  • Божествено свидетелство, че Той е Сина, ст.11;
  • Конфликтът с основния Му враг, ст. 12,13.

Б. Ранното Му служение в Галилея, 1:14-7:23.

 1. Изцяло прескача ранното служение в Юдея, Йоан 2:13-4:2.

В. Пътуването до Тир и Сидон, 7:24-30.

Г. Поучението и делата на Христос в Северна Галилея, 7:31-9:50.

Д. Събитията през Страстната седмица, 11:1-16:8.

IX. Разделение:

І. Въведение 1:2-13

ІІ. Демонстрация на авторитета на Исус 1:14-5:43

ІІІ. Конфликтите на Исус 6:1-8:26

ІV. Исус наставлява учениците Си 8:27-10:52

V. Пътят на Исус до Кръста 11-13 гл.

VІ. Смъртта и Възкресението Му 14-16 гл.

Назад | Съдържание | Напред