Начало > Креда, разработки, басни > Разработки
За да знаете
Google

ЗА ДА ЗНАЕТЕ
(That you might know)

Ключовата дума в Първото послание на Йоан е “знам”. Целта на книгата е изложена в глава 5 стих 13: “Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот”. В Гръцкия текст, обаче има две различни думи, които обозначават концепцията “знам”. Ginosko, която се среща 23пъти само в 1Йоан (2:3,4,5,13,14,18,29; 3:1,6,16,19,20,24; 4:2,6,7,8,13,16; 5:2,20) и oida, 13пъти (2:11,20,21,29; 3:2,5,14,16; 5:13,15,18,19,20).

По произход, ginosko обозначава схващането и разбирането на нещата, чрез ума, които идват в него основно чрез сетивата. С други думи, тя означава знание придобито чрез опит. Това също включва тълкуване на възприятията получени от сетивата. Schmitz казва, че тя означава: “да забележиш, да възприемеш, или разпознаеш нещо: човек или ситуация чрез сетивата, особено чрез зрението на човека”. (Виждането и ginosko са свързани в Омир, Одисея 15,532 и 24,217)1. Други приложения на ginosko включват следните неща:

1. “Да разграничавам” хората, нещата и преживяванията,

2. “Да знам” или да бъда лично запознат с нещо,

3. Да покаже взаимоотношението между хора, ”да познавам” някого,

4. Да разпознавам ситуациите в резултат на анализа на получената информация, да преценявам някаква ситуация като в съд,

5. Дори едно философско размишление често се разглежда като виждане на нещо, да опозная чрез размишление, да разбера, да схвана. Тази последна употреба на ginosko е паралел към основната употреба на oida.

В Новия Завет ginosko е употребена по много подобни начини:

1. Тя означава да знаеш или да достигнеш до познание. Това може да включва: да познаеш дървото по плодовете му (Мат 12:33), да познаеш нещо по друго нещо. В личен план е използвано в смисъл на запознаване с Бог и Христос и с нещата свойствени на Тях. Например Йоан 17:3 казва: “А това е вечен живот - да познаят Тебе, Единствения и истинен Бог, и Исус Христос, Когото Си изпратил” (Виж също Фил 3:10),

2. “Знам” може също да бъде използвано в значение на “узнавам” или “разбирам” относно дадена ситуация. Клеопа пита: “Само ти ли си пришълец в Ерусалим и не знаеш това, което стана там тези дни?” (Лука 24:18, виж също 1Сол 3:5),

3. “Да знам” понякога означава да разбереш или възприемеш нещо под формата на притча. Исус каза на учениците: “Не разбирате ли тази притча? А как ще разберете всичките притчи? (Лука 4:13),

4. Ginosko понякога е използвана със значение: “забелязвам, чувствам, осъзнавам”. Когато жената с кръвотечението се допря до Исус, Той усети, че излезе сила от Него (Лука 8:46),

5. Накрая следвайки Старозаветната употреба, познавам може да се свърже със сексуално взаимоотношение с някой (Битие 4:1,17; Мат 1:25).

Thayer прави следното разграничение между ginosko и oida:

Ginosko значи: “да разграничиш възприемането на повърхностни впечатления и знание основано на личен опит”. Oida от друга страна означава: “да си видял с очите на ума си”. Това представя чисто умственото възприемане. Литературните знания придобити чрез четене могат да бъдат обозначени с ginosko. Прозрението на Исус в Божествените неща е описана с oida в Йоан 5:32.

Още един пример за употребата на тези термини ни дава по-задълбочено вникване в точното разбиране на определени пасажи. Например: когато застана лице в лице с една от прислужниците на първосвещеника, Петър започна да проклина и да се кълне: “Не познавам този Човек, за Когото говорите” (Мк 14:71). Той използва oida, която в този случай е по-силна отколкото ginosko, защото предполага, че той не само няма взаимоотношение с Исус, но че не знае въобще нищо за Него. От друга страна, когато Исус казва, че Той ще каже на някои: “Аз никога не съм Ви познавал, махнете се от Мене” (ginosko, Мат 7:23), Той не казва, че не е знаел, че те съществуват, или, че никога не ги е срещал, но че никога не е бил в лични взаимоотношения с тях. Същото се отнася и до изявлението на Павел в 2Кор 5:21, че Исус “не знаеше грях” (ginosko). Това не означава, че Той не е имал интелектуално знание за греха, но че не имал лична опитност с него.

Относно юдеите, Писанието е ясно, че те като група не само познаваха закона и Божията воля интелектуално, но те имаха лична опитност с тях (Деяния 22:14, Рим 2:18; 7:1). Арогантността на фарисеите в това отношение е показана в Йоан 7:49, където обикновените хора са описани като такива, които нямат лична опитност със закона. Schmitz коментира относно това изявление: “То съдържа извода, че обикновените хора нямаше да дойдат след Исус, ако действително познаваха и се покоряваха на закона.2

В 1Йоан употребата на концепцията “знам” се отнася главно до “знание”, че познаваме Христос лично, или “знание”, бе имаме вечен живот. Ginosko е употребена с наблега върху такъв вид знание, който е резултат от личната опитност на някой. Ние знаем, “че сме Го познали, ако пазим заповедите Му” (2:3). Да обичаме не само на думи, но на дело е един от начините, чрез който можем, “да познаем, че сме в истината и да успокоим сърцата си (3:19). Подобно, когато се обичаме един друг, това е по-очевидно от нашата опитност, за която говорим и по това може да се заключи, че Го познаваме (4:7). Вътрешното свидетелство на Божия Дух е още едно доказателство, което помага да потвърдим факта, че ние сме “в Него” (4:13).

Противоположно на това, oida основно се използва когато се засяга някаква доктринална истина, която трябва да се приеме или разбере. Например: това е вярващия, който наистина разбира какво е истина (2:20-21). “Но знаем, че когато стане явно ще бъдем като Него” (3:2), разбира се не чрез опитност, но го знаем защото вярваме в Неговото обещание. Другите факти, за които знаем не чрез опитност, но че сме били поучавани са следните: “Той се яви за да носи нашите грехове” (5ст.); “В нито един човекоубиец няма вечен живот” (15ст.); “Всеки, който е роден от Бога не съгрешава” (5:18); “Ние сме от Бога и целия свят лежи в лукавия” (19ст.). Всички тези вярвания са изразени с употребата на oida.

Накрая в последната глава 20стих, двете думи: oida и ginosko се срещат в един и същи стих: “Ние знаем (oida, като исторически факт), че Божия Син е дошъл и ни е дал разум, да познаем (чрез лична опитност) Истинния Бог, и ние сме в Истинния Бог - в Неговия Син Исус Христос”. Можем да знаем, че имаме вечен живот поради това, което сме научили за Христос от Писанията и от нашето лично взаимоотношение с Него. Ето защо Йоан писа: “за да знаете, че имате вечен живот” (13ст.).

Тази статия е взета от книгата
SALVATION - Word studies from the Greek New Testament
by Gerald Cowen - стр. 145-149.

 


1 Ernest D. Schmitz, “Knowledge” in The New International Dictionary of New Testament Theology, 3vols. (Grand Rapids: Zondervan Publishing House), 1975-78, 2:392.

2 Ibid., 2:399.