Начало > Библейските книги > Новия Завет

Евангелие от Йоан

“Исус като Бог и Човек”

1. Автор

А. Йоан

 • Възлюбеният ученик – част от най-близкото обкръжение на Исус.
 • Син на Заведей.
 • По характер той е бил: Пълен с енергия – Марко 3:17, нетърпелив – Мат. 9:38, отмъстителен– Лука 9:54, амбициозен – Марко 10:35-37.
 • Научил е урока за любовта в училището на Исус – Йоан 13:23, І Йоан 2:9.
 • Поверена му е била грижата за майката на Исус – Йоан 19:26.
 • 25 пъти в Евангелието си говори за християнската любов.
 • Единственият ученик, който умря от естествена смърт.
 • Работил е сред църквите в Мала Азия, предимно в Ефес.
 • По професия – рибар.
 • Първоначално наричан “син на гърма”, преди да се преобрази в апостола на любовта.
 • Написал е: Евангелие от Йоан; І, ІІ, ІІІ Йоан и Откровение.
 • Последовател на Йоан Кръстител, докато разбра, че Исус е Месията.
 • Името му означава “Бог е милостив”.

2. Време на написване и до кого е адресирано

А. Приблизително 85-95 г. сл. Хр.

Б. Написано до всички християни.

3. Цел

А. Основната цел е евангелизиране

 • Да убеди читателя, че Исус е и Бог, и човек.
 • Да информира читателя за необходимостта да “вярва”, 20:31.
 • Да вдъхне вяра в Исус като Божи Син.

Б. Всяка отделна глава илюстрира част от характера на Христос:

 1. Божият Син (виж)
 2. Човешкият Син, Христос и човечеството (виж)
 3. Божественият Учител (виж)
 4. Печелещият души (виж)
 5. Великият лекар (виж)
 6. Хлябът на живота (виж)
 7. Водата на живота (виж)
 8. Защитник на слабите (виж)
 9. Светлината на света (виж)
 10. Добрият пастир (виж)
 11. Принцът на живота (виж)
 12. Цар (виж)
 13. Слуга (виж)
 14. Съветник (виж)
 15. Истинската лоза (виж)
 16. Този, Който дава Святия Дух (виж)
 17. Великият ходатай (виж)
 18. Пример за страдание (виж)
 19. Издигнатият Спасител (виж)
 20. Този, Който победи смъртта (виж)
 21. Възстановител на каещия се (виж)

4. Отличителни белези

А. Считана за най-дълбоката и най-духовна книга в Библията.

Б. Христос дава по-пълно откровение за Себе Си и за Бога отколкото в другите Евангелия.

 1. Неговата личност и атрибути (седем пъти “Аз съм”)
 2. Неговата божественост – 1:1; 10:30-38; 12:45; 14:7-9; 16:15
 3. Работата на Святия Дух (понеже всички стихове, изброени по-долу съдържат цифрите 6, 7 и 8, те са наречени “6,7 и 8 на Святия Дух”)
  • Пребъдващият гост – 14:16
  • Учителят – 14:26
  • Този, Който свидетелства – 15:26
  • Този, Който поправя – 16:17, 18
  • Водач, Гласът на Бог, Пророкът – 16:13
  • Този, Който прославя Исус – 16:14
  • Този, Който представя Исус – 16:15
 4. Неговото Божествено поръчение
  • В пета глава пет пъти изявява, че е пратен от Бога.
 5. Бащинството на Бог – над 100 пъти Исус говори за Бог като за “Баща”
  • Духовен баща – 4:23
  • Баща, който дава живот – 5:21
  • Посланието е на Баща Ми – 7:16
  • Отец е по-велик от всички – 10:29
  • Делата са на Баща Ми – 14:10
  • Бог е пребъдващ Баща – 14:23
  • Вечният Баща – 17:5
  • Святият Баща – 17:11
  • Праведният Баща – 17:25

В. Повече от половината от книгата е отделена за събитията и изказванията на Исус в Неговите последни дни.

Г. Йоан записва осем чудеса на Христос, за да докаже Неговата Божественост (различни от възкресението)

Д. Две мисли, които протичат през цялата книга са “Вяра” и “Вечен живот”

5. Разделение на евангелието от Йоан

І. Въведение – Вечното Слово стана плът 1:11:18

ІІ. Откриване на Божествеността Му пред света 1:1912:50

ІІІ. Инструкции, откровение, дадено на последователите 1317

ІV. Неговото смирение и триумф над смъртта 1820

V. Заключение 21:1-3

Назад | Съдържание | Напред